Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3014-2019
              Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е  №  615
                              гр.Видин, 11.12.2019 год.
 
                        В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А
Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на единадесети ноември, през две хиляди и деветнадесета година, в състав
                                           Председател : ТОДОР ПОПИВАНОВ                                                                                                                   
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия ПОПИВАНОВ гр.дело № 3014 по описа за 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:
                 Производството е по чл.16в, във вр. с чл.16б и чл.16а, ал.3 от ЗСП.
Делото е образувано по молба на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Брегово, обл.Видин, с която се иска по отношение на поставеното под пълно запрещение лице К.С.К., ЕГН **********, да бъде постановено решение, с което да бъде настанено дългосрочно на основание чл.16в, във вр. с чл.16б и чл.16а, ал.3 от ЗСП в СУ „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с.Балей, общ.Брегово, обл.Видин, ул.“Георги Димитров“ № 16.
По делото е представена заповед № СУ/Д-ВН-БР/95-1/30.09.2019г. на Директор “Социално подпомагане” гр.Брегово, обл.Видин, с която лицето е настанено временно в социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с.Балей, общ.Брегово, обл.Видин, ул.“Георги Димитров“ № 16.
По делото е изготвена социална оценка на кандидат - потребителя, със становище, че лицето е частично зависимо от чужда помощ за извършване на ежедневните си дейности.
От представените по делото писмени доказателства: заявление за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности от настойника на лицето, предложено за настаняване, ведно с Декларация за семейно положение, финансово и имуществено състояние на лица, кандидатстващи за ползване на социални услуги, ЕР на ТЕЛК, медицинско удостоверение за общо здравословно състояние, Медицинска характеристика на кандидат потребителя за ползване на социални услуги в общността/специализирана институция, Решение от 11.01.2008г., постановено по гр.Д.№ 315/2007г. на ОС – Видин, Удостоверение на настойнически съвет при община Брегово, обл.Видин, ведно със становище от настойника, индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа, социална оценка на потребностите на кандидат – потребителя, изготвен от Д „СП“ – Брегово, обл.Видин, се установява, че лицето К.С.К., ЕГН **********, е неженено, от детство изостава в психическото си развитие; че е учил до шести клас, но е практически неграмотен; че заболяването не му позволява да живее самостоятелно и да извършва самостоятелни действия. Има брат и сестра, които живеят в други населени места и нямат възможност и не желаят да се грижат за него, рядко го посещават и контактуват с настойника му. През 2008г. със съдебно решение е поставен под пълно запрещение, поради това, че заради страданието от умствена изостаналост с диагноза „олигофрения - имбецилност“, не е в състояние да се грижи за себе си и да ръководи действията си. С ЕР на ТЕЛК от 07.05.2019г. на МБАЛ „Св.Петка“ АД – гр.Видин му е призната 80% трайно намалена трудоспособност. Назначен му е настойник В. Е. К.. От медицинските заключения се установява, че се касае за лице с добро общо състояние, запазен мускулен тонус, но психомоторно напрегнат, с негативизъм, нарушен сън; споделящ страхови преживявания, мисловно затормозен. Докладът – предложение установява, че лицето се нуждае от грижи, наблюдение и контрол. Защитеното жилище до голяма степен осигурява потребностите на лицето, където получава специализирана помощ от социални работници, медицински персонал, трудотерапевт и др.
С писмено заявление до Д „СП“ – Брегово, обл.Видин, настойникът на лицето е поскал ползване на социална услуга, делегирана от държавата дейност, за дългосрочно настаняване в СУ „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с.Балей, общ.Брегово, обл.Видин, ул.“Георги Димитров“ № 16, а със заповед № СУ/Д-ВН-БР/95-1/30.09.2019г. на Директор “Социално подпомагане” гр.Брегово, лицето е настанено временно в социалната услуга.
В съдебно заседание представителят на Дирекция “Социално подпомагане” – Брегово поддържа молбата.
Заинтересованата страна В. Е. К. – настойник на лицето, предложено за настаняване, не оспорва молбата.
          При тези данни Съдът намира, че молбата на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Брегово е основателна и следва да бъде уважена, но за период от 3 години, считано от датата на настаняване по административен ред - 30.09.2019г., който е максималният срок за настаняване, съгласно чл.16, ал.3 от ЗСП. Установи се безспорно, че предложеното за настаняване лице е поставено под пълно запрещение; че не е налице възможност за полагане на грижи за лицето в семейна среда, тъй като няма близки роднини, които да могат да поемат грижи за него, както и че с оглед на заболяването на лицето, потребностите му могат да бъдат най – добре задоволени чрез осигуряване на защитена среда, осигуряваща комплекс от услуги, сравнително самостоятелен живот в сродна среда, наглеждана от специалисти, каквато е социалната услуга от резидентен тип СУ „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с.Балей, общ.Брегово, обл.Видин, ул.“Георги Димитров“ № 16. От доклада за работа с лицето и изпълнение на дейностите, заложени в индивидуалния план се установява, че е необходимо ползването на социалната услуга за осигуряване на необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.
                 Мотивиран от горното, Съдът
                                                   
                                    Р Е Ш И :
НАСТАНЯВА К.С.К., ЕГН **********, в  социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с.Балей, общ.Брегово, обл.Видин, ул.“Георги Димитров“ № 16, за срок от 3 години, считано от датата на настаняване по административен ред - 30.09.2019г.
      РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
          Решението може да бъде обжалвано от страните в едноседмичен срок от връчването му, пред Видински Окръжен съд.
                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници