Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2343-2019
Р Е Ш Е Н И Е - № 624
      гр. Видин, 07.12.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд гражданска колегия в публичното заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                              
  Председател: НИНА НИКОЛОВА
                                                                
при секретаря М.Петкова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. дело № 2343 по описа за 2019г., и за да се произнесе взе предвид следното :
Искът е с правно основание чл.49, ал.4 от СК.
            Воден от горните съображения, Съдът
                                                       
 Р  Е  Ш  И :
           
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД поради дълбокото му и непоправимо разстройство гражданския брак между А.А.Б. с ЕГН: ********** , с постоянен  адрес *** и  Б.С.Б. с ЕГН: **********, и постоянен адрес ***, сключен с Акт за граждански брак №0207/ от 25.09.2004г., съставен в гр. Видин.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, като:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху непълнолетното дете   С. Б. С. , ЕГН: **********,  и  малолетното дете Д. Б. С., ЕГН: ********** на майката А.А.Б. с ЕГН: **********, като  бащата  Б.С.Б. с ЕГН: **********  има правото на лични контакти с децата през половината от всяка училищна ваканция, след което да ги връща по местоживеенето им,  и през което време майката не се намира в редовен платен годишен отпуск, както и по всяко друго време, след предварително съгласие на страните.
ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата на адрес: Ротлинденщрасе 3а, общински код 09376161 , град Швандорф, 92421, Федерална Република Германия.
ОСЪЖДА Б.С.Б. с ЕГН: **********, и адрес ***, да заплаща издръжка на непълнолетния С. Б. С. , ЕГН: **********,  подпомаган от майка си  А.А.Б. с ЕГН: **********, и на малолетната Д. Б. С., ЕГН: ********** , чрез нейната майка  А.А.Б. с ЕГН: **********,  в размер на по 350.00 лева месечно за всяко от децата, дължима до края на месеца, за който се дължи, считано от 13.08.2019г,   и ведно със законната лихва за забава, до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение, прекратяване или погасяване на основанието за това.
Предоставя ползването на семейното жилище с административен адрес гр.Дунавци, ул.Баба Вида №4 на Б.С.Б. с ЕГН: **********.
След прекратяването на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име Б. .
Страните не дължат издръжка един на друг и нямат претенции от имуществен характер.
            ОСЪЖДА Б.С.Б. с ЕГН: ********** да заплати на Държавата по сметка на бюджета на съдебната власт  ДТ върху размера на присъдените издръжки - 1008.00 лева  .
            ОСЪЖДА А.А.Б. с ЕГН: ********** да заплати на Държавата по сметка на ВСС окончателна държавна такса в размер на 20.00 лева.
            Решението може да бъде обжалвано пред ВОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници