Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1466-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. В., 10.12.2019г.
В.ският районен съд в публично съдебно заседание на десети декември две хиляди и деветнадесета година
          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ 
 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:
Д.В.Е.П.
при участието на секретаря Павлинка Йорданова..................................
и прокурора     Т.Н.    сложи за разглеждане
НОХД №  1466   по описа за 2019 год. Докладвано от съдия ДЕЧЕВ
На именното повикване в 10:00часа се явиха:
            За РП В. се явява прокурора НИКОЛОВ.
 Подсъдимият Д.Ф.Ф. редовно призован, налице. Представлява се от АДВ. Л.М. с пълномощно по делото.      
          ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ
         АДВ.М.: Моля, да се даде ход на разпоредителното заседание.
          ПОДСЪДИМИЯТ: Също.
          ПРОКУРОРЪТ: Моля, да се даде ход на разпоредителното заседание.
         СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.
          СЪДЪТ
                                             О П Р Е Д Е Л И:
          ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛОТО.
          СЪДЪТ, дава възможност на страните да вземат отношение по въпросите по чл.248 от, ал.1 от НПК, като разяснява на същите, че с вземане на становище по чл.248 ал.1 т.3 от НПК се преклудира възможността пред настоящата и следващите инстанции  да се правят нови възражения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, с изключение на тези, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства.
ПРОКУРОРЪТ: Господин съдия, делото е подсъдно на РС-В.; считам, че няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство, както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП.  Относно особените правила делото следва да се гледа при условията на глава 29 от НПК. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Нямам искания за отводи. Нямам искания за вземане на  мярка за неотклонение .
   АДВ. М.: Господин съдия, делото е подсъдно на РС-В.; считам, че няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство, както и съществено нарушение на процесуалните правила на ДП. Нямам искания за събиране на нови доказателства.   Няма основание делото да бъде разгледано при закрити врати както и няма основание за прилагане на другите визирани в т.5 на ал.1 от чл.248 от НПК действия. Нямаме искания за вземане на мярка за неотклонение. Имаме искане делото да се гледа по реда на глава 29 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение с РП В..
ПОДСЪДИМИЯ: Поддържам казаното от адвоката си. Нямам искане за връщане, спиране или прекратяване на делото. Желая да сключа споразумение с РП.
СЪДЪТ, след като изслуша прокурора и защитника на подсъдимия и след запознаване с материалите по делото намира, че същото е подсъдно на съда, няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство, не е допуснато на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване правата на обвиняемия. Не са налице обстоятелства налагащи разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Не се налага вземане на мярка за неотклонение. С оглед направеното от страните заявление, че имат готовност да сключат споразумение, то на основание чл.252 ал.1 от НПК делото ще следва да се разгледа незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
Водим от горното Съдът
 
                      О П Р Е Д Е Л И :
На основание чл.248 ал.6 от НПК, ОБЯВАВА  на страните, че :
Делото е подсъдно на съда.
Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.
Не са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения       на процесуалните правила довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.
С оглед изявленията на страните, че имат готовност да сключат споразумение, допуска разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК.
Не се налага разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия и съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач, или тълковник, нито извършването на процесуални действия по делегация.
Не се налага събирането на нови доказателства.
Не се налага вземане на мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия Д.Ф.Ф..
С оглед обстоятелството, че незабавно след приключване на настоящото разпоредително заседание ще се пристъпи към разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК не следва да се насрочва дата за призоваване, нито да се призовават свидетели.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
           Сне се самоличността на подсъдимия, както следва:
             Д.Ф.Ф., роден на ***г***, обл. В., ул. „Д.” № 5, българин, български гражданин, със средно образование, работещ - месторабота: готвач в КФС гр. П., неженен, неосъждан, ЕГН: **********.
   Самоличността на подсъдимата се сне от лична карта № 646788398 , издадена на 21.02.2017 год. от  МВР-В., след което същата се върна на подсъдимия.
СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия.
ПОДСЪДИМИЯ: Разбирам правата си, не правя отводи. Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. Постигнали сме споразумение.
АДВ. М.: Нямаме искания по реда на чл.275 от НПК. С представителя на Районна прокуратура - В. сме постигнали съгласие за споразумение, съгласували сме основните параметри, считаме, че то не противоречи на Закона и морала.
ПОДСЪДИМИЯ: Присъединявам се към казаното от адвоката си.
СЪДЪТ като съобрази, че страните нямат искания по реда на чл. 275 от НПК
                                      ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД на СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 от НПК.
АДВ. М.: Моля, да одобрите споразумение, което предлагаме на Прокуратурата, съгласно, което подсъдимия                                       Д.Ф.Ф., роден на ***г***, обл. В., ул. „Д.” № 5, българин,  български гражданин, със средно образование, работещ- месторабота: готвач в КФС гр. П., неженен, неосъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 22.09.2019г. в с. А., обл. В., ул. „А.”, до мелница „А.”, в автомобил марка „Ф.”, модел „Г.” с рег. № ВН 8964 АА, негова лично собственост, без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държал високо рисково наркотично вещество – „коноп”, с нетно тегло 165.85 грама, с процентно съдържание на активно действащ наркотичен компонент – тетрахидроканабинол 46%, на стойност 995.10/деветстотин деветдесет и пет лв. 10ст./лева, включено в Приложение № 1 към чл.3, т.1 от Наредба за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични – Списък І „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” във вр. с чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – престъпление по чл. 354а, ал.3, пр. 2-ро, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, пр. 2-ро, т.1 от НК и чл. 55 ал.1,т. 1 и ал. 3 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА наложеното наказание за  СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 55 ал.3 от НК не НАЛАГА комулативно предвиденото наказание „ глоба”
Подсъдимия Д.Ф.Ф. със снета по делото самоличност  се съгласява да заплати и разноските по делото в полза на ОД на МВР-В. в общ размер на 163.94/сто шестдесет и три лв. 94ст./лв., изразходвани за изготвянето на 2 броя експертизи.
ОТНЕМА в полза на ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 1 брой плик, запечатан с лепенка на „НТЛ – В.”, обособен като Обект № 1, съдържащ остатъка от наркотичното вещество коноп с нетно тегло 165.71 грама със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 46% -  на изпратен за съхранение в ЦМУ – С., като същото следва да се изпрати на ЦМУ – С. за унищожаване.
ПОДСЪДИМИЯ ЦЕКОВ: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно ще подпиша споразумението.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.
                 С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
/ Д.Ф. /
                                                                   /Л.М./
                                               ПРОКУРОР:
                                                           /Т.Н./
СЪДЪТ след като се запозна с представеното в с.з.  споразумение намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка, СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
                                     ОПРЕДЕЛИ:
  ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по силата на което подсъдимия Д.Ф.Ф., роден на ***г***, обл. В., ул. „Д.” № 5, българин,  български гражданин, със средно образование, работещ- месторабота: готвач в КФС гр. П., неженен, неосъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 22.09.2019г. в с. А., обл. В., ул. „А.”, до мелница „А.”, в автомобил марка „Ф.”, модел „Г.” с рег. № ВН 8964 АА, негова лично собственост, без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държал високо рисково наркотично вещество – „коноп”, с нетно тегло 165.85 грама, с процентно съдържание на активно действащ наркотичен компонент – тетрахидроканабинол 46%, на стойност 995.10/деветстотин деветдесет и пет лв. 10ст./лева, включено в Приложение № 1 към чл.3, т.1 от Наредба за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични – Списък І „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” във вр. с чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – престъпление по чл. 354а, ал.3, пр. 2-ро, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, пр. 2-ро, т.1 от НК и чл. 55 ал.1, т.1 и ал. 3 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА наложеното наказание за  СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 55 ал.3 от НК  НЕ НАЛАГА комулативно предвиденото наказание „ глоба”
Подсъдимия Д.Ф.Ф. със снета по делото самоличност  се съгласява да заплати и разноските по делото в полза на ОД на МВР-В. в общ размер на 163.94/сто шестдесет и три лв. 94ст./лв., изразходвани за изготвянето на 2 броя експертизи.
ОТНЕМА в полза на ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 1 брой плик, запечатан с лепенка на „НТЛ – В.”, обособен като Обект № 1, съдържащ остатъка от наркотичното вещество коноп с нетно тегло 165.71 грама със съдържание на активен компонент, тетрахидроканабинол 46% -  на изпратен за съхранение в ЦМУ – С., като същото следва да се изпрати на ЦМУ – С. за унищожаване.
ПОДСЪДИМИЯ Ф.: Признавам се за виновен по така повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици.
На осн.чл.24, ал.3  от НК,
          СЪДЪТ    
                                      О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1466/ 2019г. по описа на ВРС. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
На съдебните заседатели ще бъде определено възнаграждение съгласно Наредба за съдебните заседатели.
             Протоколът се написан в съдебно заседание в 10:15 часа. 
                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                               СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.
                                                                                                        2.         
                                                                  СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници