Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1515-2019
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 10.12.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на десети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели: 1.П.К.
                                                                                      2.Ф.П.
 
при участието на секретаря В. у. и прокурора Т. Н.
сложи за разглеждане НОХД № 1515 по описа за 2019 година, докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 10.40 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Н..
Подсъдимата Т.И.П. се явява лично и с адв. И. И. с пълномощно от днес.
ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
ПОРКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
АДВ. И.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМАТА: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.
Съдът разяснява правата на страните по чл.248 от НПК и ги уведомява, че следва да вземат отношение по въпросите по чл.248, ал.1 от НПК.
 ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Считам, че няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника и подсъдимата. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
АДВ. И.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМАТА: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Заявявам, че съм получила препис от обвинителния акт. Признавам се за виновна и желая да се сключа споразумение по предложените ми параметри от Представителя на Районна прокуратура – Видин.
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното заседание. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
СНЕМА самоличността на подсъдимата:
Т.И.П., с ЕГН: **********, родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, с българско гражданство, без образование, пенсионер по болест, неомъжена, неосъждана.
Самоличността на подсъдимата се удостовери от ЛК № ***, издадена на 31.03.2014 г. от МВР-Видин, след което се върна на същата.
ПОДСЪДИМАТА: Получила съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава ХХІХ от НПК, тъй като със защитата и подсъдимата сме постигнали споразумение относно вината на същата, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.
АДВ. : Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМАТА: Нямам искания за отводи. Желая делото да приключи със споразумение.
ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния, както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:
 Подсъдимата Т.И.П., с ЕГН: **********, родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, с българско гражданство, без образование, пенсионер по болест, неомъжена, неосъждана се признава за ВИНОВНА в това, че на 08.08.2019 г., в с. Цар Симеоново, обл. Видин, на ул. „Първа” (път ІІ-11), срещу дом № 44, в лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с регистрационен номер ВН 7736 ВН, държала акцизни стоки (нарязан тютюн за пушене, разпределен в два обекта) без бандерол, когато такъв се изисква по закон:
чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия";
чл.12, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове:
„Тютюн за пушене (за лула и цигари) е: тютюн, който е нарязан или
раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се
пуши без допълнителна индустриална обработка”;
чл.64, ал.4 от Закона за акцизите и данъчните складове: „Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от
който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване...";
чл.99, ал.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове:
„Забраняват се държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен...”;
чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и реда на Закона за акцизите и данъчните складове”, а именно:
Обект № 1 - нарязан тютюн за пушене с нето тегло 2,000 (два) килограма, на пазарна стройност 448,80 (четиристотин и четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки) лева;
Обект № 2 - нарязан тютюн за пушене с нето тегло: 17,850 (седемнадесет килограма и осемстотин и петдесет грама) килограма, на пазарна стройност 4005,54 (четири хиляди и пет лева и петдесет и четири стотинки) лева,
като акцизните стоки без бандерол - нарязан тютюн за пушене е с общо нето тегло 19,850 (деветнадесет килограма и осемстотин и петдесет грама)  килограма,  на обща пазарна стойност 4454,34  (четири хиляди четиристотин и петдесет и четири лева и тридесет и четири стотинки) лева, като случаят е немаловажен престъпление по чл.234, ал.1, пр.2 от НК, във вр. чл.2, т.2 от ЗАДС, чл.12, ал.1, т.1 от ЗАДС, чл.64, ал.4 от ЗАДС, чл.99, ал.2, т.2 от ЗАДС и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, за което и на основание чл.234, ал.1, пр.2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК се съгласява да й бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в законна сила.
На основание чл.55, ал.3 от НК да не бъдат налагани кумулативно предвидените в закона наказания „глоба” и „лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7 от НК.
Подсъдимата Т.И.П., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 358.88 (триста петдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
На основание чл.234, ал.5, във вр.с чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: 19.610 (деветнадесет килограма и шестстотин и десет грама) кг – остатъчно количество нарязан тютюн за пушене, намиращ се на съхранение на склад за веществени доказателства на ОДМВР – Видин.
ПОДСЪДИМАТА: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:
Подсъдимата Т.И.П., с ЕГН: **********, родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, с българско гражданство, без образование, пенсионер по болест, неомъжена, неосъждана се признава за ВИНОВНА в това, че на 08.08.2019 г., в с. Цар Симеоново, обл. Видин, на ул. „Първа” (път ІІ-11), срещу дом № 44, в лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с регистрационен номер ВН 7736 ВН, държала акцизни стоки (нарязан тютюн за пушене, разпределен в два обекта) без бандерол, когато такъв се изисква по закон:
чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия";
чл.12, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове:
„Тютюн за пушене (за лула и цигари) е: тютюн, който е нарязан или
раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се
пуши без допълнителна индустриална обработка”;
чл.64, ал.4 от Закона за акцизите и данъчните складове: „Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от
който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване...";
чл.99, ал.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове:
„Забраняват се държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен...”;
чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и реда на Закона за акцизите и данъчните складове”, а именно:
Обект № 1 - нарязан тютюн за пушене с нето тегло 2,000 (два) килограма, на пазарна стройност 448,80 (четиристотин и четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки) лева;
Обект № 2 - нарязан тютюн за пушене с нето тегло: 17,850 (седемнадесет килограма и осемстотин и петдесет грама) килограма, на пазарна стройност 4005,54 (четири хиляди и пет лева и петдесет и четири стотинки) лева,
като акцизните стоки без бандерол - нарязан тютюн за пушене е с общо нето тегло 19,850 (деветнадесет килограма и осемстотин и петдесет грама)  килограма,  на обща пазарна стойност 4454,34  (четири хиляди четиристотин и петдесет и четири лева и тридесет и четири стотинки) лева, като случаят е немаловажен престъпление по чл.234, ал.1, пр.2 от НК, във вр. чл.2, т.2 от ЗАДС, чл.12, ал.1, т.1 от ЗАДС, чл.64, ал.4 от ЗАДС, чл.99, ал.2, т.2 от ЗАДС и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, за което и на основание чл.234, ал.1, пр.2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК се съгласява да й бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в законна сила.
На основание чл.55, ал.3 от НК да не бъдат налагани кумулативно предвидените в закона наказания „глоба” и „лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7 от НК.
Подсъдимата Т.И.П., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 358.88 (триста петдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
На основание чл.234, ал.5, във вр.с чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: 19.610 (деветнадесет килограма и шестстотин и десет грама) кг – остатъчно количество нарязан тютюн за пушене, намиращ се на съхранение на склад за веществени доказателства на ОДМВР – Видин.
ПОДСЪДИМА:                              ЗАЩИТНИК:
           /Т. П./                                                /И. И./
ПРОКУРОР:
          /Т. Н./
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимата Т.П. и адвокат-защитника И. И..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1515/2019г. по описа на Районен съд – Видин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ОПРЕДЕЛИ:
Да се изплатят на съдебния заседател П.К. пътни разноски в размер на 10,00 (десет) лева.
Да се определи възнаграждение на съдебните заседатели за участието им в съдебния състав по настоящото дело.
Протоколът написан в съдебно заседание в 11.00 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                           1.
                                               СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                                              2.
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници