Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2871-2019
       Р Е Ш Е Н И Е № 613
                            гр.Видин, 11.12.2019 год.
                       В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А
Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на единадесети ноември, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
                                   
Председател : Тодор Попиванов                                                                                                                  
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия ПОПИВАНОВ гр.дело № 2871 по описа за 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:
              Производството е с правно основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗЗак.Д, и по реда на чл.26, ал.1 от ЗЗак.Д.
Делото е образувано по молба на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Видин, с която се иска по отношение на детето В.Е.М., ЕГН **********, да бъде постановено решение, с което да бъде настанено в социална услуга резидентен тип „Кризисен център” към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.Видин, на основание чл.25, ал.1, т.2 и т.4 и по реда на чл.26 от ЗЗак.Д за срок от шест месеца, считан от настаняването по административен ред.
По делото е изготвен социален доклад за оценка на постъпил сигнал със становище, че за детето са налице рискови фактори на семейната среда, а именно: нарушени са правата на детето поради извършено спрямо него физическо и психическо насилие; риск от увреждане на физическото, психическото, емоционалното здраве на детето; риск от ранна бременност; риск от отпадане от образователната система; риск за живота и здравето на детето и невъзможност у родителя на детето да гарантира безопасна и сигурна среда за благоприятното му развитие. 
Докладът е със заключение, че в интерес на детето е, с цел опазване на живота и здравето му, да бъде предприета спешна мярка за закрила – настаняване в специализирана институция.
В съдебно заседание представителят на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Видин поддържа молбата.
Заинтересованата страна Ю.В.М. – майка на детето, се явява лично в съдебно заседание и заявява, че не оспорва за настаняване на детето, съгласно искането на Д „СП“ – Видин.
При изслушване на момичето, същото заяви, че се чувства добре в специализираната институция и че не иска да се върне при майка си.
Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното: Видно от представяния формуляр за приемане на сигнал, на 02.09.2019г. в Д „СП“ – Видин е получен устен сигнал неглижиране на детето от страна на родителя. Същото се установява и от социалните доклади и постановление на РП – Видин от 19.09.2019г. по преписка № 02070/2019г. по описа на РП, довело до бягане на детето от дома си в с.Антимово и предоставяне на полицейска закрила на 31.07.2019г. и на 02.09.2019г.  
Видно от заповед № ЗД/Д-ВН-135/03.09.2019г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Видин, детето е настанено спешно по административен ред в специализираната институция - социална услуга резидентен тип „Кризисен център” към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.Видин за срок от 6 месеца.
Видно от справка от НБ „Население“ /лист 17 от делото/, родители на детето В.Е.М., ЕГН ********** са: майка  Ю.В.М. и баща Е.В.Г..  Видно от данните по делото, както и от призовките до известните адреси на бащата, същият не полага грижи за детето, а по данни на майка му, се намира във Франция.
При тези данни Съдът намира, че молбата на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Видин е основателна и че следва да бъде уважена. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл.25, ал.1, т.2 и т.4 от ЗЗакД, а именно обстоятелствата: детето е станало жертва на физическо и психическо насилие и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие, като единият родител без основателна причина трайно не полага грижи за детето, а другия е създал рискови фактори в семейна среда, поради което и в негов интерес е то да бъде настанено в специализирана институция, съобразно чл.26, ал.1 от ЗЗакД, съгласно искането за срок от 6 месеца, считано от настаняването по административен ред - 03.09.2019г.   
                   Воден от горното, Съдът
                                                      
                                     Р Е Ш И :
НАСТАНЯВА детето В.Е.М., ЕГН **********, в социална услуга резидентен тип „Кризисен център” към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.Видин за срок от шест месеца, считано от 03.09.2019г.   
РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
Решението може да бъде обжалвано от страните в едноседмичен от връчването му, пред Видински Окръжен съд.
                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници