Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1636-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 612
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 11.12.2019г.
Видинският районен съд, пети граждански състав, в публичното заседание на единадесети ноември, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
Председател : Тодор Попиванов
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр. дело № 1636 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
       Предявен е иск от К.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***, против В.А.М., ЕГН **********, с адрес: ***.
   Предявен е иск с правно основание чл.127, ал.2, във вр. с чл.143 от Семейния Кодекс /СК/.    
   Обстоятелствата, от които произтичат претендираните права са: че от съвместно фактическо съжителство на съпружески начала, на страните от им се е родило детето Ивелина Калинова Константинова, ЕГН **********. Поддържа се, че ответницата няколкократно напуска семейното жилище без причина; че не полага грижи за детето и не му предоставя издръжка, както и че ищецът сам и с помощта на разширеното семейство – бабата на детето по бащина линия, упражнява родителските права, като се грижи и за свое друго дете от предишна връзка.
  Иска се от ищеца, съдът да постанови решение, с което да му предостави упражняването на родителските права върху детето Ивелина Калинова Константинова, ЕГН **********; да постанови местоживеенето му да бъде при неговия баща, на неговия адрес, да определи режим на лични контакти на майката с детето и да осъди ответницата В.А.М., ЕГН **********, да заплаща месечна издръжка на детето си Ивелина Калинова Константинова, ЕГН **********,  считано подаване на исковата молба до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение, прекратяване или отпадане на основанието за даването й, ведно със законната лихва.
  Ищецът представя писмени доказателства. Иска се допускането на двама свидетели при режим на довеждане, назначаване на социален доклад.
  В срока за отговор на исковата молба ответницата не е подала отговор и не е взела становище по иска.
По делото са събрани писмени доказателства, назначен е и е приет социален доклад, събрани са свидетелски показания.
Съдът, преценявайки изложеното в исковата молба, липсата на становище на ответната страна и събраните по делото писмени и гласни доказателства, в съвкупност и по отделно, приема следното по допустимостта на иска, от фактическа и правна страна страна:
-че ищецът като родител и законен представител на дъщеря си, претендира родителски права върху детето спрямо другия родител, определяне местоживеенето на детето, издръжка и лични отношения с другия родител, като искът е предявен по местоживеенето на детето, поради което искът е допустим;
-че с исковата молба ищецът е поискал постановяване на привременни мерки. Ответницата не е подала отговор на молбата в предоставения й срок и не е ангажирала доказателства. Съдът е разпитал двама свидетели и изслушал социален доклад, изготвен от Д „СП“ – гр.Видин;
- че с определение, постановено по делото на 09.09.2019г., на основание чл.323, ал.1 от ГПК, съдът е постановил привременни мерки до приключване на производството по делото, като: “Определя местоживеенето на детето Ивелина Калинова Константинова, ЕГН **********, да бъде при неговия баща и законен представител К.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***. Предоставя грижите по отношение на детето Ивелина Калинова Константинова, ЕГН **********, на неговия баща и законен представител К.И.К., ЕГН **********. Определя режим на лични отношения на майката В.А.М., ЕГН ********** с детето Ивелина Калинова Константинова, ЕГН **********, да има право да го вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 9.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, след което да го връща по местоживеенето на бащата. Осъжда В.А.М., ЕГН **********, да заплаща на детето Ивелина Калинова Константинова, ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител К.И.К., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150 лева.“;
- че след определяне на привременните мерки няма промяна на обстоятелствата, а именно: че детето живее при баща си и той фактически упражнява родителските права върху детето; че бащата работи и осигурява материално семейството; че е осигурил подходящи жилищни условия за детето, както и за другото си дете; че бащата притежава родителски капацитет и качества за отглеждане и възпитание на детето, видно от заключението на приетия по делото социален доклад и разпит на свидетелите Е.Шопова и Н.Мирончев;
- че майката е напуснала семейното жилище и е заживяла на семейни начала с друг мъж в друго населено място, поради което не полага грижи за детето, както и че бащата може да разчита на подкрепата на разширеното семейството – бабата на детето по бащина линия, което се установява от разпита на свидетелите;
- че при социалното проучване ответницата е споделила със социалните работници, че е съгласна родителските права да бъдат предоставени на бащата,
Намира че следва да потвърди с решението определените с привременните мерки, постановени по делото, като предостави родителските права на бащата, определи местоживеенето на детето да е при неговия баща, определи традиционния режим на лични отношения на другия родител с детето и постанови издръжка за детето, която последният да му заплаща в размер на 150 лева, считано от датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва при забава.
На основание чл.78, ал.1 от ГПК, с оглед уважаване на иска, ответницата следва да понесе направените и петрендирани от ищеца разноски по делото, както следва: 500 лева за адвокатско възнаграждение и 30 лева за държавна такса.
       Воден от горното Съдът,
                                        Р   Е   Ш  И :
       ПРЕДОСТАВЯ родителските права върху роденото от страните дете Ивелина Калинова Константинова, ЕГН **********, на неговия баща и законен представител К.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***.
ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Ивелина Калинова Константинова, ЕГН **********, да е при неговия баща и законен представител К.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***.
 ПОСТАНОВЯВА  режим на лични отношения с детето, като майката В.А.М., ЕГН **********, ще има право да го вижда и взема при себе си както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 9.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, след което да го връща по местоживеенето на бащата.
ОСЪЖДА В.А.М., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплаща издръжка на детето  Ивелина Калинова Константинова, ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител К.И.К., ЕГН **********, в размер на по 150 /сто и петдесет/ лева месечно, считано от предявяване на иска 18.06.2019г., ведно със законната лихва при забава до отпадане, изменение или прекратяване на основанието й за плащане.
ОСЪЖДА В.А.М., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на К.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***, разноски по делото общо в размер на 530 /петстотин и тридесет/ лева, от които 500 лева за адвокатско възнаграждение и 30 лева за държавна такса.
ОСЪЖДА В.А.М., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на РС – Видин, държавна такса върху пресъдената издръжка в размер на 216 /двеста и шестнадесет / лева.
ДОПУСКА на основание чл.242 от ГПК предварително изпълнение на решението по отношение на пресъдената издръжка.
Решението може да бъде обжалвано пред Видинския Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници