Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1363-2019
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 10.12.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на десети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                           Съд. заседатели: 1.
                                                                               2.
 
при участието на секретаря В. У. и прокурора Р. М.
сложи за разглеждане НОХД № 1363 по описа за 2019 година, докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор М..
Подсъдимият В.И.В. се явява лично и с адв. П. Т. с пълномощно от днес.
ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
ПОРКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
АДВ. Т.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.
Съдът разяснява правата на страните по чл.248 от НПК и ги уведомява, че следва да вземат отношение по въпросите по чл.248, ал.1 от НПК.
 ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Считам, че няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника и подсъдимия. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
АДВ. Т.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Заявявам, че съм получил препис от обвинителния акт. Признавам се за виновен и желая да се сключи споразумение по предложените ми параметри от Представителя на Районна прокуратура – Видин.
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното заседание. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
В.И.В., с ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Видин, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № ***, издадена на 18.12.2012 г. от МВР-Видин, след което се върна на същия.
ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава ХХІХ от НПК, тъй като със защитата и подсъдимия сме постигнали споразумение относно вината на същия, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.
АДВ. Т.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи. Желая делото да приключи със споразумение.
ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния, както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:
 Подсъдимият В.И.В., с ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Видин, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.03.2019 г., в гр. Видин, на ул. „Широка” № 1, в сградата на РУ - Видин, етаж 3, стая 301, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, издадено от органа по чл. 16 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП във вр. с Приложение № 1 Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, а именно „амфетамин” с нето тегло 0,682 грама, с концентрация на активен компонент 53,3%, на стойност 20.46 лв., определена съгласно Приложение № 2 към член единствен от Постановление на МС № 23 от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК във вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, във вр. чл.16, във вр. чл.30, във вр. чл.73, ал.1, във вр. параграф 1 и т.2 от ЗКНВП, във вр. чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, във вр. с чл.3 т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, за което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК, във вр. с чл.54 и чл.36 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ГЛОБА” в размер на 500.00 (петстотин) лева.
Подсъдимият В.И.В., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 164.97 (сто шестдесет и четири лева и деветдесет и седем стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
На основание чл.354а, ал.6, във вр. с чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство амфетамин, намиращ се на съхранение в РУ – Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:
Подсъдимият В.И.В., с ЕГН: **********, роден на *** г. в гр. Видин, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.03.2019 г., в гр. Видин, на ул. „Широка” № 1, в сградата на РУ - Видин, етаж 3, стая 301, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, издадено от органа по чл. 16 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКНВП във вр. с Приложение № 1 Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, а именно „амфетамин” с нето тегло 0,682 грама, с концентрация на активен компонент 53,3%, на стойност 20.46 лв., определена съгласно Приложение № 2 към член единствен от Постановление на МС № 23 от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК във вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, във вр. чл.16, във вр. чл.30, във вр. чл.73, ал.1, във вр. параграф 1 и т.2 от ЗКНВП, във вр. чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, във вр. с чл.3 т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, за което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК, във вр. с чл.54 и чл.36 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ГЛОБА” в размер на 500.00 (петстотин) лева.
Подсъдимият В.И.В., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 164.97 (сто шестдесет и четири лева и деветдесет и седем стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
На основание чл.354а, ал.6, във вр. с чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата вещественото доказателство амфетамин, намиращ се на съхранение в РУ – Видин.
ПОДСЪДИМ:                              ЗАЩИТНИК:
           /В. В./                                     /П. Т./
ПРОКУРОР:
          /Р. М./
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимия В.В. и адвокат-защитника П. Т..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1363/2019г. по описа на Районен съд – Видин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10.20 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници