Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1435-2019
                         Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                        
                                              гр.Видин, 30.12.2019г.
                                                 в името на народа  
ВИДИНСКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ТРЕТИ   ДЕКЕМВРИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:        
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П. П.
                                        СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                  ЧЛЕНОВЕ:
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ   М.В.         И   В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:              КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.П.,                 А.Н.Д.№ 1435   ПО   ОПИСА   ЗА   2019 Г.,   И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
            Административно-наказателното производството е с правно основание по реда на чл.59, ал.1 и следващите от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, подадена от „У. Ж“ ЕООД, ЕИК 105012737, седалище и адрес на управление в гр.В., ул.“Ц. А. В.“, № , с управител Ж.Б.В., против Наказателно постановление № 05-0001030 от 21.10.2019г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.В., с което на жалбоподателя е наложено административна имуществена санкция в размер на 1500лв./хиляда и петстотин лева/ на основание чл.416, ал.5 във вр.с чл.415, ал.1 от КТ за извършено от него нарушение по чл.415, ал.1 от КТ.
            Жалбоподателят с жалбата си и в съдебно заседание, чрез своя процесуален представител, моли да бъде уважена жалбата му, като основателна, оспорва атакуваното с нея наказателно постановление и моли то да бъде отменено, като незаконосъобразно и необосновано. 
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, чрез своя процесуален представител в съдебно заседание, поддържа наказателното постановление и моли то да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, като оспорва жалбата срещу него и моли тя да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
На 09.08.2019г. в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.В. е извършена проверка по документи, от контролните органи на Д „ИТ“-В. на дружеството жалбоподател. Констатирано е от представен правилник за вътрешния трудов ред, че дружеството като работодател не е изпълнило задължението си да запознае с правилата за вътрешния трудов ред работещите работници и служители в обект - строително-монтажни работи на сграда на НЧ“П. 1882“ в гр.К., ул.“В.“, № . Не е изпълнено от страна на работодателя даденото задължително за изпълнение предписание № 7 от протокол за извършена проверка № ПР 1833987/29.10.2018г. в срока до 02.01.2019г.
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка, акт за установяване на административно нарушение, протоколи за извършена проверка два броя, правилник за вътрешен трудов ред, както и от гласните доказателства: свидетелските показания на свидетеля-актосъставител Ц., показанията на свидетелите Василева и Начев, между които няма противоречия, допълват се и кореспондират по между си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от видинския районен съд.
            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че дружеството работодател е нарушил разпоредбите на трудовото законодателство по чл.415, ал.1 от КТ. Жалбоподателят следва да понесе предвиденото в чл.416, ал.5 във вр.с чл.415, ал.1 от КТ административна имуществена санкция, която е в размер от 1500лв. до 15000лв. Същата е определена и наложена от административно-наказващият орган правилно по вид и размер, така както е предвидено от закона. На жалбоподателя за първи път е издаден такъв АУАН и не е санкционирано друг път по този ред. Не са събрани доказателства по смисъла на чл.27, ал.2 от ЗАНН.
            От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                                Р     Е     Ш     И   :
           
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 05-0001030 от 21.10.2019г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.В., с което на „УНИВЕРСАЛ Ж“ ЕООД, ЕИК, седалище и адрес на управление в гр.В., ул.“Ц. А. В.“, № , с управител Ж.Б.В., е наложена административна имуществена санкция в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
            Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд гр.Видин в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните по реда на АПК.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници