Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1291-2019
                                                     Р Е Ш Е Н И Е  № 617
                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА
                                                      гр. Видин, 11.12.2019г.
Районен съд гр. Видин, гражданска колегия, в публичното заседание на единадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав :
                                                                                              Председател: Владимир Крумов
                                                                                              Съдебни заседатели:
                                                                                              Членове:
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора .................................. след като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 1291 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното :
          Предявен е иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД, от „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, ЕИК: **********със седалище: гр. Видин, ул. „Широка” 18, против Ю.И.Т., ЕГН **********,***.
  Твърди се от ищеца, че предоставя на потребителите услуги по пречистване и доставка на вода за питейно-битови и промишлени нужди, както и отвеждане на отпадни води на територията на област Видин. Облигационните отношения между страните се уреждат от  Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор, одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. и Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи. Ответната страна е титуляр на партида с уникален абонатен № 008834 и адрес на потребление: гр. Видин, ул. „Баба Вида“ № 25, ап. 8. Ищцовото дружество е изпълнило задълженията си да достави на потребителя вода с питейни качества и да отведе отпадните води. От своя страна ответникът не бил изпълнил задължението си да заплати извършените от ищцовото дружество услуги. С покана за доброволно плащане с изх. № 03 – 1075 от 18.12.2018г. ищцовото дружество било поканило ответника да изпълни своето задължение по облигационното отношение като заплати дължимата сума в 15 - дневен срок от получаването ѝ. Поканата за доброволно плащане била върната като непотърсена на 14.01.2019г. Твърди се, че до момента на подаване на исковата молба ответната страна не била предприела действия за погасяване на дължимите суми. Вземанията по издадените фактури са станали ликвидни и изискуеми след датата на фактурирането им, а съгласно чл. 33, ал. 2 във вр. с чл. 5, т. 6 от Общите условия, потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях В и К услуги в 30 дневен срок след датата на фактурирането им. Чл. 34, ал. 1 от Общите условия дава възможност на потребителите писмено да възразят срещу размера на дължимата сума в 30-дневния срок за плащане на фактурата. По нито една фактура за процесния период не е направено възражение относно размера на дължимата по нея сума. Ищецът подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК против ответника, за което било образувано гр. д. № 691 / 2019г. на Районен съд Видин. По делото е издадена заповед за изпълнение. Против Заповедта за изпълнение е постъпило възражение от ответната страна.
 Твърди се, че в имота на потребление е имало монтиран индивидуален водомер от страна на потребителя, който обаче не е предприел действия за неговото узаконяване. Липсата на подадени документи до ищцовото дружество за узаконяване на измервателния уред е равносилно на липса на поставен индивидуален водомер. Поради това потребеното количество питейна вода и отведени отпадни води, до момента на узаконяване на водомера, е изчислявано на база брой обитатели за двама обататели /т. нар. такса/ поради липса на индивидуален водомер. Определените водни количества са се завишавали с по 1 куб.м. на обитател на всяко тримесечие, съгласно Общите условия в сила до 11.08.2014г. След влизане в сила на сега действащите Общи условия потребеното количество вода и отведени канални води е продължило да се начислява на база на брой обитатели за двама обитатели, на основание чл. 25, ал. 8 и ал. 10 от Общите условия. На 04.01.2018г. е извършен демонтаж на водомера в процесния имот, който след извършена проверка е монтиран и надлежно пломбиран от служители на ищцовото дружество. От този момент потребеното количество вода и отведени отпадни води е изчислявано на базата на показанията на индивидуалния водомер. Иска се от ищцовото дружество съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че му дължи плащане по горепосочените фактури в общ размер на 758,72лв. – главница за изразходена питейна вода и отведени канални води и законната лихва за забава върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда до окончателното изплащане. Претендират се и направените в заповедното производство разноски, както и разноските в настоящето производство.
          В срока по чл. 131 от ГПК от ответната страна не е постъпил писмен отговор. Ответната страна не се е явила в откритите съдебни заседания. Не са правени доказателствени искания.
                    По делото са събрани писмени доказателства. Назначена и изслушана е съдебно-счетоводна експертиза.
                    Съдът след като прецени събраните по делото писмени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна :
    Между страните, през исковия период, са налице облигационни отношения, които се регулират от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор, одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. и Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи. Ответникът е титуляр на партида с уникален абонатен № 008834 и адрес на потребление: гр. Видин, ул. „Баба Вида“ № 25, ап. 8. На 04.01.2018г. е извършен демонтаж на индивидуалния водомер в процесния имот, съставен е протокол от проверка № 16 / 04.01.2018г., като ответната страна е декларирала задължение да опазва целостта на пломбите.
     Вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза е дало заключение : стойността на изразходената питейна вода и отведените канални води на адреса на ответника е начислена в общ размер на 362,00куб. м. на обща стойност 808,72лева. На 31.01.2018г. е направено плащане в размер на 50,00лева и са останали дължими 758,72лева. Количеството вода се начислявало на базата на такса за брой обитатели, в настоящия случай двама обитатели, на основание чл. 25, ал. 8 и ал. 10 от Общите условия. След извършена проверка, монтиране и надлежно пломбиране на индивидуалния водомер на ответната страна, на 04.01.2018г., потребеното количество вода и отведени отпадни води се е начислявало на база показанията на индивидуалния водомер. 
Ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Районен съд гр. Видин на 13.03.2019г., като е образувано гр.д. № 691/ 2019г. по описа на Районен съд гр. Видин. По делото е издадена Заповед № от 14.03.2019г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с която е разпоредено ответникът да заплати на ищеца процесните суми на въведеното с настоящата искова молба основание, със съответната законна лихва, както и разноски по производството. Против Заповедта за изпълнение е постъпило възражение от ответната страна.
  Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към правния спор, поради което не следва да се обсъждат. 
          При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :
          Предявения иск е допустим. Против Заповедта за изпълнение е постъпило възражение от ответника, като за ищеца възниква правен интерес от предявяване на иска за установяване на вземанията си по заповедното производство.
   Искът е основателен. Страните са били в твърдяното облигационно отношение, регулирано от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор, одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. и Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи. Ищецът проведе доказване на размера на вземанията си. Установиха се материалноправните предпоставки за служебно начисляване на стойност на В и К услуги в хипотезата на чл. 25, ал. 8 и ал. 10 от Общите условия, според която на абонатите се начислява определено количество при липса на монтиран или при неизправен водомер. По делото бе установено, че процесния водомер е надлежно проверен, монтиран и пломбиран на 04.01.2018г.
          С оглед изхода на делото ответникът следва да заплати на ищеца сумата в общ размер на 75,00лева направени разноски в заповедното производство и сумата в общ размер на 405,00лева направени разноски в настоящето производство.
          Воден от горното Съдът,
   
                                                              Р Е Ш И :
          Признава за установено по отношение на Ю.И.Т., ЕГН **********,***, че „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, ЕИК: **********със седалище: гр. Видин, ул. „Широка” 18, има вземане спрямо Ю.И.Т., ЕГН **********,***, за сумата от : 758,72лева - главница, представляваща стойност на изразходената питейна вода и отведени канални води, ведно със законната лихва върху главницата, считана от 13.03.2019г. до изплащане на вземането, които суми са включени в Заповед №   от 14.03.2019г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по гр. дело № 691/2019г. по описа на Районен съд Видин.
          Осъжда Ю.И.Т., ЕГН **********,***, да заплати на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, ЕИК: **********със седалище: гр. Видин, ул. „Широка” 18, сумата в общ размер на 75,00лева направени разноски в заповедното производство и сумата в общ размер на 405,00лева направени разноски в настоящето производство.
          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.                        
                                                                                                        Районен съдия : / П /
Вярно с оригинала
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници