Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1702-2011

                                             Р Е Ш Е Н И Е   №  582

 

                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                                      гр. В., 23.12.2011г.

 

Районен съд гр. В., гражданска колегия, в публичното заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и единадесета година в състав :

                                                                                              Председател: Владимир Крумов

                                                                                              Съдебни заседатели:

                                                                                              Членове:

при секретаря Г. Н. и в присъствието на прокурора .................................. след като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 1702 по описа за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното :

Предявен е иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК от "ТБАК" ЕАД, с адрес : гр. С., ул. Д.Х.” № ****, ЕИК : *******, против Т.Ц.Н., ЕГН **********,***, п.к. ****, ул.”В.” № **.

          Твърди се, че ищцовото дружество е образувало ч.гр.д. № 1307 / 2011г. по описа на Районен съд гр. В. по реда на чл. 410 от ГПК срещу ответната страна, за сумата от 554,73лв., както и 14,47лв. обезщетение за забава. Сочи се, че по горното дело в законоустановения срок е постъпило възражение от ответника срещу издадената Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК. Поддържа се, че с разпореждане на съда, получено от ищцовата страна на 15.08.2011г. съдът е предоставил едномесечен срок за предявяване на иск за установяване на вземането срещу ответника. Твърди се, че на 05.04.2010г. ищцовото дружество е сключило Договор за потребителски кредит № ******** с ответната страна. Сочи се, че на основание горния договор ищецът е предоставил на ответника сума в размер на 1 205,88лв. за закупуване на избрания от потребителя продукт. Поддържа се, че съгласно т. 9, раздел ІІІ от Договора кредиторът превежда сумата, представляваща магазинна цена на избраната от кредитополучателя стока, директно на продавача на основание фактура или протокол за приемане на избраната стока. Твърди се, че сумата е преведена на основание фактура № 0220000372. Сочи се, че общото крайно задължение на ответника на основание на сключения договор е в размер на 1 149,00лв., която сума е разсрочена на 15 месечни вноски, както следва 14 вноски в размер на 92,45лв. и една изравнителна вноска в размер на 92,48лв. Твърди се, че към датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК ответната страна е платила първите девет вноски изцяло, като платената сума е в общ размер на 832,05лв. Поддържа се, че останалите вноски не са били платени към момента на образуване на заповедното производство и общия размер на задължението е 554,73лв., представляващо четири падежирали и неплатени месечни вноски и на основание чл. 4, ал. 3 от Общите условия на Договора – предсрочно изискуеми. Твърди се, че съгласно чл. 3, ал. 3 от Общите условия на Договора за потребителски кредит ответникът дължи и обезщетение за забава, което към момента на подаване на заявлението е било в размер на 14,47лв. Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът дължи на ищеца сумите в размер на 384,30лв., представляващо задължение по посочения по-горе Договор, ведно със законната лихва считана от подаване на заявлението по чл. 410 до окончателното изплащане. Искат се направените по производството разноски.

          Ответната страна, редовно призована, представител не се е явил в съдебно заседание. От същата не е постъпил писмен отговор на исковата молба. Няма направени доказателствени искания.

          По делото са събрани писмени доказателства.

          Съдът, като се запозна със становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено от фактическа страна :

          Между ищцовата страна и ответната страна е сключен Договор за потребителски кредит № *******от 05.04.2010г. Предмета на договора е финансиране на закупуване на стока. По силата на договора дружеството е предоставило в заем на ответната страна сумата от 1 205,88лв. чрез заплащането й на определен от ответната страна търговец. Уговорен е годишен процент на разходите в размер на 22,76%, като общата стойност на задължението възлиза на 1 386,78лв. Между страните е договорено погасяването на сумата да става на общо петнадесет месечни вноски, четиринадесет от които, всяка в размер на 92,45лв., а последната вноска в размер на 92,48лв., който вноски съставляват изплащане на главницата по заема. В чл. 3, ал. 3 от Общите условия към Договор за потребителски кредит е договорена лихва при забава от страна на ответната страна. Ответната страна е изплатила първите девет вноски изцяло по договора за потребителски кредит, до 06.07.2011г., като е платила сума в общ размер на 832,05лв. Съгласно чл. 4, ал. 3 от Общите условия към договор за кредит при просрочване изплащането на три поредни дължими месечни вноски цялото задължение става предсрочно изискуемо, считано от падежната дата на последната от трите непогасени вноски. В чл. 3, ал. 3 на Общите условия на процесния договор е уговорено обезщетение за забава. Ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Районен съд гр. В. на 06.07.2011г. като е образувано гр.д. № 1307 / 2011г. по описа на Районен съд гр. В.. По делото е издадена Заповед № 1098 - РЗ за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 08.07.2011г., с която е разпоредено длъжникът Т.Ц.Н., ЕГН **********,***, п.к. ****, ул.”В.” № *, да заплати на кредитора "ТБАК" ЕАД, с адрес : гр. С., ул. Д.Х.” № *****, ЕИК : ******, сумата от 554,73лв. главница, обезщетение за забава от 15.02.2011г. до 10.06.2011г. в размер на 14,47лв., законна лихва върху главницата от подаване на заявлението в съда – 07.07.2011г. до окончателното издължаване, както и направените разноски, включващи 25,00лв. държавна такса и 100,00лв. юрисконсултско възнаграждение. Против заповедта за изпълнение е постъпило, в срок, възражение от ответната страна. В указания от съда срок заявителят е предявил настоящите искове.

          При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :

          Предявения иск е допустим. Против издадената заповед за изпълнение е подадено, в срока за това, възражение от ответната страна, като за ищеца възниква правен интерес от предявяване на искове за установяване на вземанията си по заповедното производство.

          По същество искът е основателен. Между страните е бил сключен Договор за потребителски кредит № *********от 05.04.2010г., който по съдържанието си е договор за заем за потребление. Предмета на договора е финансиране на закупуване на стока. По силата на договора дружеството е предоставило в заем на ответната страна сумата от 1 205,88лв. чрез заплащането й на определен от ответната страна търговец срещу задължение на ответната страна да върне сумата на петнадесет месечни вноски, четиринадесет от които, всяка в размер на 92,45лв., а последната вноска в размер на 92,48лв., който вноски съставляват изплащане на главницата по заема. Ответната страна е изплатила първите девет вноски изцяло по договора за потребителски кредит, до 06.07.2011г., като е платила сума в общ размер на 832,05лв. По отношение на останалите плащания ответната страна е изпаднала в забава считано от 15.04.2011г. поради което съгласно чл. 4, ал. 3 от Общите условия към договор за потребителски кредит цялото задължение е станало предсрочно изискуемо. Ответната страна не доказа изпълнение на задълженията си по договора за заем. Предвид обстоятелството, че искът има за предмет установяване съществуване на вземане в размер на 384,30лв., то следва да се уважи именно в този размер.

          С оглед изхода на делото ответната страна следва да заплати на ищцовата страна сумата от 125,00лв. за държавна такса и възнаграждение за юрисконсулт.

          Воден от горното Съдът,

                                                              Р Е Ш И :

 

          Признава за установено по отношение на Т.Ц.Н., ЕГН **********,***, п.к. **** ул.”В.” № **, че "ТБАК" ЕАД, с адрес : гр. С., ул. Д.Х.” № ****, ЕИК : ********, има вземане спрямо Т.Ц.Н., ЕГН **********,***, п.к. ****, ул.”В.” № **, за сумата от 384,30лв., представляваща неизплатените месечни вноски съгласно т. 8, раздел ІІІ от Договор за потребителски кредит № ****** от 05.04.2010г. ведно със законната лихва върху сумата, считана от 07.07.2011г. до окончателното изплащане, както и за сумата от 125,00лв. разноски по заповедното производство, които суми са включени в  Заповед № 1098 - РЗ за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 08.07.2011г. по гр. д. № 1307 / 2011г. на Районен съд гр. В., с която е разпоредено длъжникът Т.Ц.Н., ЕГН **********,***, п.к. ****, ул.”В.” № **, да заплати на кредитора "ТБАК" ЕАД, с адрес : гр. С., ул. Д.Х.” № ****, ЕИК : *******, сумата от 554,73лв. главница, обезщетение за забава от 15.02.2011г. до 10.06.2011г. в размер на 14,47лв., законна лихва върху главницата от подаване на заявлението в съда – 07.07.2011г. до окончателното издължаване, както и направените разноски, включващи 25,00лв. държавна такса и 100,00лв. юрисконсултско възнаграждение.

          Осъжда Т.Ц.Н., ЕГН **********,***, п.к. ****, ул.”В.” № **, да заплати на "ТБАК" ЕАД, с адрес : гр. С., ул. Д.Х.” № *** ЕИК : *******, сумата от 125,00лв. разноски по делото за държавна такса и възнаграждение за юрисконсулт.

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. В. в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.                        

 

 

                                                        Районен съдия : / П /

Версия за печат
Свързани страници