Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1655-2019
П Р О Т О К О Л
гр.В., 3           0.12.2019 г.
В.ският районен съд в публично съдебно заседание на тридесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                  
 
при участието на секретаря П. Йорданова и прокурора Илиян Иванов
сложи за разглеждане НОХД № 1655 по описа за 2019 година, докладвано от СЪДИЯ ДЕЧЕВ
На именното повикване в 10:00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – В. се явява прокурор Иванов.
Подсъдимият В.Т.М. уведомен, се явява в залата. Представлява се от АДВ. Л.Ф. с пълномощно по досъдебното производство.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПОРКУРОРЪТ: Моля, да се даде ход на делото.
АДВ. Ф.: Моля, да се даде ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля, да се даде ход на делото.
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
В.Т.М. - роден на *** г. в гр. В., с адрес: ***, българин, с българско гражданство, с висше образование, трудово ангажиран, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от досъдебно производство при ОД на МВР – В. и от л. к. № 644067710, издадена от МВР В. на 08.10.2012г..
На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимия, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, порА. което моля да бъде одобрено.
АДВ. Ф. - Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля, да одобрите постигнатото споразумение между РП-В., мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.
Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.382, ал.6 от НПК Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:            
Подсъдимият В.Т.М. - роден на *** г. в гр. В., с адрес: ***, българин, с българско гражданство, с висше образование, трудово ангажиран, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че В периода от време от 18.09.2008 г.  до 31.08.2016 г. в гр. В., в офиса на „С.Ж.Е.“ АД – офис В., на ул. „Т.“ № 2, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ – „Мениджър връзки с клиенти малък бизнес“, при условията на продължавано престъпление, като с повече от две деяния, които осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление и са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, присвоил чужди пари, като наредил превеждането на суми по сметки на клиенти на Банката, без знанието и съгласието на титулярите на сметките – наредител и получател, както следва:
- На 18.09.2008 г. наредил превеждането на сумата от 3 902, 90 лв. /три хиляди деветстотин деветдесет и два лева и деветдесет стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 13.01.2009 г. наредил превеждането на сумата от 1 950, 80 лв. /хиляди деветстотин петдесет лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 11.03.2009 г. наредил превеждането на сумата от 3 902, 80 лв. /три хиляди деветстотин деветдесет и два лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 30.04.2009 г. наредил превеждането на сумата от 1 942 лв. /хиляда деветстотин четиридесет и два лева/ от сметка BG94TTBB94001523790318 на „В.“ ООД, ЕИК: 105584898, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 15.05.2009 г. наредил превеждането на сумата от 546, 80 лв. /петстотин четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG94TTBB94001523790318 на „В.“ ООД, ЕИК: 105584898, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 17.06.2009 г. наредил превеждането на сумата от 498, 80 лв. /четиристотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG94TTBB94001523790318 на „В.“ ООД, ЕИК: 105584898, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 15.07.2009 г. наредил превеждането на сумата от 998, 80 лв. /деветстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG30TTBB94001524155608 на „СМД  Е.“ ООД, ЕИК: 200701918, представлявано от Д.К.К., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 24.07.2009 г. наредил превеждането на сумата от 498, 80 лв. /четиристотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG30TTBB94001524155608 на „СМД Е.“ ООД, ЕИК: 200701918, представлявано от Д.К.К., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 31.07.2009 г. наредил превеждането на сумата от 490 лв. /четиристотин и деветдесет лева/ от сметка BG30TTBB94001524155608 на „СМД Е.“ ООД, ЕИК: 200701918, представлявано от Д.К.К., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 19.08.2009 г. наредил превеждането на сумата от 900 лв. / деветстотин  лева/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 23.10.2009 г. наредил превеждането на сумата от 271, 94 лв. / двеста седемдесет и един  лева и деветдесет и четири стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 19.01.2010 г. наредил превеждането на сумата от 1 559, 60 лв. /хиляда петстотин петдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 20.01.2010 г. наредил превеждането на сумата от 1 998, 80 лв. /хиляда деветстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG94TTBB94001523790318 на „В.“ ООД, ЕИК: 105584898, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 23.02.2010 г. наредил превеждането на сумата от 998, 80 лв. /деветстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG94TTBB94001523790318 на „В.“ ООД, ЕИК: 105584898, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 10.03.2010 г. наредил превеждането на сумата от 998, 80 лв. /деветстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG94TTBB94001523790318 на „В.“ ООД, ЕИК: 105584898, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 16.03.2010 г. наредил превеждането на сумата от 1 398, 80 лв. /хиляда триста деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG94TTBB94001523790318 на „В.“ ООД, ЕИК: 105584898, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 26.03.2010 г. наредил превеждането на сумата от 200 лв. /двеста / от сметка BG37TTLL94001523905028 на ЕТ „В.-Б.Ч.“, ЕИК: 105520664, представлявано от Б.И.Ч., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 14.04.2010 г. наредил превеждането на сумата от 1 028, 80 лв. / хиляда двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG94TTBB94001523790318 на „В.“ ООД, ЕИК: 105584898, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 24.04.2010 г. наредил превеждането на сумата от 1 949, 81 лв. /хиляда деветстотин четиридесет и девет  лева и осемдесет и една стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 18.06.2010 г. наредил превеждането на сумата от 974, 30 лв. /деветстотин седемдесет и четири лева и тридесет стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 24.06.2010 г. наредил превеждането на сумата от 974, 30 лв. /деветстотин седемдесет и четири лева и тридесет стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 16.07.2010 г. наредил превеждането на сумата от 598, 80 лв. /петстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG94TTBB94001523790318 на „В.“ ООД, ЕИК: 105584898, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 11.08.2010 г. наредил превеждането на сумата от 974, 30 лв. /деветстотин седемдесет и четири лева и тридесет стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 28.08.2010 г. наредил превеждането на сумата от 974, 31 лв. /деветстотин седемдесет и четири лева и тридесет и една стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 27.09.2010 г. наредил превеждането на сумата от 193, 91 лв. /сто деветдесет и три лева и деветдесет и една стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 15.12.2010 г. наредил превеждането на сумата от 389, 01 лв. /триста осемдесет и девет лева и една стотинка/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 27.12.2010 г. наредил превеждането на сумата от 779, 21 лв. /седемстотин седемдесет и девет лева и двадесет и една стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 27.12.2010 г. наредил превеждането на сумата от 779, 21 лв. /седемстотин седемдесет и девет лева и двадесет и една стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 11.01.2011 г. наредил превеждането на сумата от 388, 46 лв. /триста осемдесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 25.01.2011 г. наредил превеждането на сумата от 388, 46 лв. /триста осемдесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 14.02.2011 г. наредил превеждането на сумата от 4 290, 46 лв. /четири хиляди двеста и деветдесет лева и четиридесет и шест стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 18.02.2011 г. наредил превеждането на сумата от 388, 46 лв. /триста осемдесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 25.02.2011 г. наредил превеждането на сумата от 193, 36 лв. /сто деветдесет и три лева и тридесет и шест стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 15.03.2011 г. наредил превеждането на сумата от 585, 30 лв. /петстотин осемдесет и пет лева и тридесет стотинки/ от сметка BG94TTBB94001523790318 на „В.“ ООД, ЕИК: 105584898, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 22.03.2011 г. наредил превеждането на сумата от 387, 50 лв. /триста осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ от сметка BG94TTBB94001523790318 на „В.“ ООД, ЕИК: 105584898, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 30.03.2011 г. наредил превеждането на сумата от 391 лв. /триста деветдесет и един лева/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 08.04.2011 г. наредил превеждането на сумата от 392 лв. /триста деветдесет и два лева/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 27.04.2011 г. наредил превеждането на сумата от 388 лв. /триста осемдесет и осем лева/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 10.05.2011 г. наредил превеждането на сумата от 1 607, 52 лв. /хиляда шестстотин и седем лева и петдесет и две стотинки/ от сметка BG27ТТВВ94001523557075 в лева на „А.И.“  ЕООД, ЕИК: 200054181, представлявано от П.К.-А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 10.06.2011 г. наредил превеждането на сумата от 401, 90 лв. /четиристотин и един лева и деветдесет стотинки/ от сметка BG94TTBB94001523790318 на „В.“ ООД, ЕИК: 105584898, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 20.06.2011 г. наредил превеждането на сумата от 402, 75 лв. /четиристотин и два лева и седемдесет и пет стотинки/ от сметка BG94TTBB94001523790318 на „В.“ ООД, ЕИК: 105584898, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 24.06.2011 г. наредил превеждането на сумата от 1 400 лв. /хиляда и четиристотин  лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 30.06.2011 г. наредил превеждането на сумата от 850 лв. /хиляда и четиристотин  лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 13.07.2011 г. наредил превеждането на сумата от 3 020 лв. /три хиляди и двадесет  лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 25.07.2011 г. наредил превеждането на сумата от 875, 77 лв. /осемстотин седемдесет и пет  лева и седемдесет и седем стотинки/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 16.08.2011 г. наредил превеждането на сумата от 988 лв. /деветстотин осемдесет и осем  лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 29.08.2011 г. наредил превеждането на сумата от 289 лв. /двеста осемдесет и девет  лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 09.09.2011 г. наредил превеждането на сумата от 986 лв. /деветстотин осемдесет и шест  лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 16.09.2011 г. наредил превеждането на сумата от 587 лв. /петстотин осемдесет и седем  лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 17.09.2011 г. наредил превеждането на сумата от 427 лв. /четиристотин двадесет и седем  лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 27.09.2011 г. наредил превеждането на сумата от 2 500 лв. /две хиляди и петстотин  лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 31.10.2011 г. наредил превеждането на сумата от 1 100 лв. / хиляда и сто  лева/ от сметка BG31ТТВВ94001523975461 на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 11.11.2011 г. наредил превеждането на сумата от 1 100 лв. / хиляда и сто  лева/ от сметка BG31ТТВВ94001523975461 на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 23.12.2011 г. наредил превеждането на сумата от 150 лв. /сто и петдесет  лева/ от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д. Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 27.12.2011 г. наредил превеждането на сумата от 388, 45 лв. /триста осемдесет и осем  лева и четиридесет и пет стотинки/ от сметка BG31ТТВВ94001523975461 на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 27.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от 2 500 лв. /две хиляди и петстотин  лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 17.02.2012 г. наредил превеждането на сумата от 1 500 лв. /хиляда и петстотин  лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 13.03.2012 г. наредил превеждането на сумата от 1 017 лв. /хиляда и седемнадесет  лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 29.03.2012 г. наредил превеждането на сумата от 2 500 лв. /две хиляди и петстотин  лева/ от сметка ВG18ТТВВ94001524270575 на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 11.05.2012 г. наредил превеждането на сумата от 1 020 лв. /хиляда и двадесет  лева/ от сметка ВG43ТТВВ94001525500764 на  „П.М. ООД“, ЕИК 105546431, представлявано от П.М.М., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 28.06.2012 г. наредил превеждането на сумата от 230 лв. /двеста и тридесет  лева/ от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 11.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от 1 400 лв. /хиляда и четиристотин  лева/ от сметка ВG18ТТВВ94001524270575 на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 20.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от 1 050 лв. /хиляда и петдесет  лева/ от сметка ВG18ТТВВ94001524270575 на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 01.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от 450 лв. /четиристотин и петдесет  лева/ от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 02.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от 3 614,43  лв. /три хиляди шестстотин и четиринадесет  лева и четиридесет и три стотинки/ от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 26.09.2012 г. наредил превеждането на сумата от 1 502  лв. /хиляда петстотин и два лева и четиридесет и три стотинки/ от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 16.10.2012 г. наредил превеждането на сумата от 850  лв. /осемстотин и петдесет лева/ от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 16.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от 176, 25 лв. /сто седемдесет и шест  лева и двадесет и пет стотинки/ от сметка ВG43ТТВВ94001525500764 на  „П.М. ООД“, ЕИК 105546431, представлявано от П.М.М., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 16.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от 200  лв. /двеста лева/ от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 27.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от 200  лв. /двеста лева/ от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 15.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от 400  лв. /четиристотин лева/ от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 14.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от 410  лв. /четиристотин и десет лева/ от лична сметка BG77ТТВВ94001525864096 в лева на И.П.К., **********, по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 16.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от 2 010  лв. /две хиляди и десет лева/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 06.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от 402 лв. /четиристотин и два  лева/ от сметка ВG43ТТВВ94001525500764 на  „П.М. ООД“, ЕИК 105546431, представлявано от П.М.М., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 15.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от 1 050  лв. /хиляда и петдесет лева/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 25.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от 358 лв. /триста петдесет и осем лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 07.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от 230 лв. /двеста и тридесет лева/ от сметка ВG43ТТВВ94001525500764 на  „П.М. ООД“, ЕИК 105546431, представлявано от П.М.М., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 11.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от 850  лв. /осемстотин и петдесет лева/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 19.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от 610 лв. /шестстотин и десет лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 23.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от 410  лв. /четиристотин и десет лева/ от лична сметка BG77ТТВВ94001525864096 в лева на И.П.К., **********, по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 24.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от 450 лв. / четиристотин  и петдесет лева/ от сметка ВG18ТТВВ94001524270575 на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 23.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от 205  лв. /двеста и пет лева/ от лична сметка BG77ТТВВ94001525864096 в лева на И.П.К., **********, по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 17.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от 2 148 лв. /две хиляди сто четиридесет и осем  лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 24.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от 300  лв. /триста лева/ от лична сметка BG77ТТВВ94001525864096 в лева на И.П.К., **********, по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 28.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от 4 874, 25  лв. /четири хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и двадесет и пет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001512005871 в лева на на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 23.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от 340 лв. /триста и четиридесет  лева/ от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 31.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от 2 520  лв. /две хиляди петстотин и двадесет лева/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 13.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от 1 252  лв. /хиляда двеста петдесет и два лева/ от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 04.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от 475  лв. /четиристотин седемдесет и пет лева/ от сметка BG20ТТВВ94001525951549 в лева на ЕТ фирма „Е.-Г.Г.“, ЕИК: 815102766, представлявано от Г.Б.Г., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 05.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от 842  лв. /осемстотин  четиридесет и два лева/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 11.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от 942  лв. /деветстотин  четиридесет и два лева/ от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на ЕТ  „Т.-***-ТОДОР Т.“, БУЛСТАТ: 815148984, представлявано от Т.П. Т., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 15.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от 810 лв. /осемстстотин и десет лева/ от сметка BG42TTBB94001525441806 на „Б. ООД, ЕИК: 105562446, представлявано от С.С.П.-Т. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 16.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от 50  лв. /петдесет лева/ от лична сметка BG02ТТВВ9400152635064 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 29.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от 135  лв. /сто тридесет и пет лева/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 02.02.2015 г. наредил превеждането на сумата от 3 550  лв. /три хиляди петстотин и петдесет лева/ от сметка BG07ТТВВ94001526907039 в лева на „В. – В“ ООД, ЕИК: 105001559, представлявано от В.В.И., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 04.02.2015 г. наредил превеждането на сумата от 2 320  лв. /две хиляди триста и двадесет лева/ от сметка BG07ТТВВ94001526907039 в лева на „В. – В“ ООД, ЕИК: 105001559, представлявано от В.В.И., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 23.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 598  лв. /петстотин деветдесет и осем лева/ от сметка BG44ТТВВ94001526527588 в лева на „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 30.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 1 900  лв. /хиляда и деветстотин лева/ от сметка BG31ТТВВ94001527466976 в лева на „ТРИАДА 999“ ООД, ЕИК: 105557470, представлявано от  С.Н.Н , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 30.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 500  лв. /петстотин лева/ от сметка BG31ТТВВ94001527466976 в лева на „С. 2000“ ООД, ЕИК: 123541852,представлявано от М.И.Д.-С., по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
- На 27.07.2016 г. наредил превеждането на сумата от 13 611, 74  лв. /тринадесет хиляди шестстотин и единадесет лева и седемдесет и четири/ от сметка BG80ТТВВ94001527525848 в лева на „М.Т. 2011“ ЕООД, ЕИК: 201844310, представлявано от Н.С.М. , по своя лична сметка BG41FINV915010BGN0FCG в лева в „П.И.Б.“ АД с титуляр В.Т.М., ЕГН **********,
като по този начин неправомерно отклонил и присвоил сумата от 123 933, 46 лева (сто двадесет и три хиляди деветстотин тридесет и три лева и четиридесет и шест стотинки);
- На 30.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от 24 410,42 лв. /двадесет и четири хиляди четиристотин и десет лева и четиридесет и две стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.11.2012 г. , наредил превеждането на сумата от 24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/  от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 03.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от 24 411,22 лв. /двадесет и четири хиляди четиристотин и единадесет лева и двадесет и две стотинки/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 03.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от 24 000,80 лв. /двадесет и четири хиляди лева и осемдесет стотинки/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 18.12.2012 г.  наредил превеждането на сумата от 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 19.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от 24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 28.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от 24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 28.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от 24 998, 40 лв. /двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 01.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
-  На 01.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 01.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 25.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от 5 999, 20 лв. /пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 27.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от 999, 20 лв. /деветстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 28.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от 7 000 лв. /седем хиляди лева/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 13.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от 3 189, 87 лв. /три хиляди сто осемдесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 13.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от 29 271, 70 лв. /двадесет и девет хиляди двеста седемдесет и един лева и седемдесет стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 18.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от 3 190, 67 лв. /три хиляди сто и деветдесет лева и шестдесет и седем стотинки/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 29.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от 24 052, 87 лв. /двадесет и четири хиляди петдесет и два лева и осемдесет и седем стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 29.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от 17 303, 33 лв. /седемнадесет хиляди триста и три лева и тридесет и три стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 08.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от 10 000 лв. / десет хиляди лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 11.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от 22 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 12.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 18.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 28.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от 4 874, 95 лв. /четири хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и седемдесет и пет стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 17.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от 267, 34 лв. /двеста шестедесет и седем лева и тридесет и четири стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „С.-2000“ ООД, ЕИК 121541852, представлявано от М.И.Д.-С.а,
- На 17.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 30.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 07.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от 12 600 лв. /дванадесет хиляди  и шестстотин лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А. 2010“ ЕООД с ЕИК 105511731, представлявано от А.Н.А.
- На 08.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от 12 600 лв. /дванадесет хиляди и шестстотин лева/ от сметка на  „А. 2010“ ЕООД с ЕИК 105511731, представлявано от А.Н.А. , по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 08.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от 12 600 лв. /дванадесет хиляди и шестстотин лева/ от сметка на  „А. 2010“ ЕООД с ЕИК 105511731, представлявано от А.Н.А. , по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 13.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от 17 700 лв. /седемнадесет хиляди и седемстотин лева/ от сметка на  „А. 2010“ ЕООД с ЕИК 105511731, представлявано от А.Н.А. , по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 15.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от 20 014, 50 лв. /двадесет хиляди и четиринадесет лева и петдесет стотинки/ от сметка на  „А. 2010“ ЕООД с ЕИК 105511731, представлявано от А.Н.А. , по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 15.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от 753, 46 лв. /седемстотин петдесет и три лева и четиридесет и шест стотинки/ от сметка на  „А. 2010“ ЕООД с ЕИК 105511731, представлявано от А.Н.А. , по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 28.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от 770, 06 лв. /седемстотин и седемдесет лева и шест стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А. 2010“ ЕООД с ЕИК 105511731, представлявано от А.Н.А.,
- На 28.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от 770, 86 лв. /седемстотин седемдесет и три лева и осемдесет и шест стотинки/ от сметка на  „Р.-Д“ ЕООД с ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 09.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от 999, 20 лв. /деветстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД с ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 05.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от 29 302, 50 лв. /двадесет и девет хиляди триста и два лева и петдесет стотинки/ от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 10.12.2013 г. наредил превеждането на сумата 28 000 лв. /двадесет и осем хиляди лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 18.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от 24 999 лв. /двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от 22 500  лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 05.02.2014 г. наредил превеждането на сумата от 4 000 лв. /четири хиляди лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 18.02.2014 г. наредил превеждането на сумата от 3 000 лв. /три хиляди  лева/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 19.02.2014 г. наредил превеждането на сумата от 3 001 лв. /три хиляди и един лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 19.02.2014 г. наредил превеждането на сумата от 3 001 лв. /три хиляди и един лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 24.02.2014 г. наредил превеждането на сумата от 4 000 лв. /четири хиляди лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 17.03.2014 г. наредил превеждането на сумата от 1 998 лв. /хиляда деветстотин деветдесет и осем лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 25.03.2014 г. наредил превеждането на сумата от 5 800 лв. /пет хиляди и осемстотин лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 14.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 3 000 лв. /три хиляди  лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 15.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от 1 000 лв. /хиляда лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 15.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 9 901,40 лв. /девет хиляди деветстотин и един лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 23.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 12 900 лв. /дванадесет хиляди и деветстотин лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 1 000 лв. /хиляда  лева/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 19.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от 8 300 лв. /осем хиляди и триста лева/ от сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 22.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от 1 466, 77 лв. /хиляда четиристотин шестдесет и шест лева и седемдесет и седем стотинки/ от сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 06.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от 7 200 лв. /седем хиляди и двеста лева / от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,  по сметка на  „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 10.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от 10 000 лв. /десет хиляди лева / от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,  по сметка на  „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 20.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от 8 200 лв. /осем хиляди и двеста лева / от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,  по сметка на  „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 30.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от 8 /осем лева / от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,  по сметка на  „Т.К.Б.“ ЕООД, ЕИК 105568399, представлявано от М.К.П.,
- На 30.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от 507 лв. /петстотин и седем  лева/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 06.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от 2 200 лв. /две хиляди и двеста лева / от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,  по сметка на  „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 17.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от 28, 02  /двадесет и осем лева и две стотинки / от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,  по сметка на  „Т.К.Б.“ ЕООД, ЕИК 105568399, представлявано от М.К.П.,
- На 16.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от 4 010 лв. /четири хиляди и десет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 23.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от 9 800 лв. /девет хиляди и осемстотин лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Т. И С.“ ЕООД, ЕИК 200649806, представлявано от С.Й. С.,
- На 19.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от 3 007 лв. /три хиляди и седем лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Т. И С.“ ЕООД, ЕИК 200649806, представлявано от С.Й. С.,
- На 29.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от 15 349 лв. /петнадесет хиляди триста четиридесет и девет лева/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 11.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от 10 000 лв. /десет хиляди лева/ от сметка на  “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 11.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от 49, 75 лв. / четиридесет лева и седемдесет и петстотинки/ от сметка на  “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 17.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от 10 000 лв. / десет хиляди лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 29.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от 17 000 лв. /седемнадесет хиляди  лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 29.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от 16 000 лв. /шестнадесет хиляди  лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от 12, 83  /дванадесет лева и осемдесет и три стотинки / от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,  по сметка на  „Т.К.Б.“ ЕООД, ЕИК 105568399, представлявано от М.К.П.,
- На 10.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 15 000 лв. / петнадесет хиляди лева/ от сметка на  “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 10.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 600 лв. /шестстотин лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 17.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 7 000 лв. /седем хиляди  лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 21.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 940 лв. /деветстотин и четиридесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 23.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от пет хиляди и осем лв. /пет хиляди и осем лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 24.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 845 лв. /осемстотин четиридесет и пет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 28.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 725  лв. /седемстотин двадесет и пет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 31.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 16  /шестнадесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,  по сметка на „Т.К.Б.“ ЕООД, ЕИК 105568399, представлявано от М.К.П.,
- На 31.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 2 500  лв. /две хиляди и петстотин лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 31.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 410 лв. /четиристотин и десет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 31.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 1 711 лв. /хиляда седемстотин и единадесет лева / от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,  по сметка на  „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 31.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 710  лв. /седемстотин и десет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 31.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 350 лв. /триста и петдесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 07.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от 42 лв. /четиридесет и два лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 07.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  9 900  лв. /девет хиляди и деветстотин лева/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 07.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от 3 703 лв. /три хиляди седемстотин и три лева/ от сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 11.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от 9 100 лв. /девет хиляди и сто лева/ от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 12.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от 3 800  лв. /три хиляди и осемстотин лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 20.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от 5 000 лв. /пет хиляди  лева/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 25.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от 700  лв. /седемстотин лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 22.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от 5 000 лв. /пет хиляди  лева/ от сметка на „В.-В“ ООД, ЕИК 105001559, представлявано от В.В.И., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 06.02.2015 г. наредил превеждането на сумата от 26 422 лв. / двадесет и шест хиляди четиристотин двадесет и два лева/ от сметка на „В.-В“ ООД, ЕИК 105001559, представлявано от В.В.И., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 13.02.2015 г. наредил превеждането на сумата от 221,46 лв. /двеста двадесет и един лева и четиридесет и шест стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 17.02.2015 г. наредил превеждането на сумата от 282 лв. /двеста осемдесет и два лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 23.02.2015 г. наредил превеждането на сумата от 1042 лв. /хиляда четиридесет и два лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 05.03.2015 г. наредил превеждането на сумата от 13 000  лв. /тринадесет хиляди  лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 13.03.2015 г. наредил превеждането на сумата от 2 640 лв. /две хиляди шестстотин и четиридесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 31.03.2015 г. наредил превеждането на сумата от 55, 26  /петдесет и пет лева и двадесет и шест стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,  по сметка на  „Т.К.Б.“ ЕООД, ЕИК 105568399, представлявано от М.К.П.,
- На 12.06.2015 г. наредил превеждането на сумата от 672, 40 лв. / шестстотин седемдесет и два лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 23.06.2015 г. наредил превеждането на сумата от 492, 37 лв. / четиристотин деветдесет и два лева и тридесет и седем стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 26.06.2015 г. наредил превеждането на сумата от 464 лв. / четиристотин шестдесет и четири лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 30.06.2015 г. наредил превеждането на сумата от 15 250 лв. /петнадесет хиляди двеста и петдесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „ВИДАПАК“ ЕООД, ЕИК 105585886, представлявано от Людмил Йорданов М.,
- На 24.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от 18 000 лв. /осемнадесет хиляди лева / от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А. 2010“ ЕООД с ЕИК 105511731, представлявано от А.Н.А.,
- На 28.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от 3 500 лв. /три хиляди и петстотин лева / от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по лична сметка на Г.Б.Г. , ЕГН **********,
- На 30.10.2015 г. наредил превеждането на сумата от 11 601, 63  лв. /единадесет хиляди шестстотин и един лева и шестдесет и три стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.10.2015 г. наредил превеждането на сумата от 207, 81  лв. /двеста и седем лева и осемдесет и една стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 20.11.2015 г. наредил превеждането на сумата от 589 лв. /петстотин осемдесет и девет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 22.12.2015 г. наредил превеждането на сумата от 22 380 лв. /двадесет и две хиляди триста и осемдесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „С. 2000“ ООД, ЕИК 123541852, представлявано от М.И.Д.-С.а,
- На 23.12.2015 г. наредил превеждането на сумата от 21 485 лв. / двадесет и един хиляди четиристотин осемдесет и пет  лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „В.-В“ ООД, ЕИК 105001559, представлявано от В.В.И.,
- На 30.12.2015 г. наредил превеждането на сумата от 1 280 лв. /хиляда двеста и осемдесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 30.12.2015 г. наредил превеждането на сумата от 4 982 лв. /четири хиляди деветстотин осемдесет и два лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „ВАРИН-ВД“ ЕООД, ЕИК 202247695, представлявано от Насер Насеров Насеров,
- На 22.01.2016 г. наредил превеждането на сумата от 920 лв. /деветстотин и двадесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 26.01.2016 г. наредил превеждането на сумата от 943 лв. /деветстотин четиридесет и три лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 04.02.2016 г. наредил превеждането на сумата от 17 428 лв. /седемнадесет хиляди четиристотин двадесет и осем лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „С. 2000“ ООД, ЕИК 123541852, представлявано от М.И.Д.-С.а,
- На 08.02.2016 г. наредил превеждането на сумата от 1 200 лв. /седемнадесет хиляди четиристотин двадесет и осем лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Т-Т.“ ЕООД, ЕИК 202384427, представлявано от Т.П.Ц.,
- На 11.02.2016 г. наредил превеждането на сумата от 1 960 лв. /хиляда деветстотин и шестдесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Т-Т.“ ЕООД, ЕИК 202384427, представлявано от Т.П.Ц.,
- На 19.02.2016 г. наредил превеждането на сумата от 24 890 лв. /двадесет и четири хиляди осемстотин и деветдесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „С. 2000“ ООД, ЕИК 123541852, представлявано от М.И.Д.-С.а,
- На 25.02.2016 г. наредил превеждането на сумата от 25 320 лв. /двадесет и пет хиляди триста и двадесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „С. 2000“ ООД, ЕИК 123541852, представлявано от М.И.Д.-С.а,
- На 29.02.2016 г. наредил превеждането на сумата от 16 900 лв. /шестнадесет хиляди и деветстотин лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „С. 2000“ ООД, ЕИК 123541852, представлявано от М.И.Д.-С.а,
- На 24.03.2016 г. наредил превеждането на сумата от 942 лв. /деветстотин четиридесет и два лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 30.03.2016 г. наредил превеждането на сумата от 658 лв. /шестстотин петдесет и осем лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „С. 2000“ ООД, ЕИК 123541852, представлявано от М.И.Д.-С.а,
- На 31.03.2016 г. наредил превеждането на сумата от 1825 лв. /хиляда осемстотин двадесет и пет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 08.04.2016 г. наредил превеждането на сумата от 652 лв. /шестстотин петдесет и два лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 25.04.2016 г. наредил превеждането на сумата от 520 лв. /петстотин и двадесет лева/ от сметка на „Г.Ж.Х.“ ООД, ЕИК 105577528, представлявано от Е.Х.А., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 10.05.2016 г. наредил превеждането на сумата от 18824,60 лв. /осемнадесет хиляди осемстотин двадесет и четири лева и шестдесет стотинки/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 10.05.2016 г. наредил превеждането на сумата от 21 200 лв. /двадесет и една хиляди и двеста лева/ от сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 19.05.2016 г. наредил превеждането на сумата от 5 411,60 лв. /пет хиляди четиристотин и единадесет лева и шестдесет стотинки/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 25.05.2016 г. наредил превеждането на сумата от 18 102 лв. /осемнадесет хиляди сто и два лева/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 27.05.2016 г. наредил превеждането на сумата от 18 102 лв. / осемнадесет хиляди сто и два лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 31.05.2016 г. наредил превеждането на сумата от 10 051,20 лв. /десет хиляди петдесет и един лева и двадесет стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 02.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 5 000 лв.  /пет хиляди лева/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 08.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 22 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/ от сметка на ЗП П.М.Д., БУЛСТАТ **********,  по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 08.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 24 650 лв. /двадесет и четири хиляди шестстотин и петдесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „ТРИАДА 999“ ООД, ЕИК 105557470, представлявано от Радослав Николов Николов,
- На 08.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 100 лв. /сто лева/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 08.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 8 700 лв. /осем хиляди и седемстотин лева/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 10.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 145 лв. /сто четиридесет и пет лева/ от сметка на „Т-Т.“ ЕООД, ЕИК 202384427, представлявано от Т.П.Ц., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 13.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 3 995 лв. /три хиляди деветстотин деветдесет и пет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-р Е.В.Т.“ ЕООД, ЕИК 201369123, представлявано от Е.В.Т.,
- На 14.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 4 030 лв. /четири хиляди и тридесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 16.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 209,99 лв. /двеста и девет лева и деветдесет и девет стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 24.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 10 000 лв. /десет хиляди лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 30.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 52 лв. /петдесет и два лева/ от сметка на “А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК 202115035, представлявано от П.Д.Д., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 01.07.2016 г. наредил превеждането на сумата от 5 000 лв. /пет хиляди лева/ от сметка на „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-р Е.В.Т.“ ЕООД, ЕИК 201369123, представлявано от Е.В.Т., по сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 07.07.2016 г. наредил превеждането на сумата от 5 000 лв. /пет хиляди  лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-р Е.В.Т.“ ЕООД, ЕИК 201369123, представлявано от Е.В.Т.,
- На 15.07.2016 г. наредил превеждането на сумата от 3 240 лв. /три хиляди двеста и четиридесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 15.07.2016 г. наредил превеждането на сумата от 520 лв. /петстотин и двадесет лева/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „Г.Ж.Х.“ ООД, ЕИК 105577528, представлявано от Е.Х.А.,
- На 25.07.2016 г. наредил превеждането на сумата от 7 116,67 лв. /седем хиляди сто и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки/ от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
като по този начин неправомерно от сметка BG84TTBB94001512005871 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., е отклонена и присвоена сумата от 286 226,05 лв. /двеста осемдесет и шест хиляди двеста двадесет и шест лева и пет стотинки;
- На 13.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от 15 000 евро. /петнадесет хиляди евро/ от сметка BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 2 500 евро /две хиляди и петстотин евро/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 500 евро /две хиляди и петстотин евро/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  12 782,29 евро /дванадесет хиляди седемстотин осемдесет и два евро и двадесет и девет евроцента/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 15.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от 15 000 евро /петнадесет хиляди евро/ от сметка BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 10.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от 150 евро /сто и петдесет евро/ от сметка BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 25.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от 4 153, 85 лв. /четири хиляди сто петдесет и три евро и осемдесет и пет евроцента/ от сметка BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на  „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 20.01.2016 г. наредил превеждането на сумата от  3 000 евро /три хиляди евро/ от сметка на “А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК 202115035, представлявано от П.Д.Д., по сметка BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 05.02.2015 г. наредил превеждането на сумата от  3 000 евро /три хиляди евро/ от сметка на BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на “А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК 202115035, представлявано от П.Д.Д.,
- На 13.02.2015 г. наредил превеждането на сумата от  5 208, 10  евро /пет хиляди двеста и осем евро и десет евроцента/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на “А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК 202115035, представлявано от П.Д.Д.,
- На 30.03.2015 г. наредил превеждането на сумата от  540  евро /петстотин и четиридесет евро/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 31.03.2015 г. наредил превеждането на сумата от  225  евро /двеста двадесет и пет евро/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 30.04.2015 г. наредил превеждането на сумата от  180  евро /сто и осемдесет евро/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на  „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 29.05.2015 г. наредил превеждането на сумата от  242  евро /двеста четиридесет и два евро/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на  „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 30.06.2015 г. наредил превеждането на сумата от  162  евро /сто шестдесет и два евро/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на  „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 30.07.2015 г. наредил превеждането на сумата от  484  евро /четиристотин осемдесет и четири евро/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 31.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  94  евро /деветдесет и четири евро/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 28.09.2015 г. наредил превеждането на сумата от  188,69 евро /сто осемдесет и осем евро и шестдесет и девет евроцента/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 30.11.2015 г. наредил превеждането на сумата от  175,78  евро /сто седемдесет и пет евро и седемдесет и осем евроцента/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 31.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  94 евро /деветдесет и четири евро/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 30.12.2015 г. наредил превеждането на сумата от  102  евро /сто и два евро/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 29.01.2016 г. наредил превеждането на сумата от  156,23  евро /сто петдесет и шест еврпо и двадесет и три евроцента/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 30.03.2016 г. наредил превеждането на сумата от  98  евро /деветдесет и осем евро/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК 131159432, представлявано от А.А.Н.,
- На 22.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от  15 182,47  евро /петнадесет хиляди сто осемдесет и два евро и четиридесет и седем евроцента/ от сметка  BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка на И.П.Й., ЕГН**********,
- На 29.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от   15 300 евро /петнадесет хиляди и триста евро/ от сметка на „ТРИАДА 999“ ООД, ЕИК 105557470, представлявано от Радослав Николов Николов, по сметка BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 30.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от   1 000 евро /хиляда  евро/ от сметка на „ТРИАДА 999“ ООД, ЕИК 105557470, представлявано от Радослав Николов Николов, по сметка BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
като по този начин неправомерно от сметка BG57TTBB94001512005872 в евро на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., е отклонена и присвоена сумата от 23 259, 83 евро /двадесет и три хиляди двеста петдесет и девет евро и осемдесет и три евроцента,  в левова равностойност от 45 492,27 лв. /четиридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и двадесет и седем стотинки /;
- На 20.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  14 312,54 лв. /четиринадесет хиляди триста и дванадесет  лева и петдесет и четири стотинки/ от сметка на “А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК 202115035, представлявано от П.Д.Д., по сметка BG16TTBB94001526970121 в лева на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 21.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  18 120 лв. /осемнадесет хиляди сто и двадесет  лева/ от сметка BG07ТТВВ94001526907039 на „В.-В“ ООД, ЕИК 105001559, представлявано от В.В.И., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
като в резултат на горепосочените действия, неправомерно от всички сметки на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., е отклонена и присвоена сумата общо 299 285, 78 лв. /двеста деветдесет и девет хиляди двеста осемдесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки/.
- На 18.03.2011 г. наредил превеждането на сумата от   23 000 лв. /двадесет и три хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.И.“ ЕООД, ЕИК 200054181, представлявано от П.К.-А.,
- На 23.03.2011 г. наредил превеждането на сумата от   10 000 лв. /десет  хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.И.“ ЕООД, ЕИК 200054181, представлявано от П.К.-А.,
- На 10.05.2011 г. наредил превеждането на сумата от   6 700 лв. /шест хиляди и седемстотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.И.“ ЕООД, ЕИК 200054181, представлявано от П.К.-А.,
- На 24.06.2011 г. наредил превеждането на сумата от   1 400 лв. /хиляда и четиристотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 12.07.2011 г. наредил превеждането на сумата от   3 020 лв. /три хиляди и двадесет лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 16.08.2011 г. наредил превеждането на сумата от   988 лв. /деветстотин осемдесет и осем лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 26.08.2011 г. наредил превеждането на сумата от  289 лв. /двеста осемдесет и девет лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 09.09.2011 г. наредил превеждането на сумата от  9 869 лв. /девет хиляди осемстотин шестдесет и девет лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 16.09.2011 г. наредил превеждането на сумата от  587 лв. /петстотин осемдесет и седем лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 17.09.2011 г. наредил превеждането на сумата от  427 лв. /четиристотин двадесет и седем лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 27.09.2011 г. наредил превеждането на сумата от  2 500 лв. /две хиляди и петстотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 14.11.2011 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 16.11.2011 г. наредил превеждането на сумата от  14 377,91 лв. /четиринадесет хиляди триста седемдесет и седем лева и деветдесет и една стотинки/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 04.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  27 000 лв. /двадесет и седем хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 25.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  27 000 лв. /двадесет и седем хиляди лева/ от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 27.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 500 лв. /две хиляди и петстотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 31.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  17 000 лв. /седемнадесет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 31.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 600 лв. /две хиляди и шестстотин лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 17.02.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка името на  В. Т. М.,
- На 28.02.2012 г. наредил превеждането на сумата от  3 000 лв. /три хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К.,
- На 12.03.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 017 лв. /хиляда и седемнадесет лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 29.03.2012 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка името на  „П.М. ООД“, ЕИК 105546431, представлявано от П.М.М.,
- На 26.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 27.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от  24 860, 72 лв. /двадесет и четири хиляди осемстотин и шестдесет лева и седемдесет и две стотинки/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 31.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 020 лв. /хиляда и двадесет лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К.,
- На 22.10.2012 г. наредил превеждането на сумата от  536, 30 лв. /петстотин тридесет и шест лева и тридесет стотинки/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на  „С. 2000“ ООД, ЕИК 123541852, представлявано от М.И.Д.-С.а,
- На 28.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  22 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 29.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  22 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  24 410,42 лв. /двадесет и четири хиляди четиристотин и десет лева и четиридесет и две стотинки/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,, по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 03.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  24 411, 22 лв. /двадесет и четири хиляди четиристотин и единадесет лева и двадесет и две стотинки/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 03.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 18.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  5 090 лв. /пет хиляди и деветдесет лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 18.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 19.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 27.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К.,
- На 28.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 28.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 02.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  20 500 лв. /двадесет хиляди и петстотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К.,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем хиляди лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  24 998, 40 лв. /двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  4 851, 70 лв. /четири хиляди осемстотин петдесет и един лева и седемдесет стотинки/ от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 01.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 01.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 01.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 01.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 01.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 01.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
Петрова – Т.,
- На 25.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  5 999, 20 лв. /пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 25.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  358 лв. /триста петдесет и осем лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 27.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  999, 20 лв. /деветстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 28.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  7 000 лв. /седем хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 13.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  29 271, 70 лв. /двадесет и девет хиляди двеста седемдесет и един лева и седемдесет стотинки/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 13.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  29 272, 50 лв. /двадесет и девет хиляди двеста седемдесет и два лева и петдесет стотинки/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 13.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  20 400 лв. /двадесет хиляди и четиристотин лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 13.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  3 189, 87 лв. /три хиляди сто осемдесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 15.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 18.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  3 190, 67 лв. /три хиляди сто и деветдесет лева и шестдесет и седем стотинки/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 18.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 200 лв. /хиляда и двеста лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на ЕТ „З.-М.С.“, ЕИК 201415478, представлявано от М.К.С..,
- На 19.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  610 лв. /шестстотин и десет лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 20.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  4 030 лв. /четири хиляди и тридесет лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „ДС А.“ ЕООД, ЕИК 201170865, представлявано от Д.Т.С.,
- На 25.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 29.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  17 303, 33 лв. /седемнадесет хиляди триста и три лева и тридесет и три стотинки/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 29.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  24 052, 87 лв. /двадесет и четири хиляди петдесет и два лева и осемдесет и седем стотинки/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 29.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 696, 67 лв. /две хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 09.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  181,24 лв. /сто осемдесет и един лева и двадесет и четири стотинки/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „Е.Т..“ ООД, ЕИК 201603957, представлявано от Танасе С.гуран Петре,
- На 23.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 27.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 180 лв. /двадесет и две хиляди сто и осемдесет лева/ от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 28.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет  хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А.,
- На 28.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  18 500 лв. /осемнадесет  хиляди и петстотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А.,
- На 30.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  16 450 лв. /шестнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева/ от сметка на„А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/ от сметка на„А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 10.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  16 500 лв. /шестнадесет хиляди и петстотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А.,
- На 10.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А.,
- На 11.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 12.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 14.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  900 лв. /деветстотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на ЕТ „А.К.-С. С.“ , ЕИК 815101810, представляван от С.Й. С.,
- На 14.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  50 лв. /петдесет лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на ЕТ „А.К.-С. С.“ , ЕИК 815101810, представляван от С.Й. С.,
- На 14.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на ЕТ „Т.-***-ТОДОР Т.“, Булстат 815148984, представляван от Т.П. Т.,
- На 17.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 148 лв. /две хиляди сто четиридесет и осем лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 17.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 17.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет  хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 30.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А.,
- На 25.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 25.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  470 лв. /четиристотин и седемдесет лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на ЕТ „А.К.-С. С.“ , ЕИК 815101810, представляван от С.Й. С.,
- На 28.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на ЕТ „Е. –Г.Г.“, ЕИК 815102766, представляван от Г.Б.Г.,
- На 04.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  12 000 лв. /дванадесет лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 16.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  38, 94 лв. /тридесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „М. 2001“ ООД, ЕИК 105534518, представлявано от Емил Цветанов Тошев,
- На 25.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  11 000 лв. /единадесет хиляди лева/ от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 30.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  500 лв. /петстотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „Е.“ ЕООД, ЕИК 201556016, представлявано от Сорин Николае Оснага,
- На 05.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 30.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 000 лв. /двадесет и две хиляди хиляди лева/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 18.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 001 лв. /двадесет  и две хиляди и един лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 18.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  24 999 лв. /двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 02.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 31.03.2014 г. наредил превеждането на сумата от  7 130 лв. /седем хиляди сто и тридесет лева/ от сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 15.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 000 лв. /хиляда лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  4 896, 25 лв. /четири хиляди осемстотин деветдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  850 лв. /осемстотин и петдесет лева/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  6 200 лв. /шест хиляди и двеста лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 27.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  3 350 лв. /три хиляди триста и петдесет лева/ от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 31.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. /две  хиляди лева/ от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 31.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2898 лв. /две хиляди осемстотин деветдесет и осем лева/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 06.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка на ЕТ „Т.-***-ТОДОР Т.“, Булстат 815148984, представляван от Т.П. Т.,  по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 10.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 400 лв. /две хиляди и четиристотин лева/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 10.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 400 лв. /две хиляди и четиристотин лева/ от сметка на „Т.К.Б.“ ЕООД, ЕИК 105568399, представлявано от М.К.П., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 10.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 500 лв. /две хиляди и петстотин лева/ от сметка на „Т.К.Б.“ ЕООД, ЕИК 105568399, представлявано от М.К.П., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 27.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  994 лв. /деветстотин деветдесет и четири  лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 27.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  4 007 лв. /четири хиляди и седем лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 01.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от  747 лв. /седемстотин четиридесет  и седем лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 23.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. /две хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на “А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК 202115035, представлявано от П.Д.Д.,
- На 24.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14 007 лв. /четиринадесет хиляди и седем лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „Т. И С.“ ЕООД, ЕИК 200649806, представлявано от С.Й. С.,
- На 28.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от  12 100 лв. /дванадесет хиляди и сто лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 30.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от  25 034, 12 лв. /двадесет и пет хиляди тридесет и четири лева и дванадесет стотинки/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 13.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  958 лв. /деветстотин петдесет и осем лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „Т. И С.“ ЕООД, ЕИК 200649806, представлявано от С.Й. С.,
- На 14.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „Т.К.Б.“ ЕООД, ЕИК 105568399, представлявано от М.К.П.,
- На 29.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  17 000 лв. /седемнадесет хиляди лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 29.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  842 лв. /осемстотин четиридесет и два  лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 29.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  16 000 лв. /шестнадесет хиляди лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 17.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  7 000 лв. /седем хиляди лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 17.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  12 200 лв. /дванадесет хиляди и двеста лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 23.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  5 008 лв. /пет хиляди и осем лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 28.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  725 лв. /седемстотин двадесет и пет лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 31.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 500 лв. /две хиляди и петстотин лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 31.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  710 лв. /седемстотин и десет лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 07.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  9 900 лв. /девет хиляди и деветстотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 10.11.1.2014 г. наредил превеждането на сумата от  500 лв. /петстотин лева/ от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 10.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  292, 50 лв. /двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 12.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  3 800 лв. /три хиляди и осемстотин лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 19.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 000 лв. / хиляда лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на “А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК 202115035, представлявано от П.Д.Д.,
- На 20.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 000 лв. /хиляда лева/ от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 20.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  500 лв. /петстотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 20.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  5 000 лв. /пет хиляди  лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 25.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  5 500 лв. /пет хиляди и петстотин лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 25.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  700 лв. /седемстотин лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 25.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  8 100 лв. /осем хиляди и сто лева/ от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 03.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  29 000 лв. /двадесет и девет хиляди/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 03.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  29 000 лв. /двадесет и девет хиляди лева/ от сметка на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 04.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  20 950 лв. /двадесет  хиляди деветстотин и петдесет лева/ от сметка на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 04.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  21 000 лв. /двадесет и един хиляди/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 15.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  810 лв. /осемстотин и десет лева/ от сметка  BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка на името на  В. Т. М.,
- На 14.10.2015 г. наредил превеждането на сумата от  21 000 лв. /двадесет и един хиляди лева/ от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.10.2015 г. наредил превеждането на сумата от  11 601,63 лв. /единадесет хиляди шестстотин и един лева и шестдесет и три стотинки/  от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
като по този начин неправомерно от сметка BG42ТТВВ94001525441096 в лева на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., е отклонена и присвоена сумата 11 046, 33 лв. /единадесет хиляди четиридесет и шест лева и тридесет и три  стотинки /;
 - На 28.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. / двадесет хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А.,
- На 28.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  18 500 лв. /осемнадесет хиляди и петстотин лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А.,
 - На 30.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. / двадесет хиляди лева/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 30.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  18 450 лв. /осемнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „С. 2000“ ООД, ЕИК 123541852, представлявано от М.И.Д.-С.а,
- На 30.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД като такса за издаден превод,
- На 30.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД като такса за издаден превод,
- На 10.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  16 500 лв. / шестнадесет хиляди и петстотин лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А.,
- На 10.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А.,
- На 20.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А.,
- На 27.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  6 500 лв. /шест хиляди и петстотин лева/  от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А.,
- На 06.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  26, 07 лв. /двадесет и шест лева и седем стотинки/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „С. 2000“ ООД, ЕИК 123541852, представлявано от М.И.Д.-С.а,
- На 06.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 07.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  12 600 лв. /дванадесет хиляди и шестстотин лева/  от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А.,
- На 12.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 252 лв. /хиляда двеста петдесет и два лева/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 12.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 13.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  17 700 лв. /седемнадесет хиляди и седемстотин лева/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 13.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 15.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  20 014, 50 лв. /двадесет хиляди четиринадесет лева и петдесет стотинки/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 15.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 16.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от 6 870 лв. /шест хиляди осемстотин и седемдесет лева/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 16.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 28.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от 37, 98 лв. /тридесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 28.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG07ТТВВ94001526326494 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 08.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  12 600 лв. /дванадесет хиляди  и шестстотин лева/  от сметка BG78ТТВВ94001526033537 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 08.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG78ТТВВ94001526033537 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 15.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  753, 46 лв. /седемстотин петдесет и три  лева и четиридесет и шест стотинки/  от сметка BG78ТТВВ94001526033537 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 15.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG78ТТВВ94001526033537 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
като по този начин неправомерно от сметки BG07ТТВВ94001526326494 и BG78ТТВВ94001526033537 в лева на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, представляван от А.Н.А., е отклонена и присвоена сумата от 1 213, 21 лв. /хиляда двеста и тринадесет лева и двадесет и една стотинки/;
- На 09.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от 3 000 лв. /три хиляди лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 09.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 16.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от 3 000 лв. /три хиляди лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 16.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 18.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от 400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на И.П.К., ЕГН **********,
- На 18.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 24.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 24.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 24.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  4 000 лв. /четири хиляди лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 24.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от 3 000 лв. /три хиляди лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 30.10.2013 г. наредил превеждането на сумата от 120 лв. /сто и двадесет лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „А. 7“ ЕООД, ЕИК 200447715, представлявано от Н.Д.К.,
- На 30.10.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 08.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. /две хиляди лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 08.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 14.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 14.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от 3 000 лв. /три хиляди лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 17.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  22 000 лв. /двадесет и три хиляди лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 17.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  0,40 лв. /четиридесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 03.02.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 750 лв. /две хиляди седемстотин и петдесет лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 03.02.2014 г. наредил превеждането на сумата от  0,40 лв. /четиридесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 31.03.2014 г. наредил превеждането на сумата от 7 300 лв. /седем хиляди и триста лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 31.03.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 01.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 7 300 лв. /седемхиляди  и триста лева/  от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 03.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  3 000 лв. /три хиляди лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 03.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 03.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  0,40 лв. /четиридесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 10.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 10 000 лв. /десет хиляди лева/  от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 14.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 3 000 лв. /три хиляди лева/  от сметка на  „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., по сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 15.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 3  000 лв. /три хиляди лева/  от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  3 000 лв. /три хиляди лева/  от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 03.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  38 лв. /тридесет и осем лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 03.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 04.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. /две хиляди лева/  от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 06.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 06.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/  от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 06.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  3 000 лв. /три хиляди лева/  от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 06.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 19.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от 3 000 лв. /три хиляди лева/  от сметка на  „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., по сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 20.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1020 лв. /хиляда и двадесет лева/  от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 30.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 30.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  28 лв. /двадесет и осем лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „Е. 2012“ ЕООД, ЕИК 201935112, представлявано от Г.Т.Г.,
- На 31.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от  220 лв. /двеста  и двадесет лева/  от сметка на „Т. И С.“ ЕООД, ЕИК 200649806, представлявано от С.Й. С., по сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 27.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 27.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  225 лв. /двеста двадесет и пет лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „Т. И С.“ ЕООД, ЕИК 200649806, представлявано от С.Й. С.,
- На 22.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  930 лв. / деветстотин и тридесет лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на ЕТ „А.-Д.А.“ ЕИК 815130630, представлявано от Д.Ц. А.,
- На 29.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  3 630 лв. /три хиляди шестстотин и тридесет лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на името на В. Т. М.,
 - На 29.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 30.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от 280 лв. /двеста и осемдесет лева/  от сметка на  „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., по сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 27.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  190 лв. /сто и деветдесет лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на ЗП /З.П., самоосигуряващо се лице/ Г.Н.Д., ЕГН и Булстат **********,
- На 27.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 07.02.2014 г. наредил превеждането на сумата от 4 000 лв. /четири хиляди лева/  от сметка на  „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., по сметка BG02ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 17.02.2014 г. наредил превеждането на сумата от 4 000 лв. /четири хиляди лева/  от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П. , по сметка BG02ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 07.03.2014 г. наредил превеждането на сумата от 2 600 лв. /две хиляди и шестстотин лева/  от сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG02ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 26.03.2014 г. наредил превеждането на сумата от 5 700 лв. /пет хиляди и седемстотин лева/  от сметка на  „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., по сметка BG02ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********,
- На 15.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  0, 90 лв. /деветдесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 15.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 2 000 лв. /две хиляди  лева/  от сметка BG02ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  0, 90 лв. /деветдесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  0, 90 лв. /деветдесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  0, 90 лв. /деветдесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  0, 90 лв. /деветдесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 90 лв. /деветдесет  лева/  от сметка BG02ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „Е. 2012“ ЕООД, ЕИК 201935112, представлявано от Г.Т.Г.,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 160 лв. /сто и шестдесет  лева/  от сметка BG02ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на “А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК 202115035, представлявано от П.Д.Д.,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 250 лв. /двеста и петдесет  лева/  от сметка BG02ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „Р.-Д“ ЕООД, ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от 76, 79 лв. /седемдесет и шест  лева и седемдесет и девет стотинки/  от сметка BG02ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „Г.Ж.Х.“ ООД, ЕИК 105577528, представлявано от Е.Х.А.,
- На 16.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  50 лв. /петдесет лева/  от сметка BG73ТТВВ94001526353921 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на името на В. Т. М.,
- На 16.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  1, 80 лв. /един лев и осемдесет стотинки/  от сметка BG73ТТВВ94001526350640 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 14.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем хиляди лева/  от сметка BG58ТТВВ94005526350660 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
като по този начин неправомерно от сметки BG73ТТВВ94001526353921, BG02ТТВВ94001526350640 и BG58ТТВВ94005526350660 в лева на Т.П. Т., ЕГН **********, е отклонена и присвоена сумата от 8 040, 89 лв. /осем хиляди и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки/;
- На 26.03.2010 г. наредил превеждането на сумата от  200 лв. /двеста лева/  от сметка BG37ТТВВ94001523905028 в лева на ЕТ „В.-Б.Ч.“, ЕИК 105520664, представлявано от Б.И.Ч., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 26.03.2010 г. наредил превеждането на сумата от  1, 20 лв. /един лев и двадесет стотинки/  от сметка BG37ТТВВ94001523905028 в лева на ЕТ „В.-Б.Ч.“, ЕИК 105520664, представлявано от Б.И.Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 04.06.2012 г. наредил превеждането на сумата от  0, 60 лв. /шестдесет стотинки/  от сметка BG37ТТВВ94001523905028 в лева на ЕТ „В.-Б.Ч.“, ЕИК 105520664, представлявано от Б.И.Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 04.06.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 650 лв. /хиляда шестстотин и петдесет лева/  от сметка BG37ТТВВ94001523905028 в лева на ЕТ „В.-Б.Ч.“, ЕИК 105520664, представлявано от Б.И.Ч., по сметка на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К.,
- На 05.06.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 650 лв. /хиляда шестстотин и петдесет лева/  от сметка на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К., по сметка BG37ТТВВ94001523905028 в лева на ЕТ „В.-Б.Ч.“, ЕИК 105520664, представлявано от Б.И.Ч.,
като по този начин неправомерно от сметка BG37ТТВВ94001523905028 в лева на ЕТ „В.-Б.Ч.“, ЕИК 105520664, представлявано от Б.И.Ч., е отклонена и присвоена сумата от 201,80 лв. /двеста и един лева и осемдесет стотинки/;
- На 14.11.2011 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет  хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 15.11.2011 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет  хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 16.11.2011 г. наредил превеждането на сумата от  14 377, 91 лв. /четиринадесет  хиляди триста седемдесет и седем лева и деветдесет и една стотинки/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 04.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  14 377, 91 лв. /четиринадесет  хиляди триста седемдесет и седем лева и деветдесет и една стотинки/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 04.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  27 000 лв. /двадесет и седем  хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 04.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  27 377, 91 лв. /двадесет и седем  хиляди триста седемдесет и седем лева и деветдесет и една стотинки/  от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 31.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 600 лв. /две хиляди и шестстотин лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 28.03.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 500 лв. /две хиляди и петстотин лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 30.03.2012 г. наредил превеждането на сумата от  3 000 лв. /три хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К.,
- На 02.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от  4 050 лв. /четири хиляди и петдесет лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К.,
- На 11.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 400 лв. / хиляда и четиристотин лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 20.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 050 лв. / хиляда и петдесет лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 28.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  22 000 лв. / двадесет и две хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 29.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  23 000 лв. / двадесет и три хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. / двадесет и осем хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 01.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем  хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 13.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 400 лв. / двадесет  хиляди и четиристотин лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 15.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет   хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 25.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет   и пет хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 29.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 696, 67 лв. / две хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 22.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от  99 лв. / деветдесет и девет лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „М. 2001“ ООД, ЕИК 105534518, представлявано от Емил Цветанов Тошев,
- На 24.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от  450 лв. / четиристотин и петдесет лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 24.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от  3 027 лв. /три хиляди двадесет и седем лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Ф.Н.“ ЕООД, ЕИК 201630801, представлявано от Лиляна Трифонова Иванова,
- На 29.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. / две  хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 08.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. / десет  хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 17.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  8 000 лв. / осем  хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 23.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 000 лв. /двадесет и две  хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 23.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 000 лв. /двадесет   и две хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 31.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. /две  хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 17.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет    хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 17.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 18.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. / двадесет  хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М..,
- На 25.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем  хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 04.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  12 000 лв. / дванадесет хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 02.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет    хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 10.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет   и пет хиляди лева/  от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 15.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет   хиляди лева/  от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 17.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем   хиляди лева/  от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 20.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 293, 92 лв. /две хиляди двеста деветдесет и три лева и деветдесет и две стотинки/  от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 29.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД с ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 06.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на  ЕТ Т.-***-ТОДОР Т., Булстат 815148984, представляван от Т.П. Т.,
- На 30.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 800 лв. /хиляда и осемстотин лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 10.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет хиляди  лева/  от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 17.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем  хиляди лева/  от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 17.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди  лева/  от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 06.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. / двадесет хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 17.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14 000 лв. / четиринадесет  хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 07.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  4 000 лв. /четири хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД с ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 11.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  9 800 лв. / девет хиляди и осемстотин лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 14.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. / двадесет и пет хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й.,
- На 28.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди  лева/  от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 03.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  29 000 лв. /двадесет и девет хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 04.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  21 000 лв. /двадесет и един хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 10.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/  от сметка на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К., по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 08.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от  16 000 лв. /шестнадесет хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 08.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от  8 810 лв. /осем хиляди осемстотин и десет лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „А.С.“ ЕООД, ЕИК 105544996, представлявано от А.К.П.,
- На 08.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от  20 100 лв. /двадесет хиляди и сто лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „ТРИАДА 999“ ООД, ЕИК 105557470, представлявано от Радослав Николов Николов,
- На 20.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от  17 000 лв. /седемнадесет хиляди лева/  от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка на „М.Т. 2011“ ЕООД, ЕИК 201844310, представлявано от Н.С.М.,
- На 29.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/  от лична сметка на И.П.Й., ЕГН **********, по сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
като по този начин неправомерно от сметка BG30ТТВВ94001524155608 в лева на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., е отклонена и присвоена сумата от 87 988,75  лв. /осемдесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/;
- На 30.06.2011 г. наредил превеждането на сумата от  500 лв. /петстотин лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на ЕТ „А.К.-С. С.“ , ЕИК 815101810, представлявано от С.Й. С.,
- На 01.07.2011 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК : 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 22.12.2011 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 22.12.2011 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 27.06.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 27.06.2012 г. наредил превеждането на сумата от  230 лв. /двеста и тридесет лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 31.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от  920, 45 лв. /деветстотин  и двадесет лева и четиридесет и пет стотинки/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на ЕТ „Е.-Г.Г.“ ЕИК : 815102766, представляван от Г.Б.Г.,
- На 31.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 01.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  450 лв. /четиристотин и петдесет лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 01.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 02.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  5 000 лв. /пет хиляди лева/  от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч.,
- На 02.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 02.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  3 614, 43 лв. /три хиляди шестстотин и четиринадесет лева и четиридесет и три стотинки/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 16.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  40 лв. /четиридесет лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „М. 2001“ ООД, ЕИК 105534518, представлявано от Емил Цветанов Тошев,
- На 16.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 30.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка на ЕТ „Е.-Г.Г.“ ЕИК : 815102766, представляван от Г.Б.Г., по сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч.,
- На 05.09.2012 г. наредил превеждането на сумата от  510 лв. /петстотин и десет лева/  от сметка на ЕТ „Е.-Г.Г.“ ЕИК : 815102766, представляван от Г.Б.Г., по сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч.,
- На 17.09.2012 г. наредил превеждането на сумата от  507, 39 лв. /петстотин и седем лева и тридесет и девет стотинки/  от сметка на „К.“ ЕООД, ЕИК 105554638, представлявано от И.П.К., по сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч.,
- На 26.09.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 502 лв. /хиляда петстотин и два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 26.09.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 16.10.2012 г. наредил превеждането на сумата от  840 лв. /осемстотин и четиридесет лева/  от сметка на „П.М.“ ООД, ЕИК: 105546431, представлявано от П.М.М., по сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч.,
- На 16.10.2012 г. наредил превеждането на сумата от  850 лв. /осемстотин и петдесет лева /  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 16.10.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 09.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  150 лв. /сто и петдесет лева/  от лична сметка на И.П.К., ЕГН **********, по сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч.,
- На 16.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  200 лв. /двеста лева /  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 16.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 26.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  200 лв. /двеста лева /  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 26.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  24 лв. /двадесет и четири лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „М. 2001“ ООД, ЕИК 105534518, представлявано от Емил Цветанов Тошев,
- На 26.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 26.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 26.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  225 лв. /двеста двадесет и пет лева/  от лична сметка на И.П.К., ЕГН **********, по сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч.,
- На 15.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  85 лв. /осемдесет и пет лева/  от лична сметка на И.П.К., ЕГН **********, по сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч.,
- На 15.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева /  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 15.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  175, 20 лв. /сто седемдесет и пет лева и двадесет стотинки/  от сметка на „П.М.“ ООД, ЕИК: 105546431, представлявано от П.М.М., по сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч.,
- На 15.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  85 лв. /осемдесет и пет лева/  от сметка на „С. 2000“ ООД, ЕИК: 123541852, представлявано от М.И.Д.-С.а, по сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч.,
- На 15.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 28.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 28.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  15 лв. /петнадесет лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „БРУНО 09“ ЕООД, ЕИК 200570511, представлявано от Илиян Неделков Блажев,
- На 28.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  12 лв. /дванадесет лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „Г. 09“ ЕООД, ЕИК: 200701537, представлявано от Гергана Огнянова Георгиева,
- На 28.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 15.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  20, 64 лв. /двадесет лева и шестдесет и четири стотинки/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „А.2002-1“, ЕИК: 202217296, представлявано от П.И.И.,
- На 15.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 18.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0,04 лв. /четири стотинки/  от сметка на „А.2002-1“, ЕИК: 202217296, представлявано от П.И.И., по сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч.,
- На 18.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 18.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от  80 лв. /осемдесетдесет лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по лична сметка на И.П.К., ЕГН **********,
- На 22.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  162 лв. /сто шестдесет и два лева/  от по лична сметка на И.П.К., ЕГН **********, по сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч.,
- На 23.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от  340 лв. /триста и четиридесет лева /  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 23.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 17.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  90 лв. /деветдесет лева /  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД с ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
- На 17.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
като по този начин неправомерно от сметка BG89ТТВВ94001512005490 в лева на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч., е отклонена и присвоена сумата от 1 528,89  лв. / хиляда петстотин двадесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки/;
- На 04.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  27 377, 91 лв. /двадесет и седем хиляди триста седемдесет и седем лева и деветдесет и една стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й.,
- На 04.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  0, 60 лв. / шестдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 25.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  27 000 лв. /двадесет и седем хиляди лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т.,
- На 25.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  0, 60 лв. / шестдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 31.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  17 000 лв. /седемнадесет хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като надвнесена сума,
- На 31.01.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 049, 58 лв. /две хиляди четиридесет и девет лева и петдесет и осем стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 29.02.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 818, 51 лв. /хиляда осемстотин и осемнадесет лева и петдесет и една стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 30.03.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 907, 71 лв. /хиляда деветстотин и седем лева и седемдесет и една стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 27.04.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 863, 42 лв. /хиляда осемстотин шестдесет и три лева и четиридесет и две стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 31.05.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 777, 27 лв. /хиляда  седемстотин седемдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 29.06.2012 г. наредил превеждането на сумата от  937, 50 лв. /деветстотин тридесет и седем лева и петдвесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като годишна комисионна по договор за овърдрафт,
- На 29.06.2012 г. наредил превеждането на сумата от  0, 60 лв. / шестдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 29.06.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 451, 78 лв. /хиляда  четиристотин петдесет и един лева и седемдесет и осем стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 26.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като надвнесена сума,
- На 27.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от  24 860, 72 лв. /двадесет и четири хиляди осемстотин и шестдесет лева и седемдесет и две стотинки/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П.– Т., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като надвнесена сума,
- На 31.07.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 894, 18 лв. /хиляда  осемстотин деветдесет и четири лева и осемнадесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 02.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  5 000 лв. / пет хиляди лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, представляван от Д.Д.Н. – Ч.,
- На 02.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  0, 60 лв. / шестдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 31.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  4 040 лв. / четири хиляди и четиридесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на Държавно предприятие „ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-В.“, ЕИК: 200454243, представлявано от Л.М.В.,
- На 31.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  0, 60 лв. / шестдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 31.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  4, 80 лв. / четири лева и осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса „Дизайн карти“,
- На 31.08.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 232, 47 лв. /хиляда  двеста тридесет и два лева и четиридесет и седем стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 11.09.2012 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. / осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 11.09.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 000 лв. /хиляда   лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „   ДС А.“ ЕООД, ЕИК: 201170865, представлявано от Д.Т.С.,
- На 11.09.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. /две хиляди   лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „   ДС А.“ ЕООД, ЕИК: 201170865, представлявано от Д.Т.С.,
- На 11.09.2012 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. / осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса за издаден превод,
- На 14.09.2012 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.09.2012 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 17.09.2012 г. наредил превеждането на сумата от  2 972, 20 лв. /две хиляди деветстотин седемдесет и два лева и двадесет стотинки/  от сметка на „ДС А.“ ЕООД, ЕИК: 201170865, представлявано от Д.Т.С., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като възстановена сума,
- На 29.09.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 616, 05 лв. /хиляда  шестстотин и шестнадесет лева и пет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 15.10.2012 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 15.10.2012 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 16.10.2012 г. наредил превеждането на сумата от  4 039, 20 лв. /четири хиляди тридесет и девет лева и двадесет стотинки/  от сметка на „ДС А.“ ЕООД, ЕИК: 201170865, представлявано от Д.Т.С., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като възстановена сума,
- На 31.10.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 684, 45 лв. /хиляда  шестстотин осемдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 14.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 30.11.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 626, 19 лв. /хиляда шестстотин двадесет и шест лева и деветнадесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 14.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 18.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  5 090 лв. /пет хиляди и деветдесет лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П.– Т., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като превод по фактура,
- На 28.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „К. ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201465082, представлявано от И.П.К.,
- На 28.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  0,80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 28.12.2012 г. наредил превеждането на сумата от  1 669, 65 лв. /хиляда шестстотин шестдесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 14.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 16.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 010 лв. /две хиляди и десет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като превод транспорт по договор,
- На 16.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 17.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  550, 16 лв. /петстотин и петдесет лева и шестнадесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „ВИПОМ“ АД, ЕИК: 815123244, представлявано от Г.Ц.Г.,
- На 17.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 21.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  49, 80 лв. /четиридесет и девет лева и осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Авто Кула“ ЕООД, ЕИК: 202238397, представлявано от Росен Цветанов Пеков,
- На 21.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 305 лв. /хиляда триста и пет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на И.П.К., ЕГН **********,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  426, 13 лв. /четиристотин двадесет и шест лева и тринадесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на ЕТ“РЕНИ-РАЙНА СТЕФАНОВА“, ЕИК: 815101618, представляван от Р.Б.С.,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  4 851, 70 лв. /четири  хиляди осемстотин петдесет и един лева и седемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П.– Т.,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 31.01.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 202, 67 лв. /хиляда шестстотин двеста и два лева и шестдесет и седем стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 14.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 15.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 050 лв. /хиляда и петдесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 15.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  40, 99 лв. /четиридесет лева и деветдесет и девет стотински/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.-2002-1“ЕООД, ЕИК: 202117296, представлявано от П.И.И.,
-На 15.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 15.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 22.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  55 лв. /петдесет и пет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД с ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В.,
-На 22.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 28.02.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 529, 53 лв. /хиляда петстотин двадесет и девет лева и петдесет и три стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 11.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 11.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  5 027 лв. /пет хиляди и двадесет и седем лева/  от сметка на „К. ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201465082, представлявано от И.П.К., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 11.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  850 лв. /осемстотин и петдесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 14.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 29.03.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 713, 98 лв. /хиляда седемстотин и тринадесет лева и деветдесет и осем стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 01.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от  50 лв. /петдесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като годишна такса банкова карта,
- На 15.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 15.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 29.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. /две хиляди  лева/  от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 30.04.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 662, 25 лв. /хиляда шестстотин шестдесет и два лева и двадесет и пет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
-На 09.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 14.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 17.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  8 000 лв. /осем хиляди/  от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 23.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/  от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 27.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  22 180 лв. /двадесет и две хиляди сто и осемдесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П.– Т., като превод,
-На 27.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 31.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. / две хиляди лева/  от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 31.05.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 686, 33 лв. /хиляда шестстотин осемдесет и шест лева и тридесет и три стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 14.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 25.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П.– Т., като превод,
- На 25.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. / двадесет и осем хиляди лева/  от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 25.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 27.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  6 500 лв. /шест хиляди и петстотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А. 2010“ ЕООД, ЕИК: 201167901, представлявано от А.Н.А. като превод,
- На 27.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  9 900 лв. / девет  хиляди и деветстотин лева/ , по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като вноска на каса,
-На 27.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  7, 35 лв. /седем лева и тридесет и пет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса вноска,
-На 27.06.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 15.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 15.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 17.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. / двадесет и пет  хиляди лева/, от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 18.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. /две хиляди лева/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, по сметка на „ДС А.“ ЕООД, ЕИК: 201170865, представлявано от Д.Т.С.,
-На 18.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 25.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  11 000 лв. /единадесет хиляди лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П.– Т., като превод,
-На 25.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 26.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 26.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  804 лв. /осемстотин и четири лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на ЕТ „З.-М.С.“, ЕИК: 201415478, представлявано от М.К.С.., като превод,
- На 30.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 520 лв. /две хиляди петстотин и двадесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 30.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 230 лв. /две хиляди двеста и тридесет лева/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, по сметка на „ДС А.“ ЕООД, ЕИК: 201170865, представлявано от Д.Т.С.,
-На 30.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 30.07.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 14.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 30.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  4, 80 лв. /четири лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Такса Дизайн карти“,
- На 30.08.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 209, 09 лв. /хиляда двеста и девет лева и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 16.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 16.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 24.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  4 000 лв. / четири  хиляди лева/, от лична сметка на  Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 30.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 30.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 30.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. /две хиляди  лева/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, по сметка на „А.Г. В.“, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., като превод,
-На 30.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет  хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П.– Т., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като превод,
- На 30.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  650 лв. /шестстотин и петдесет лева/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, по сметка на „М. – Д“ ЕООД, ЕИК: 105557748, представлявано от Дмитрий ВлА.мирович Користашевский, като превод,
- На 30.09.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 522, 96 лв. /хиляда петстотин двадесет и два лева и деветдесет и шест стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 01.10.2013 г. наредил превеждането на сумата от  8 000 лв. /осем хиляди  лева/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, по сметка на „А.Г. В.“, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., като превод,
-На 01.10.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 14.10.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.10.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 31.10.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 541, 41 лв. /хиляда петстотин четиридесет и един лева и четиридесет и една стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
-На 04.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  9 600 лв. /девет  хиляди и шестстотин лева/  от сметка на „А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 05.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет  хиляди лева/  от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П.–Т., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 07.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  4 000 лв. /четири хиляди лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД с ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., като превод,
-На 07.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 08.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. /две  хиляди лева/  от лична сметка на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 08.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. /две хиляди лева/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД с ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., като превод,
- На 14.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
-На 25.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  0, 80 лв. /осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 25.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 950 лв. /две хиляди деветстотин и петдесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на Г.Б.Г.  , ЕГН **********, като превод,
-На 29.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  2 850 лв. /две хиляди осемстотин и петдесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като откриване на овърдрафт,
-На 29.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  237, 50 лв. /двеста тридесет и седем лева и петдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса управление,
- На 29.11.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 341, 14 лв. /хиляда триста четиридесет и един лева и четиринадесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 05.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  29 302, 50 лв. /двадесет и девет хиляди триста и два лева и петдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., като превод,
-На 05.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 06.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 10.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем хиляди лева/  от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 11.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  210, 45 лв. /двеста и десет лева и четиридесет и пет стотинки/  от сметка на „А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 11.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  300 лв. /триста лева/  от сметка на „Р.-Д“ ЕООД с ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 11.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  9 849, 89 лв. /девет хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки/  от сметка на „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 14.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
-На 27.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 27.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  9 850, 89 лв. /девет хиляди осемстотин и петдесет лева и осемдесет и девет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на, „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., като превод,
- На 30.12.2013 г. наредил превеждането на сумата от  1 675, 17 лв. /хиляда шестстотин седемдесет и пет лева и седемнадесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 10.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева /  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., като превод,
-На 10.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 14.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
-На 16.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 16.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет  хиляди лева /  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., като превод,
-На 17.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  23 000 лв. /двадесет и три  хиляди лева/  от лична сметка на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 17.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 17.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  28 000 лв. /двадесет и осем хиляди лева /  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., като превод,
- На 20.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 293, 92 лв. /две хиляди двеста деветдесет и три лева и деветдесет и две стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., като превод,
-На 10.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 31.01.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 293, 54 лв. /хиляда двеста деветдесет и три лева и петдесет и четири стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
-На 03.02.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 750 лв. /две  хиляди седемстотин и петдесет лева/  от лична сметка на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 14.02.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.02.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 28.02.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 227, 83 лв. /хиляда двеста двадесет и седем лева и осемдесет и три стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 14.03.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.03.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 31.03.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 348, 90 лв. /хиляда триста четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 01.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  50 лв. /петдесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като годишна такса банкова карта,
-На 03.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  3 000 лв. /три  хиляди лева/  от лична сметка на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 10.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на Т.П. Т., ЕГН **********, като превод,
-На 10.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 14.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 15.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  3 000 лв. /три хиляди лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на Т.П. Т., ЕГН **********, като превод,
-На 15.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 23.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  12 800 лв. /дванадесет хиляди и осемстотин лева/ от сметка на „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  6 800 лв. /шест хиляди и осемстотин лева / от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на, „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., като превод,
-На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  6 200 лв. /шест хиляди и двеста лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., като превод,
- На 30.04.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 699, 83 лв. /хиляда шестстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 14.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 19.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  8 500 лв. /осем хиляди и петстотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД с ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., като превод,
-На 19.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 27.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  5 160, 69 лв. /пет хиляди сто и шестдесет лева и шестдесет и девет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на, „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., като превод,
-На 27.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  3 350 лв. /три хиляди триста и петдесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., като превод,
-На 27.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 27.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 29.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  9 000 лв. /девет  хиляди  лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД с ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., като превод,
-На 29.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 31.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 000 лв. /две хиляди  лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., като превод,
-На 31.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 31.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 339, 52 лв. /хиляда триста тридесет и девет лева и петдесет и две стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
-На 03.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  38 лв. /тридесет и осем лева/  от лична сметка на Т.П. Т., ЕГН **********, по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 16.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 16.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
-На 20.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/  от сметка на „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 30.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 16.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 16.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
-На 20.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/ от сметка на „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 30.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 30.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  852 лв. /осемстотин петдесет и два лева/ от сметка на „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 30.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 30.06.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 690, 23 лв. /хиляда шестстотин и деветдесет лева и двадесет и три стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 14.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
-На 30.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 800 лв. /хиляда и осемстотин лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 31.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 732, 92 лв. /хиляда седемстотин тридесет и два лева и деветдесет и две стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 14.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
-На 15.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  29 265 лв. /двадесет и девет хиляди двеста шестдесет и пет лева/  от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 28.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/  от сметка на „А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 29.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  527, 80 лв. /петстотин двадесет и седем лева и осемдесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК: 131159432, представлявано от А.А.Н., като превод,
-На 29.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 29.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  5, 87 лв. /пет лева и осемдесет и седем стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 29.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  4, 80 лв. /четири лева и осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса „Дизайн карти“,
-На 29.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 735 лв. /хиляда седемстотин тридесет и пет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на ЕТ „Н-12- Н.Е.“, ЕИК: 200823135, представляван от Н.В.Е., като превод,
- На 29.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 546, 32 лв. /хиляда петстотин четиридесет и шест лева и тридесет и две стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 05.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  842 лв. /осемстотин четиридесет и два лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на името на В. Т. М.,
-На 05.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 10.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., като превод,
-На 10.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 11.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 11.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 11.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 11.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет  хиляди лева/  от сметка на BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., като  превод,
-На 11.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  49, 75 лв. /четиридесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки/  от сметка на BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., като  превод,
- На 11.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  942 лв. /деветстотин четиридесет и два лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на името на В. Т. М.,
- На 15.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  842 лв. /осемстотин четиридесет и два лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД с ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., като превод,
- На 15.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 15.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
-На 15.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 17.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., като превод,
-На 17.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 30.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 762 лв. /хиляда седемстотин шестдесет и два лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Ш..-ВД“ ЕООД, ЕИК: 202435409, представлявано от И.Т. К., като превод,
-На 30.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 30.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 30.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 204, 73 лв. /хиляда сто и четири лева и седемдесет и три стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
-На 06.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 10.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 10.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  15 000 лв. /петнадесет  хиляди лева/  от сметка на BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., като  превод,
- На 14.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 16.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  56, 83 лв. /петдесет и шест лева и осемдесет и три стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Е.-2012“ ЕООД, ЕИК: 201935112, представлявано от Г.Т.Г., като превод,
-На 16.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 17.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14 000 лв. /четиринадесет хиляди лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 17.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  12 200 лв. /дванадесет хиляди и двеста лева/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 31.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  189, 97 лв. /сто осемдесет и девет лева и деветдесет и седем стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.“ ООД, ЕИК: 131159432, представлявано от А.А.Н., като превод,
-На 31.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  5, 87 лв. /пет лева и осемдесет и седем стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 31.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 350 лв. /триста и петдесет лева/  от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 31.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 623, 30 лв. /хиляда шестстотин двадесет и три лева и и тридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
-На 07.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от 42 лв. /четиридесет и два лева/  от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 11.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 11.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  9 100 лв. /девет  хиляди и сто лева/  от сметка на BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., като  превод,
-На 11.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  9 800 лв. /девет хиляди и осемстотин лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 14.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  410 лв. /четиристотин и десет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Р.-Д“ ЕООД с ЕИК 105580921, представлявано от Р.И.В., като превод,
-На 14.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  25 100 лв. /двадесет и пет  хиляди и сто лева/  от сметка на BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „К. АГРО“ ЕООД, ЕИК: 203039380, представлявано от И.П.К., като превод,
- На 14.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
-На 14.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ от сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 14.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
-На 14.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 14.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 19.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  25 100 лв. /двадесет и пет хиляди и сто лева/ от сметка на „К. АГРО“ ЕООД, ЕИК: 203039380, представлявано от И.П.К., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като възстановен грешен превод,
-На 20.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 20.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 20.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 000 лв. /хиляда лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., като превод,
-На 20.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  24 000 лв. / двадесет и четири хиляди лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., като превод,
-На 25.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  5 500 лв. / пет хиляди и петстотин лева/ от сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 28.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  10 000 лв. / десет  хиляди лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., като превод,
-На 28.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  9 940 лв. / девет хиляди и деветстотин и четиридесет лева/ от сметка на „К. ОЙЛ“ ЕООД, ЕИК: 201465082, по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
-На 28.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 28.11.2014 г. наредил превеждането на сумата от  1 202, 73 лв. /хиляда двеста и два лева и седемдесет и три стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
-На 01.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  0, 15 лв. /петнадесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса,
- На 15.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 15.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 30.12.2014 г. наредил превеждането на сумата от  2 200, 91 лв. /две хиляди и двеста лева и деветдесет и една стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 14.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 14.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  14, 40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като „Наем POS Търговец“,
- На 29.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  135 лв. /сто тридесет и пет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на името на В. Т. М.,
-На 29.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  2 лв. /два лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 30.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  2 850 лв. /две хиляди осемстотин и петдесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като откриване на овърдрафт,
-На 30.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  237, 50 лв. /двеста тридесет и седем лева и петдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса управление,
- На 30.01.2015 г. наредил превеждането на сумата от  1 627, 82 лв. /хиляда шестстотин двадесет и седем лева и осемдесет и две стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
-На 24.02.2015 г. наредил превеждането на сумата от  2 999, 99 лв. /две хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки/  от сметка на „С.Ж.Е.“ АД, по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., без посочване на правно основание,
- На 27.02.2015 г. наредил превеждането на сумата от  1477, 93 лв. /хиляда четиристотин седемдесет и седем лева и деветдесет и три стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 04.03.2015 г. наредил превеждането на сумата от  800 лв. /осемстотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 04.03.2015 г. наредил превеждането на сумата от  800 лв. /осемстотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 31.03.2015 г. наредил превеждането на сумата от  45, 84 лв. /четиридесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 01.04.2015 г. наредил превеждането на сумата от  50 лв. /петдесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като годишна такса банкова карта,
-На 29.04.2015 г. наредил превеждането на сумата от  14 700 лв. /четиринадесет хиляди и седемстотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., като превод,
-На 29.04.2015 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 29.04.2015 г. наредил превеждането на сумата от  240 лв. /двеста и четиридесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., като превод,
-На 29.04.2015 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 29.04.2015 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 30.04.2015 г. наредил превеждането на сумата от  8 700 лв. /осем хиляди и седемстотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., като превод,
- На 30.04.2015 г. наредил превеждането на сумата от  53, 43 лв. /петдесет и три лева и четиридесет и три стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
-На 07.05.2015 г. наредил превеждането на сумата от  12 100 лв. /дванадесет хиляди и сто лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., като превод,
-На 07.05.2015 г. наредил превеждането на сумата от  750 лв. /седемстотин и петдесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., като превод,
-На 07.05.2015 г. наредил превеждането на сумата от  12 400 лв. /дванадесет хиляди и четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., като превод,
-На 07.05.2015 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 07.05.2015 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 07.05.2015 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 28.05.2015 г. наредил превеждането на сумата от  11 800 лв. /единадесет хиляди и осемстотин лева/  от сметка на „А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 28.05.2015 г. наредил превеждането на сумата от  324, 56 лв. /триста двадесет и четири лева и петдесет и шест стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 29.06.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 29.06.2015 г. наредил превеждането на сумата от  300 лв. /триста лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 30.06.2015 г. наредил превеждането на сумата от  364, 85 лв. /триста шестдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 09.07.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 09.07.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 13.07.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 13.07.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 20.07.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 20.07.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 23.07.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 23.07.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 27.07.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 27.07.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 31.07.2015 г. наредил превеждането на сумата от  383, 06 лв. /триста осемдесет и три лева и шест стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 14.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 14.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 17.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 17.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 17.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 17.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 24.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 24.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 28.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 28.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 31.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 31.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 31.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  4, 80 лв. /четири лева и осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса „Дизайн карти“,
- На 31.08.2015 г. наредил превеждането на сумата от  399 лв. /триста деветдесет и девет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 25.09.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 25.09.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 25.09.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 25.09.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 25.09.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 25.09.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 25.09.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 25.09.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 30.09.2015 г. наредил превеждането на сумата от  399, 33 лв. /триста деветдесет и девет лева и тридесет и три стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
-На 14.10.2015 г. наредил превеждането на сумата от  21 000 лв. /двадесет и една хиляди лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, представлявано от С.С.П. – Т., като превод,
-На 14.10.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 40 лв. /четиридесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 16.10.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 16.10.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 19.10.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 16.10.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 26.10.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 26.10.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 30.10.2015 г. наредил превеждането на сумата от  526, 26 лв. /петстотин двадесет и шест лева и двадесет и шест стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 02.11.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 15 лв. /петнадесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като “Такса УЕБ“,
- На 10.11.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 10.11.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 10.11.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 10.11.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 16.11.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 16.11.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 18.11.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 18.11.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 30.11.2015 г. наредил превеждането на сумата от  592, 38 лв. /петстотин деветдесет и два лева и тридесет и осем стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 01.12.2015 г. наредил превеждането на сумата от  400 лв. /четиристотин лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по лична сметка на И.П.Й., ЕГН: **********, чрез теглене от АТМ,
- На 01.12.2015 г. наредил превеждането на сумата от  0, 89 лв. /осемдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса теглене на АТМ,
- На 30.12.2015 г. наредил превеждането на сумата от  15 289 лв. /петнадесет хиляди двеста осемдесет и девет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „АГРАРЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД, ЕИК: 203046624, представлявано от Ирена Иларионова Дочева, като превод,
-На 30.12.2015 г. наредил превеждането на сумата от  1 лв. /един лев/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
- На 30.12.2015 г. наредил превеждането на сумата от  630, 69 лв. /шестстотин и тридесет лева и шестдесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 29.01.2016 г. наредил превеждането на сумата от  757, 39 лв. /седемстотин петдесет и седем лева и тридесет и девет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 19.02.2016 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/  от сметка на „С.-2000“ ЕООД, ЕИК: 123541852, представлявано от М.И.Д. – С.а, по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 25.02.2016 г. наредил превеждането на сумата от  25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/  от сметка на „С.-2000“ ЕООД, ЕИК: 123541852, представлявано от М.И.Д. – С.а, по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 29.02.2016 г. наредил превеждането на сумата от  16 800 лв. /шестнадесет хиляди и осемстотин лева/  от сметка на „С.-2000“ ЕООД, ЕИК: 123541852, представлявано от М.И.Д. – С.а, по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 29.02.2016 г. наредил превеждането на сумата от  557, 71 лв. /петстотин петдесет и седем лева и седемдесет и една стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 11.03.2016 г. наредил превеждането на сумата от  35 лв. /тридесет и пет лева/  от сметка на „А.Г. В.“ ЕООД, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д., по сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., като получен превод,
- На 31.03.2016 г. наредил превеждането на сумата от  0,02 лв. /две стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 01.04.2016 г. наредил превеждането на сумата от 50.00 лв. /петдесет лева/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като годишна такса банкова карта,
- На 28.04.2016 г. наредил превеждането на сумата от  0,38 лв. /тридесет и осем стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 31.05.2016 г. наредил превеждането на сумата от  0,55 лв. /петдесет и пет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 30.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от  0, 68 лв. /шестдесет и осем стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 29.07.2016 г. наредил превеждането на сумата от  0, 87 лв. / осемдесет и седем стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
- На 31.08.2016 г. наредил превеждането на сумата от  4, 80 лв. /четири лева и  осемдесет стотинки/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса „Дизайн карти“,
- На 31.08.2016 г. наредил превеждането на сумата от  1, 01 лв. / един лев и една стотинка/  от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като лихви,
-На 22.05.2016 г. наредил превеждането на сумата от 15 182, 47 евро /петнадесет хиляди сто осемдесет и два евро и четиридесет и седем евроцента/  от сметка на „А.К.Б..“ ЕООД, ЕИК 105547825, представлявано от МЯ.М.., по лична сметка BG84ТТВВ9400152735293 в евро на И.П.Й., ЕГН **********, като получен превод,
-На 14.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 4 100, 46 евро /четири хиляди и сто евро и четиридесет и шест евроцента/  от лична сметка BG84ТТВВ9400152735293 в евро на И.П.Й., ЕГН **********, по сметка на „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., като превод,
-На 24.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 0,56 евро /петдесет и шест евроцента/  от лична сметка BG84ТТВВ9400152735293 в евро на И.П.Й., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 28.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 308, 05 евро /триста и осем евро и пет евроцента/  от лична сметка BG84ТТВВ9400152735293 в евро на И.П.Й., ЕГН **********, по сметка на „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНАМЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-р Е.В.Т., ЕИК: 201369123, представлявано от Е.В.Т.,
-На 28.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 0, 56 евро /петдесет и шест евроцента/  от лична сметка BG84ТТВВ9400152735293 в евро на И.П.Й., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 29.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 5 125, 58 евро /пет хиляди сто двадесет и пет евро и петдесет и осем евроцента/  от лична сметка BG84ТТВВ9400152735293 в евро на И.П.Й., ЕГН **********, по сметка на С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, представлявано от Д.Е.Й., като превод,
-На 29.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 0,56 евро /петдесет и шест евроцента/  от лична сметка BG84ТТВВ9400152735293 в евро на И.П.Й., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 29.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 1 537, 67 евро /хиляда петстотин тридесет и седем евро и шестдесет и седем евроцента/  от лична сметка BG84ТТВВ9400152735293 в евро на И.П.Й., ЕГН **********, по сметка на З.П. П.М.Д., Булстат и ЕГН **********,
-На 29.06.2016 г. наредил превеждането на сумата от 0, 56 евро /петдесет и шест евроцента/  от лична сметка BG84ТТВВ9400152735293 в евро на И.П.Й., ЕГН **********, по сметка на „С.Ж.Е.“ АД, като такса издаден превод,
-На 27.07.2016 г. наредил превеждането на сумата от 10 917, 14 евро /десет хиляди деветстотин и четиринадесет евро и четиринадесет евроцента/  от сметка на „М.Т. 2011“ ЕООД, ЕИК: 201844310, по лична сметка BG84ТТВВ9400152735293 в евро на И.П.Й., ЕГН **********,
и по този начин неправомерно от сметка BG84ТТВВ94001525620791 в лева на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, е отклонена и присвоена  сумата от 4 094,65 лева (четири хиляди деветдесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки), и от лична сметка BG84ТТВВ9400152735293 в евро на И.П.Й., ЕГН **********, е отклонена и присвоена сумата от 15 025, 61 евро /петнадесет хиляди двадесет и пет евро и шестдесет и един евроцента/, равняваща се на 29 387, 54 лв. /двадесет и девет хиляди триста осемдесет и седем лева и петдесет и четири стотинки/ или общо  сумата от 33 482, 19 лева /тридесет и три хиляди четиристотин осемдесет и два лева и деветнадесет стотинки/;
- На 29.05.2014 г. наредил превеждането на сумата от 2 100 лв. /две хиляди и сто лева/ от сметка на „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BGBG9ТТВВ94001526518948 в лева на ЕТ „Н-12-Н.Е.“, ЕИК: 20823135, представляван от Н.В.Е.,
-На 30.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от 1 750 лв. / хиляда седемстотин и петдесет лева/ от сметка на „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BGBG9ТТВВ94001526518948 в лева на ЕТ „Н-12-Н.Е.“, ЕИК: 20823135, представляван от Н.В.Е.,
-На 30.07.2014 г. наредил превеждането на сумата от 1 750 лв. / хиляда седемстотин и петдесет лева/ от сметка на „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BGBG9ТТВВ94001526518948 в лева на ЕТ „Н-12-Н.Е.“, ЕИК: 20823135, представляван от Н.В.Е.,
-На 29.08.2014 г. наредил превеждането на сумата от 1 735 лв. / хиляда седемстотин и тридесет и пет лева/ от сметка на “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, представлявано от И.П.Й., по сметка BGBG9ТТВВ94001526518948 в лева на ЕТ „Н-12-Н.Е.“, ЕИК: 20823135, представляван от Н.В.Е.,
-На 30.09.2014 г. наредил превеждането на сумата от 1 700 лв. / хиляда и седемстотин лева/ от сметка на „Ш..-ВД“, ЕИК: 202435409, представлявано от Тодор Йолов Станчев, по сметка BGBG9ТТВВ94001526518948 в лева на ЕТ „Н-12-Н.Е.“, ЕИК: 20823135, представляван от Н.В.Е.,
-На 31.10.2014 г. наредил превеждането на сумата от 1 710 лв. /хиляда седемстотин и десет лева/ от сметка на „А.-С.“ ЕООД, ЕИК: 105544996, представлявано от А.К.П., по сметка BGBG9ТТВВ94001526518948 в лева на ЕТ „Н-12-Н.Е.“, ЕИК: 20823135, представляван от Н.В.Е.,
-На 23.04.2015 г. наредил превеждането на сумата от 11 198,85 лв. /единадесет хиляди сто деветдесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки/ от сметка на BGBG9ТТВВ94001526518948 в лева на ЕТ „Н-12-Н.Е.“, ЕИК: 20823135, представляван от Н.В.Е., по сметка на „А.Г. В.“, ЕИК: 202115035, представлявано от П.Д.Д.,
като по този начин неправомерно от сметка BGBG9ТТВВ94001526518948 в лева на ЕТ „Н-12-Н.Е.“, ЕИК: 20823135, е отклонена и присвоена сумата от 452,85 лв. /четиристотин петдесет и два лева и осемдесет и пет стотинки/, като  в резултат на всички горепосочени деяния, присвоил чужди пари - сумата общо от 443 240, 70 лв. /четиристотин четиридесет и три хиляди двеста и четиридесет лева и седемдесет стотинки/, която сума представлява големи размери, собственост на „А.К.Б..“ ЕООД, „Б.“ ООД, ЕИК 105562446, „А. 2010“ ЕООД, ЕИК 201167901, Т.П. Т., ЕГН **********, ЕТ „В.-Б.Ч.“, ЕИК 105520664, С. „Л.-Р.Д. В.“, Булстат 105521734, ЕТ „АСМП Очни болести-ИП-Д.Д.“, ЕИК: 105550376, “П.П.“ ЕООД, ЕИК 201604443, И.П.Й., ЕГН ********** и ЕТ „Н-12-Н.Е.“, ЕИК: 20823135, връчени в това му качество и поверени му да ги пази и управлява – престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 201, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, порА. което и на основание чл. 202, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 201, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.
Съобразно разпоредбата на чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК, страните се споразумяха на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, на обвиняемия В.Т.М. за извършеното престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 201, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, да му  бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 8 (осем) месеца, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС, да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.
На основание чл. 202, ал. 3, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 49, ал. 1 от НК, страните се споразумяха, на обвиняемия В.Т.М. да му бъде наложено и наказание „лишаване от право“ да упражнява професия и дейност свързана с пазене и управление на чуждо имущество за срок от 2 (две) години“.
ПОДСЪДИМ:                                                   ПРОКУРОР:
           /ВЛ. М./                                /ИЛ. ИВАНОВ/
ЗАЩИТНИК:
          /Л. Ф./
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – В., подсъдимия В.Т.М.            и защитника му Л.Ф..
ОСЪЖДА подсъдимият В.Т.М. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Окръжна Прокуратура гр. В. сумата в общ размер 3045.89лв.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1655/2019 г. по описа на Районен съд – В..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Протоколът написан в 10:25часа.
                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:    А.Д.
 
                                                                 СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници