Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 856-2019
                     Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                        
                                              гр.Видин, 30.12.2019г.
                                                 в името на народа  
ВИДИНСКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ДВАДЕСЕТ   И   ШЕСТИ   НОЕМВРИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:        
                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.
                                                     СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                            ЧЛЕНОВЕ:
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ   М.В.                   И   В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                               КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.П.,                           А.Н.Д.№ 856   ПО   ОПИСА   ЗА   2019 ГОД.,   И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
            Административно-наказателното производството е с правно основание по реда на чл.59, ал.1 и следващите от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, подадена от „А. Б.” ЕООД - гр.С., р-н.“В.“, ул.”П. п.”, № , представлявано от управителя П.И. М., против Наказателно постановление № 05-0000932 от 21.05.2019г. издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” В., с което на жалбоподателя е наложена административна имуществена санкция в размер на 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/ на основание чл.416, ал.5 във вр.с чл.414, ал.3 от КТ за извършено нарушение по чл.63, ал.2 във вр.с ал.1 от КТ.
            Жалбоподателят с жалбата си и в съдебно заседание, чрез своя процесуален представител, моли да бъде отменено атакуваното с нея наказателно постановление, като незаконосъобразно и необосновано, и да бъде уважена жалбата му, като основателна. 
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, чрез писмено становище, поддържа наказателното постановление и моли то да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, като оспорва жалбата срещу него и моли тя да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
На 19.03.2019г. в 11,00ч. в землището на с.Н., общ.Н. с., обл.В., от контролните органи на Д„ИТ“-Видин е извършена проверка на обект в местността „Б.“, стопанисван от дружеството жалбоподател, като е констатирано, че лицето Т. В.Д. с ЕГН ********** работи на място като „резач на лозе“. На 26.03.2019г. в Д“ИТ“-В. е извършена проверка по документи като е представен трудов договор от 19.03.2019г. съгласно който, това лице е наето по трудово правоотношение на длъжност „сезонен работник“. След проверка на справка с НАП-Видин е констатирано, че дружеството е изпратило уведомление по чл.62, ал.5 от КТ за сключения с Декова трудов договор в НАП на 20.03.2019г. По-късно на 19.04.2019г. е съставен и процесния АУАН за констатираните по-горе изложени обстоятелства по спазването на трудовото законодателство.
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка, акт за установяване на административно нарушение, констативен протокол, трудов договор, справка за уведомления, както и от гласните доказателства: свидетелските показанията на свидетеля-актосъставител В., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират по между си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от видинският районен съд.
            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че дружеството жалбоподател в качеството на работодател е нарушил разпоредбите на трудовото законодателство по чл.63, ал.2 във вр.с ал.1 от КТ, като при осъществяване на дейността си не е изпълнило задължението си да допусне работника до работа след представяне на копие от уведомление и сключване на трудов договор. Административно-наказаващият орган обаче не правилно е определил и наложило санкцията по чл.414, ал.3 във вр.с чл.416, ал.5 от КТ. Дружеството е отстранило нарушението веднага след установяването му, като се приема, че не са произтекли вредни последици, тъй като за такива няма данни по делото. Съгласно материалите по делото около месец преди издаването на АУАН са отстранени констатираните пропуски и слабости в отношенията работник работодател в изпълнението на трудовите правоотношения. Юридическото лице следва да понесе предвидената в нормата на чл.415-В, ал.1 от КТ имуществена санкция, която е в границите от 100лв. до 300лв. Съдът счита, че в случая може да бъде определен и наложен размер в минималния. Извършеното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието, извършителят не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца, от случилото се не са настъпили съществени увреждания нито за обществените отношения, нито за юридически и физически лица. Стореното е за първи път. Освен това в производството не са събрани доказателства по смисъла на чл.27, ал.2 от ЗАНН, което от своя страна да даде възможност за правилното индивидуализиране на размера на санкцията. Съдът намира, че наложеното административно наказание може да бъде намалено, като бъде определено в минималния предвиден от закона размер.
            От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде изменено в този смисъл.         
Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                                
  Р     Е     Ш     И     :
            ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 05-0000932 от 21.05.2019г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” В., с което на „А.Б.“ ЕООД с ЕИК . със седалище и адрес на управление в гр.С., р-н.“В.“, ул.“П. п.“, № , представлявано от управителя П.И. М., е наложена административна имуществена санкция в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/, като намалява размера на имуществената санкция на 100 лв. /сто лева/.
            Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните по реда на АПК.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници