Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 1529-2019
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 10.12.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на десети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели: 1.И.Р.
                                                                                      2.К.М.
при участието на секретаря В. У. и прокурора Т. Н.
сложи за разглеждане ЧНД № 1529 по описа за 2019 година докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 11.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин се явява прокурор Н..
Осъденият М.И.П. се явява лично и с адв. Ц. И. с пълномощно от днес.
В залата се намира адв. Р.Б.Ф., вписан в НРПП под № 4804, определен с писмо с изх. № 951/26.11.2019г. на АС при АК-Видин и назначен с определение от закрито съдебно заседание на 26.11.2019г. за служебен защитник на осъдения М.И.П..
ОСЪДЕНИЯТ: Желая да ме представлява адв. И.. Отказвам се от назначения ми служебен защитник.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ЗАЛИЧАВА адв. Р.Б.Ф., вписан в НРПП под № 4804, определен с писмо с изх. № 951/26.11.2019г. на АС при АК-Видин и назначен с определение от закрито съдебно заседание на 26.11.2019г. като служебен защитник на осъдения М.И.П. по настоящото дело.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.
АДВ. И.: Моля да дадете ход на делото.
ОСЪДЕНИЯТ: Моля да дадете ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Приема приложената по делото справка за съдимост на осъдения М.И.П..
Снема самоличността на осъдения:
М.И.П., с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Кула, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, живее във фактическо съжителство, безработен, осъждан.
Самоличността на осъдения се удостовери от лична карта № 647284479, издадена на 20.12.2017г. от МВР – Видин, след което се върна на същия.
ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча нови доказателства. Моля да дадете ход по същество.
АДВ. И.: Няма да соча нови доказателства. Моля да дадете ход по същество.
ОСЪДЕНИЯТ: Няма да соча нови доказателства. Моля да дадете ход по същество.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
ПРОКУРОРЪТ: Поддържам предложението на РП Видин за определяне на едно общо най-тежко наказание. Считам, че са налице основанията на чл.25, във вр. с чл.23 от НК. На осн. чл.25, ал.2 НК на осъдения следва да се приспадне изтърпяното до момента от осъдения   наказание „лишаване от свобода"  и на основание чл.59, ал. 1 и 2 от НК следва да се зачете времето, през което спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража" или „домашен арест".
АДВ. И.: Обвинението е направило едно законосъобразно кореспондиращо с доказателствата искане и следва да бъде уважено. Вярно е, че следва да му се приспадне изтърпяното до момента наказание. Моля да посочите изрично във вашето решение, че времето което е бил задържан под стража е изпълнявал и наказанието наложено с присъда по НОХД № 142/2017г. на ВдРС и следва да се приспадне от наказанието седем месеца лишаване то свобода.
ОСЪДЕНИЯТ: Поддържам казаното от служебния ми защитник. Моля да ми направите кумулация.
Съдът, след като съобрази становището на страните, както и приетите по делото писмени доказателства, в частност приложената справка за съдимост установи, че са налице условията за групиране на наказанията на осъдения по НОХД № 142/2017г. по описа на Районен съд – Белоградчик и НОХД № 676/2019г. по описа на Районен съд – Видин, като следва да бъде определено едно общо наказание – най тежкото измежду наложените по горепосочените дела, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА при първоначален „СТРОГ” режим.
На основание чл.25, ал.2 от НК следва да се приспадне изтърпяното изцяло или от части наказание по някоя от присъдите, влизащи в групата.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК следва да се приспадне времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, по някоя от присъдите влизащи в групата.
Водим от горното Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА групиране на наказанията, наложени на М.И.П., с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Кула, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, живее във фактическо съжителство, безработен, осъждан, като ОПРЕДЕЛЯ за изтърпяване най-тежкото наказание, измежду наказанията наложени по НОХД № 142/2017г. по описа на Районен съд – Белоградчик и НОХД № 676/2019г. по описа на Районен съд – Видин, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА при първоначален „СТРОГ” режим.
На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното изцяло или от части наказание по някоя от присъдите, влизащи в групата.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА времето, през което спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, по някоя от присъдите влизащи в групата.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест по реда на Глава 21 от НПК в 15 - дневен срок, считано от днес пред Видински окръжен съд.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Да се определи възнаграждение на съдебните заседатели за участието им в съдебния състав по настоящото дело.
Протоколът написан в съдебно заседание в 11.10 часа.
                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                                                  1.
                                   СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                                  2.
                                   СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници