Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по АНД № 1528-2019
          МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ № 465/10.12.2019 г. ПО НАХД №  1528/2019 г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД – В.
  Делото е образувано по постановление на Районна прокуратура – В. за внасяне в съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, против обвиняемия Д.Ц.Д., с ЕГН **********, роден на *** в гр. В., с адрес: ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, пенсионер, разведен, реабилитиран , в това, че на 09.01.2019г. в с. и., обл. В., в частен имот, находящ се на ул. „В.Л.” № 12 чрез нанасяне на удари с дървена точилка и метална щанга причинил на И.А.Д. от с. и., обл. В. и живуща на същия адрес средна телесна повреда, изразяваща се в счупване лакътна кост на дясна ръка, което довело до трайно затруднение на движенията на горен десен крайник за период от 2-3 месеца при липса на усложнения и нормален оздравителен процес, като телесната повреда е причинена в състояние на силно раздразнение, придизвикано от пострадалата с тежка обида – престъпление по чл. 132, ал.1, т.2 във вр. с чл. 129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.
                 За Районна прокуратура-В., редовно призовани, представител не се явява и не се заема становище.
      Процесуалният представител на обвиняемия заема становище в с.з. да се наложи наказание в минимален размер.
След като се запозна със събраните при разследването доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:
На 17.05.2019 г. по повод получена информация в ОДМВР-В., за това, че лицето Б.И.Б. с ЕГН-********** *** държи наркотични вещества в управляван от него лек автомобил, марка «А.», модел «Q7» с peг. №BH5555ВХ, бил изготвен план за провеждане на специализирана полицейска операция. Според получената информация, Б. укривал наркотични вещества и в дома си в гр. Д. на ул. «Д.Б.» №58. От служители на ОДМВР-В. били предприети оперативно -издирвателни мероприятия за установяване на лицето Б.И.Б.. Мирослав Живкичов - служител в РУ-Белоградчик и Даниела Димитрова от сектор «ПКП» при ОДМВР-В., съвместно с автопатрул на РУ-В., на ул. «П.В.» в гр. В. спрели за проверка обв. Б.И.Б.. Последният  управлявал  лек  автомобил,  марка  «А.»  модел  «Q7»  с  peг. №ВН5555ВХ. На място била изпратена дежурната група за извършване на претърсване в автомобила на обв. Б.. При извършеното претърсване в управлявания от обв. Б. лек автомобил, марка «А.» модел «Q7» с per. №ВН5555ВХ, в черно кожено портмоне, което се намирало в подлакатника на автомобила, било открито червено найлоново пликче, съдържащо прахообразно вещество. При извършения полеви наркотест, веществото реагирало на наркотичното вещество „амфетамин".
При извършения обиск и изземване на обв. Б. в него не са открити наркотични вещества. Впоследствие със съгласието на обв. Б.И.Б., в митническото бюро в гр. В. е извършена проверка на автомобила, управляван от него на ренген. При проверката с ренген в автомобила не са открити други наркотични вещества или допълнително изработени тайници за укриване на такива вещества. При проверката на автомобила, обв. Б. няколко пъти заявил, че иска да отиде до тоалетна. Св. С.А.. казал на обв. Б., че ще го заведе до тоалетна и го помолил да си свали панталоните и боксерите. След като обв. Б. свалил панталоните и боксерите си, св. Ceprefti Асенов забелязал две бели топчета в панталоните на Б.. При извършения обиск и изземване на обв. Б. били открити и иззети две полиетиленови топчета, съдържащи бяло прахообразно вещество.
От заключението на назначената и изготвена физико-химическа експертиза се установява, че откритото и иззето от лек автомобил, марка «А.» модел «Q7» с per. №BH5555BX бяло прахообразно вещество представлява високорисковото наркотично вещество „кокаин" с нето тегло 0.15 гр. и с концентрация на кокаина 90.04%.
От заключението на назначената физико-химическа експертиза се установява, че съдържащото се в двете бели топчета, намерени в панталоните на Б., бяло прахообразно вещество представлява високорисковото наркотично вещество «кокаин» с нето тегло 1.04гр. и с концентрация на кокаина 90.04%.
За установяване стойността на държаното високорисково наркотично вещество «кокаин» е назначена съдебно-стоковедска експертиза. Ой заключението на съдебно-стоковедската експертиза се установява, че общата стойност на държаните от обв. Б. наркотични вещества възлиза на 333.20 лв.
Между посочените гласни и писмени доказателства няма противоречие, поради което Съдът ги кредитира.
          Обвиняемият   се признава за виновен, съжалява за стореното и се разкайва, съдейства на разследването, което следва да се отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство.   Извършеното престъпление и участието на подсъдимия в него се доказва от показанията на свидетелите , които са последователни, логични, вътрешно непротиворечиви, поради което Съдът ги кредитира. От посочените гласни доказателства, се налага изводът относно извършеното деяние и авторството му. Всички установени по делото релевантни факти относно времето, начина и механизма на извършеното престъпно посегателство, по безспорен начин налагат извода, че именно обвиняемият е автор на престъплението, което е предмет на обвинителния акт.
           При това положение съдът счита, че обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на по чл. 132, ал.1, т.2 във вр. с чл. 129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Видно от приложената справка за съдимост, обвиняемият не е осъждан,
           От субективна страна обвиняемият е съзнавал противообществения характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните последици и е  искал настъпването им. Деянието е извършено с пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК, който извод се налага от конкретното поведение на обвиняемия.
          От обективна страна обвиняемият Б. е осъществил от обективна и субективна страна съставът на чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1 от НК , във вр. чл. 16, във вр. чл. 30, във вр. чл. 73, ал. 1, във вр. параграф 1 и т. 2 от ЗКНВП, във вр. чл. 1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, във вр. с чл. 3 т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като: На 17.05.2019г. в гр.В., без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, издадено от органа по чл. 16 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП във вр. с Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, както следва: На ул. „П.В." в лек автомобил марка „А.\ модел „Q 7" с Per. № ВН5555ВХ държал високорисково наркотично вещество „кокаин'4 с нето тегло 0, 15 /нула цяло и петнадесет/ грама с концентрация на кокаина 90.04% на стойност 42.00 /четиридесет и два лева/ и на територията на „Митническо Бюро", находящо се в „Северна промишлена зона" на гр. В., в себе си държал високорисково наркотично вещество „кокаин" с нето тегло 1.04 /едно цяло нула четири/ грама на стойност 291.20лв. /двеста деведесет и един лева и двадесет стотинки, като общото нето тегло на държаното високорисково наркотично вещество „кокаин" е 1.19 /едно цяло и деветнадесет/ грама и възлиза на обща стойност 333.20 /триста тридесет и три лева и двадесет стотинки/, като случаят е маловажен.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1 от НК е предвидено наказание „Глоба" до 1000лв.
Разпитан в качеството на обвиняем Б.И.Б. е заявил, че разбира обвинението, признава се за виновен и съжалява за стореното.
Видно от изготвената справка за съдимост обв. Б. не е осъждан за престъпление от общ характер. Същият не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Не са налице основанията на чл. 78а, ал. 7 от НК, които изключват приложението на чл. 78а, ал. 1 от НК.
Предвид на гореизложеното, налице са предпоставките на чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на Б.И.Б., ЕГН: **********,***, от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. .
          Причина за извършеното деяние е ниската правна култура на подсъдимия.
          Съдът, съобразявайки горното и разпоредбата на чл. 78а от НК, приема, че целите на наказанието по чл. 36 от НК ще се постигнат, като следва да се признае обвиняемия Д.Ц.Д., с ЕГН **********, роден на *** в гр. В., с адрес: ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, пенсионер, разведен, реабилитиран за ВИНОВЕН в това, че на 09.01.2019г. в с. и., обл. В., в частен имот, находящ се на ул. „В.Л.” № 12 чрез нанасяне на удари с дървена точилка и метална щанга причинил на И.А.Д. от с. и., обл. В. и живуща на същия адрес средна телесна повреда, изразяваща се в счупване лакътна кост на дясна ръка, което довело до трайно затруднение на движенията на горен десен крайник за период от 2-3 месеца при липса на усложнения и нормален оздравителен процес, като телесната повреда е причинена в състояние на силно раздразнение, придизвикано от пострадалата с тежка обида – престъпление по чл. 132, ал.1, т.2 във вр. с чл. 129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК  и следва да му се наложи АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1000.00/хиляда/ лева.
Следва да се осъди обвиняемия Д.Ц.Д. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР сумата от 638.40лв. разноски по делото.
                 Водим от горното, съдът постанови решението си.
 
  
                                                             
                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:
А.Д.
Версия за печат
Свързани страници