Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 928-2019
Р Е Ш Е Н И Е   №407
гр. Видин, 04.12.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
            Видинският районен съд, наказателна колегия в публичното заседание на пети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: Даниел Цветков
Секретар П.Въткова, като разгледа докладваното от съдия Цветков НАХ дело № 928 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.
Делото е образувано по подадена в срок жалба от Р.И.Ц. ***, против  Наказателно постановление  № 19-0953-000280/11.03.2018г. на Началника на сектор ПП към ОДМВР-Видин с което на жалбоподателката  са наложени административни наказания- 2 глоби в размер на 2000лв.всяка една от тях и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 48 месеца общо на основание чл. 174, ал.3 от ЗДвП, „глоба“ в размер на 10 лв. на основание чл. 183, ал.1, т.1 предлож. второ от ЗДвП а така също и отнемане на 24 точки на основание Наредба №Із -2539 на МВР.  
В съдебно заседание жалбоподателката не се явява но се защитава от договорен адвокат. Последният развива теза за незаконосъобразност и необоснованост на процесното НП, като се иска от съда неговата отмяна.
        Ответната страна, чрез своя проц. представител излага противостоящи съображения, които по своята същност  навеждат за законосъобразност и обоснованост на атакуваното НП.
От събраните по делото доказателства,  взети по отделно и в тяхната съвкупност, Съдът прие за установено следното:
На 05.02.2019г., около 15.56ч. на път  първи клас № І-1- Община Видин, при управлението на л.а. „Фолксваген Голф” с рег.- № ВН 0541 ВТ,  жалб. Ц. била спряна за проверка от служители на РУ-Видин, които се усъмнили, че последната е употребила алкохол или наркотични вещества. Пристигналия на място служител на ОДМВР-Видин, сектор ПП - свид. Румен Ц. решил да извърши проверка за наличие на алкохол в кръвта или употребата на наркотични вещества на жалбоподателката, но последната не пожелала да й бъде извършена такава проверка, като освен това заявила, че не желае да даде и кръвна проба, въз основа на издаденият й талон за мед. изследване на кръвта. По време на проверката, жалб. Ц. не представила и контролен талон към СУМПС.
         Във вр. с констатираното, свид. А. съставил АУАН срещу жалбоподателката, който й бил връчен срещу подпис.
Въз основа на акта било и издадено обжалваното НП с което на жалбоподателя били наложени посочените по- горе административни наказания.
        Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства-административно- наказателната преписка и показанията на свидетелите В.А. и А.И.. Съдът даде вяра на показанията на посочените свидетели,  тъй като те изцяло кореспондират с установената фактическа обстановка по делото, както и с приложените доказателства, като освен това съдът ги намери за убедителни, безпротиворечиви и относими към предмета на доказване по делото.
           При така установената фактическа обстановка Съдът намира, че жалбата е неоснователна, а атакуваното НП правилно и законосъобразно. Не се представиха от страна на Ц. никакви доказателства въз основа на които да се направи обоснованото предположение, че на посочената в АУАН и НП дата същата не е извършила нарушението, за което е санкционирана по административен ред, напротив, твърдяното от страна на АНО се обезпечава напълно от приложените по делото писмени и гласни доказателства, обсъдени по горе от съда.
            С оглед изложеното до момента Съдът приема, че актът за установяване на административното нарушение е съставен съгласно изискванията на ЗАНН.  Фактическите констатации, отразени в акта, не се опровергават от събраните по делото гласни и писмени доказателства.  Жалбоподателката не можа да ангажира никакви доказателства, които да обосноват извода, че отразената в акта фактическа обстановка не отговаря на действителната, напротив, същата се подкрепя от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели и от приложената преписка.
         От установената фактическа обстановка Съдът приема, че жалбоподателката  Ц.  е осъществила от обективна и субективна страна съставите на административните нарушения за които е санкционирана по административен ред.
От обективна страна на  05.02.2019г., около 15.56ч. на път  първи клас № І-1- Община Видин, при управлението на л.а. „Фолксваген Голф” с рег.- № ВН 0541 ВТ,  не пожелала да й бъде извършена  проверка за наличие на алкохол в кръвта й , както и отказала да й бъде извършена проверка с тест за установяването на употребата на наркотични вещества или техните аналози и не изпълнила предписанието на контролните органи за извършване на химико-токсилогично лабораторно изследване за установяването на наркотични вещества или техните аналози , като освен това заявила, че не желае да даде и кръвна проба, въз основа на издаденият й талон за мед. изследване на кръвта, като освен това, по време на проверката, жалб. Ц. не представила и контролен талон към СУМПС.
От субективна страна нарушенията са извършено виновно.
За извършените от жалбоподателя нарушения по чл. 174, ал.3 от ЗДвП е предвидено наказание „лишаване от право” да се управлява моторно превозно средство за срок от 24 месеца и глоба от 2000лв., а относно извършеното нарушение по чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП предвиденото наказание е „глоба“ в размер на 10 лв.
В конкретния случай съдът намира, че нарушените правни норми са отнесени правилно към санкционните такава, тъй като неправомерното поведение на жалбоподателя, описано в обстоятелствената част на АУАН и НП попада именно в тази хипотеза на закона, наложените наказания е определено точно от закона, поради и което за Съда не съществува правна възможност да променя техния размер.
Воден от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът      
Р Е Ш И :
ПОТВЪРЖДАВА   НП № 19-0953-000280/11.03.2018г. на Началника на сектор ПП към ОДМВР-Видин с което на жалбоподателката Р.И.Ц. ***,  са наложени административни наказания- 2 глоби в размер на 2000лв., всяка една от тях и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 48 месеца общо на основание чл. 174, ал.3 от ЗДвП, „глоба“ в размер на 10 лв. на основание чл. 183, ал.1, т.1 предлож. второ от ЗДвП а така също и отнемане на 24 точки на основание Наредба №Із -2539 на МВР.  
          Решението подлежи на касационно обжалване пред Видински Административен съд по реда на АПК, в четиринадесет дневен срок от съобщението му на страните.
                                                 Районен съдия:
Версия за печат
Свързани страници