Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1468-2019
                                        Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                             
                                       
                                              гр.Видин, 11.12.2019г.
 в името на народа
Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на единадесети декември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
                                                                                 Председател: П. П.                                                     Съдебни заседатели:
                                                                                        Членове:
при секретаря: М.В.,                                       и в присъствието на прокурора:                                                        като разгледа докладваното от съдията-докладчик Петков                                       НАХД № 1468 по описа за 2019г.                                           и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН, и е образувано по жалбата на А.П.А. с ЕГН ********** ***, подадена срещу Електронен фиш за налагане на глоба, Серия К № 2837118, издаден от ОД на МВР гр.В., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50лв./петдесет лева/, за нарушение по чл.21, ал.2 във вр.с ал.1 от ЗДП, и на основание чл.182, ал.2, т.2 от ЗДП.
 Жалбоподателят поддържа жалбата си и оспорва атакувания с нея Електронен фиш, също и с жалбата е заявил и моли той да бъде отменен, като незаконосъобразен и необоснован, моли жалбата да бъде уважена, като основателна.
Административно наказващият орган, в съдебно заседание, чрез своя процесуален представител, поддържа електронния фиш и моли той да бъде потвърден като законосъобразен и обоснован, като оспорва жалбата и моли тя да бъде оставена без уважение като неоснователна.
            Въз основа всички събрани по делото доказателства – електронен фиш за налагане на глоба, удостоверение за одобрен тип средство за измерване, протокол от проверка на мобилна система за видеоконтрол, полеви мобилен тест, СР МПС част 1, клип № 4816-Радар № 623, протокол за използване на АТС, докладна записка, протокол за извършени сервизно-ремонтни дейности, съдът установи от фактическа страна следното:
На 26.02.2019г. в 14,07ч. на път I-1, Е-79, км.32+727, посока гр.В.–гр.Д., отклонение за с.М., участък с въведено с пътен знак  В-26 ограничение на скоростта от 60км./ч., МПС „Грейт Уол Х 6“ с рег.№ СВ2508АМ е бил заснет с автоматизирано техническо средство № TFR1-M 623, със скорост установена 73км/ч, разрешена 60км/ч, превишена 13км/ч. В последствие е бил издаден електронния фиш за налагане на глоба в размер на 50лв. на жалбоподателя на основание чл.21, ал.2 във вр.с ал.1 от ЗДП за извършено от него нарушение по чл.182, ал.2, т.2 от ЗДП, и в електронния фиш е записано, че на посочената дата и час, на посоченото място, и при ограничение на скоростта 60км/ч, въведено с пътен знак В-26, процесният автомобил е бил заснет с цитираното автоматизирано техническо средство със скорост установена 73км/ч, разрешена 60км/ч, превишена 13км/ч, както са посочени в оспорвания ЕФ. Електронния фиш следва да бъде потвърден като законосъобразно издаден. Не е ограничено правото на защита на жалбоподателя, който не е бил лишен от възможността да разбере обстоятелствата, при които се твърди, че е извършено нарушението. Съдът не намира налице и друго основание за отмяна. Съдът не приема и наличие на нарушение на условията по чл.189, ал.4 от ЗДП, позволяващи издаването на електронен фиш, а именно при установяването на административното нарушение да е осъществено или допуснато нарушение на законовите правила, позволяващи налагането на административно наказание с електронен фиш. Следва да се ангажира административната отговорност на нарушителя посредством процедура на издаване на електронен фиш. Прилагането от страна на административно-наказващия орган на процедурата по чл.189, ал.4 и сл.от ЗДП е в съответствие на законово предвидените условия и не води до ограничаване правото на защита на наказаното лице.
Водим от горното и на основание чл.63, ал.1,т.3 от ЗАНН,  Съдът
                                        Р     Е     Ш     И   :
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К № 2837118 на ОД МВР гр.В., с който на А.П.А. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв. /петдесет лева/ за нарушение по чл.21, ал.2 във вр.с ал.1 от ЗДП, на основание чл.182, ал.2, т.2 от ЗДП.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд гр.Видин по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.                                         
                                           
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници