Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3614-2017
                                                      Р Е Ш Е Н И Е  № 668
                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА
                                                      гр. В., 30.12.2019г.
Районен съд гр. В., гражданска колегия, в публичното заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав :
                                                                                              Председател: Владимир Крумов
                                                                                              Съдебни заседатели:
                                                                                              Членове:
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора .................................. след като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 3614 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното :
Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД, във вр. с чл. 535 от ТЗ, във вр. с чл. 86 от ЗЗД от „д.” ЕООД, ЕИК 201000852, със седалище и адрес на управление - гр. С., район Л., ж.к. ”Л.“ - 9, бул. „Ген. А.Н.” № 19, против Д.К.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, и Д.П.И., ЕГН **********, с адрес: ***.
          Твърди се, че ответната страна Д.К.Т. на 18.12.2015г. е издала в полза на ищцовото дружество Запис на заповед за сумата от 10 000,00лева, авалиран от ответника Д.П.И.. Записът на заповед е предявен за плащане на ответните страни на 08.12.2016г., които до настоящият момент не са върнали сумата. Записът на заповед е издаден без протест, с което ответните страни са се задължили неотменимо и безусловно, без протест и без разноски срещу представяне на Записа на заповед да заплатят в брой на ищцовото дружество сумата от 10 000,00лева, която сума е предоставена и ответната страна Д.К.Т. я е приела за ползване.
          На 18.12.2015г. между ответната страна Д.К.Т. и ищцовото дружество е сключен Договор за паричен заем, по силата на който ищцовото дружество е предоставило в заем на същия ответник сумата от 10 000,00лева, обезпечен с издаване на Записа на заповед, авалиран от ответника Д.П.И.. В процесния договор се съдържа изявление за получаване на сумата, а именно същата се предава и получава с подписването му и представлява разписка за получаване, с което ответникът се е съгласил и задължил към ищцовата страна. Въведена е съдебна практика относно абстрактния характер на Записа на заповед и независимостта на правата по същия от наличността на основна сделка и от развитието на каузалните правоотношения. Твърди се, че ищцовото дружество, на 13.04.2017г., е образувало ч.гр.д. № 1042 / 2017г. по описа на Районен съд гр. В. по реда на чл. 417 от ГПК срещу ответните страни. Издадена е заповед за изпълнение при солидарна отговорност на ответните страни, както и изпълнителен лист. Записът на заповед е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане. Против заповедта за изпълнение е постъпило възражение от ответника Д.К.Т.. Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответните страни дължат, при солидарна отговорност, на ищеца сумите : 10 000,00лева – главница, поето задължение за плащане по Запис на заповед издаден на 18.12.2015г., 1 273,93лева – представляваща лихва от 01.01.2016г. до 10.04.2017г., ведно със законната лихва считана от подаване на заявлението по чл. 417 до окончателното изплащане. Иска разноски по заповедното производство и разноски по настоящето производство.
          С определение от 19.02.2018г., влязло в сила 30.03.2018г., е прекратено производството по настоящето дело по отношение на ответника Д.П.И. поради липса на правен интерес за ищцовото дружество от предявяване на исковете против същия ответник.
          От ответната страна Д.К.Т. е постъпил писмен отговор. Оспорва основателността на исковете. Твърди, че процесните договор и запис на заповед са неистински документи, с невярно съдържание. Записът на заповед не е попълнен от ответната страна. Договорът за паричен заем е нищожен поради липса на съгласие. Ответната страна не е получавала заем от ищцовото дружество, както и не е давала съгласието си за такъв договор. С ищцовото дружество ответната страна се намира в облигационни отношение само по договор за заем в размер на 1 000,00лева, предмет на гр. дело № 3631/2017г. по описа на Районен съд В.. Твърди, че на 18.12.2015г. ответната страна била в гр. В. на работа като заместник-областен управител. Не е излизала от работа през работно време, а след него не е пътувала за гр. С..
         По реда на чл. 193 от ГПК, е открито производство по оспорване истинността – вярност на съдържание на Договор за паричен заем от 18.12.2015 г. и Запис на заповед от 18.12.2015 г.
          По делото са събрани писмени доказателства. Назначени и изслушани са две съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-графическа експертиза.
          Съдът, като се запозна със становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено от фактическа страна :
                        Ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК в Районен съд гр. В. на 12.04.2017г. като е образувано гр.д. № 1042 / 2017г. по описа на Районен съд гр. В.. По делото е издадена Заповед № 891-РЗ за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК от 19.04.2017г., с която е разпоредено ответната страна да заплати на ищеца процесните суми на въведеното основание – Запис на заповед, издаден на 18.12.2015г.
            Съдържанието на Договор за паричен заем от 18.12.2015г. е изложено на три листа, които не са номерирани, съдържанието е на една страница от всеки лист, като подписи са положени само на третия лист. Листовете са свързани помежду си само с помощта на телбод.
       Ответната страна е издала в полза на ищцовото дружество запис на заповед за сумата от 10 000,00лева, който й е предявен за плащане на 08.12.2016г.
Вещото лице по назначената съдебно-графическа експертиза е дало заключение по поставените задачи. Вещото лице е извършило графическо изследване и техническо изследване на оспорените документи. Подписа положен срещу реквизита „заемател“ в Договор за паричен заем от 18.12.2015г. за сумата от 10 000,00лева е изпълнен от ответната страна. Подписа положен под реквизита „Без протест“ и „Без разноски“ и името Д.К.Т. /издател/, срещу реквизита „издател“ и под реквизита „предявен на“ и изписано името Д.К.Т. и до него има положен подпис върху Запис на заповед от 18.12.2015г., са изпълнени от ответната страна. Ръкописно изпълнените три имена, положени в графа „предявен на“ върху Записа на заповед от 18.12.2015г., са изпълнени от ответната страна.
По отношение на техническото изследване на документите : Хартията върху която е отпечатан Договора за паричен заем от 18.12.2015г. е идентична. Текста разположен върху страниците на документа е набран с помощта на компютър и е отпечатан с помощта на черно-бял лазерен принтер като печатащо устройство. Шрифта с който са изпълнени текстовете на процесния договор е Times New Roman 14Pt., използван в компютърна програма за текстообработка Word. Налице е съвпадение в буквените знаци отразени в шрифта с който са изпълнени текстовете в първа и втора страница на процесния договор. Налице е различие в признаци в буквени знаци отразени в шрифта с който са изпълнени текстовете в първа и втора страница на процесния договор и трета страница на същия. Използваното оцветяващо вещество /тонер/ от печатащото устройство при отпечатване на първа и втора страница от процесния договор е идентично. Използваното оцветяващо вещество /тонер/ при отпечатване на трета страница на същия договор е различно. Първите две страници на Договор за паричен заем от 18.12.2015г. са отпечатани на едно и също печатащо устройство /черно-бял лазерен принтер/. Третият лист хартия е отпечатан на друго печатащо устройство – също черно-бял лазерен принтер.
Вещото лице по назначените съдебно – счетоводни експертизи е дало заключение по поставените задачи.
Заключенията по изпълнените съдебно-графическа експертиза и съдебно-счетоводни експертизи съдът приема като компетентно и обективно изготвени. Същите не са оспорени от страните.
          Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към правния спор, поради което не следва да се обсъждат.
          При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :
          Предявените искове са допустими. Против издадената заповед за изпълнение е подадено, в срока за това, възражение от ответната страна, като за ищеца възниква правен интерес от предявяване на искове за установяване на вземанията си по заповедното производство.
            По същество исковете са неоснователни.
Съгласно т. 17 от ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 4/2013г. по тълкувателно дело № 4 /2013г. на Върховен касационен съд, предмет на делото при предявен установителен иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК в хипотезата на издадена заповед за изпълнение по чл. 417, т. 9 ГПК е съществуване на вземането, основано на записа на заповед. При въведени от страните твърдения или възражения, основани на конкретно каузално правоотношение, по повод или във връзка с което е издаден записът на заповед, на изследване подлежи и каузалното правоотношение.
В настоящия случай ищцовата страна е въвела конкретно каузално правоотношение, основано на Договор за паричен заем от 18.12.2015г. за сумата от 10 000,00лева, във връзка с което е издаден процесния запис на заповед. Предвид това на изследване в настоящия процес подлежи спорното облигационно правоотношение.
Относно възражението на ответната страна за нищожност на процесния договор, поради липса на съгласие : Първа и втора страница от договора представляват документ, който не носи подписа на лицата, посочени като задължени с изявленията направени в него.
         Подписите, поставени на трета страница – VIII. Допълнителни условия, от документа, могат да обвържат страната за съдържанието на първа и втора страница, /на които са изложени задълженията/, само ако трите листа имат някакъв свързващ елемент, чийто произход също не е спорен за страните, например, нотариална заверка с печат и подпис на междинните, несъдържащи текст страници, каквато е практиката при удостоверяване подписите на страните в договори или други документи с нотариална заверка. В случая по делото е  представен в оригинал договора, в който листовете са закрепени с телбод. Това закрепване обаче, не може да бъде свързващ елемент, доказващ целостта на документа. Налице е различие в признаците в буквените знаци отразени в шрифта на текстовете в първа и втора страница, от една страна, и третата страница на процесния договор, от друга страна. Различие има и в използваното оцветяващо вещество от печатащото устройство при отпечатване в първа и втора страница, от една страна, и трета страница от договора, от друга страна. Първите две страници от договора за отпечатани с едно печатащо устройство, докато третата страница е отпечатана на друго печатащо устройство. Липсата на безспорен свързващ елемент на трите листа на процесния договор, наличието на посочените по-горе различия между първите две страници от документа, от една страна, и третата страница, от друга страна, водят до извода, че е налице автентичен подпис на ответната страна, без същата да е автор на изявлението над подписа (т. нар. "кражба на подпис"). При това положение процесния договор за паричен заем от 18.12.2015г. е нищожен поради липса на съгласие. Липсата на въведеното каузално правоотношение, във връзка с което е издаден записа на заповед, води до несъществуване на вземането по записа на заповед.
Относно оспорване истинността – вярност на съдържание на Договор за паричен заем от 18.12.2015г. и Запис на заповед от 18.12.2015г. съдът намира: оспорените документи са диспозитивни. Единственият способ да се оспори тяхната истинност е да се заяви, че те са неавтентични т.е. че са подправени. Предвид това оспорване истинността – вярност на съдържание, е недопустимо и следва да се остави без разглеждане.
Предвид изхода на делото ищцовата страна следва да заплати на ответната страна сумата в общ размер на 340,00лева разноски по производството.
Направените от ищеца разноски остават в негова тежест.
          Воден от горното Съдът,
                                     
                                                         Р Е Ш И :
Отхвърля предявените от „д.” ЕООД, ЕИК 201000852, със седалище и адрес на управление - гр. С., район Л., ж.к. ”Л.“ - 9, бул. „Ген. А.Н.” № 19, против Д.К.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, искове за признаване за установено по отношение на Д.К.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, че „д.” ЕООД, ЕИК 201000852, със седалище и адрес на управление - гр. С., район Л., ж.к. ”Л.“ - 9, бул. „Ген. А.Н.” № 19, има вземания спрямо Д.К.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, за сумите от: 10 000,00лева - главница, 1 273,93лева – лихва за периода от 01.01.2016г. до 10.04.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението - 12.04.2017г. до изплащане на вземането, като неоснователни.
              Оставя без разглеждане оспорване истинността – вярност на съдържание на Договор за паричен заем от 18.12.2015 г. и Запис на заповед от 18.12.2015г.
Отхвърля искането на „д.” ЕООД, ЕИК 201000852, със седалище и адрес на управление - гр. С., район Л., ж.к. ”Л.“ - 9, бул. „Ген. А.Н.” № 19, за присъждане разноски в настоящето производство и в заповедното производство, като неоснователно.
Осъжда „д.” ЕООД, ЕИК 201000852, със седалище и адрес на управление - гр. С., район Л., ж.к. ”Л.“ - 9, бул. „Ген. А.Н.” № 19, да заплати на Д.К.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 340,00лева разноски по настоящето производство.
          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. В. в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.                        
                                                                                                          Районен съдия : Вл. К.
Версия за печат
Свързани страници