Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2304-2019
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №653
гр.В. , 27.12.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
В.ски  районен съд,  гражданска колегия, втори състав,  в 
публично  заседание на  двадесет и седми ноември през две хиляди и деветнадесета година, и в състав:
                                                                   Председател:Нина Николова
 
при секретаря  М.Петкова, като разгледа  докладваното от съдията  Николова  гр.дело №  2304 по описа за 2019г.,и за да  се произнесе взе предвид следното:
            Искът е с правно основание чл.422 ГПК, във вр. с чл. 415 ГПК.
Решението е постановено при условията на чл.239 ГПК. 
             Подадена е искова молба от „ВиК- В.” ЕООД гр.В., със седалище гр.В. ул.Ш. №18, ЕИК 815123415 против  М.И.М. с ЕГН: ********** ,и адрес ***,   с претенция за установяване задължението на ответника към ищеца за сума в размер 215.05  лева , представляваща изразходвана и незаплатена вода и отведен канал съгласно издадени фактури **********/15.08.2018г., №1005119298/15.09.2018г. ,№1005151972/15.10.2018г., №1005185150/15.11.2018г., №10052117398/13.12.2018г. и 1005248968/15.01.2019г., ведно със законната лихва, считано от предявяване на вземането на 22.04.2019г. до окончателното издължаване и разноските в производствата по ч.гр.д.№ 1107/2019г.на ВРС и настоящото. 
Поддържа се, че по силата на облигационно отношение, регулирано от общите  условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор”,  приети с решение на ДКЕВР №ОУ-09/11.08.2014г. на основание Наредба № 4 /14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на   водоснабдителни и канализационни системи, ищецът е предоставил услугите за доставка на потребителя на питейна вода с питейни качества и за отвеждане на отпадните води на посочения по-горе адрес гр.В.,  .к. Стамболийски №6 , вх.В,   ап.57 . От страна на ответника не е изпълнено задължението за заплащане на услугите. Претенциите са предявени по реда на производството по чл.410 ГПК, издадена е заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 1107/2019г.на ВРС, която е  връчена по реда на чл.47, ал.5 ГПК.
В.ският районен съд, като взе предвид искането за постановяване на решение на основание чл.239 ГПК, намира, че е осъществен фактическия състав на същия текст.  На ответника са указани последиците от неподаването на отговор, както и от неявяването на представител на ответника в съдебно заседание. Искът е вероятно основателен, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените писмени доказателства – фактури , както следва : № **********/15.08.2018г., №1005119298/15.09.2018г. ,№1005151972/15.10.2018г.,№1005185150/15.11.2018г., №10052117398/13.12.2018г. и 1005248968/15.01.2019г.,    извлечение от счетоводна сметка 411 на ищеца, покана за доброволно плащане.
С оглед горното приема, че са налице предпоставките на чл.239, ал.1 ГПК, на основание на който съдът постанови решението.
С оглед изхода на делото, и на основание чл.78, ал.1 ГПК, ответникът следва да понесе и направените в производството разноски от ищеца за адвокатско възнаграждение - 300.00 лева и ДТ за исково  производство – 25.00 лева, както и присъдените в заповедното производство по ч.гр.д.№1107/19г.на ВРС в размер 25.00 лева ДТ  .
               Воден от горното, Съдът
Р  Е  Ш  И:
 
               ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.И.М. с ЕГН: ********** ,и адрес ***,     вземането на „Водоснабдяване и Канализация - В.” ЕООД гр.В., със седалище гр.В. ул.Ш. №18, ЕИК 815123415, срещу М.И.М. с ЕГН: ********** , и адрес ***,     в размер на 215.05 лева  , представляваща изразходвана и незаплатена вода и отведен канал съгласно издадени фактури **********/15.08.2018г., №1005119298/15.09.2018г. ,№1005151972/15.10.2018г., №1005185150/15.11.2018г., №10052117398/13.12.2018г. и 1005248968/15.01.2019г., ведно със законната лихва, считано от предявяване на вземането на 22.04.2019г. до окончателното издължаване .
ОСЪЖДА М.И.М. с ЕГН: ********** , и адрес ***,  да заплати на „Водоснабдяване и Канализация - В.” ЕООД гр.В., със седалище гр.В. ул.Ш. №18, ЕИК 815123415,   разноски в заповедното производство 25.00 лева и в исковото производство 325.00 лева.
               Решението не подлежи на обжалване, но подлежи на отмяна в едномесечен срок от връчването му на ответника пред ВОС по реда на 240, ал.1 ГПК.
               РАЙОНЕН СЪДИЯ: Н.Н.
Версия за печат
Свързани страници