Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1890-2019
                               Р Е Ш Е Н И Е № 607
                                                     /неприсъствено/
                                   В ИМЕТО НА НАРОДА
                                    гр. Видин 06.12.2019 г.
Видинският районен съд, гражданска колегия в публичното заседание на седми ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                           Председател: Даниел Димитров
                                           
при секретаря Оля Петрова и в присъствието на прокурора ........................... като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВ гр. дело № 1890 описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е образувано по искова молба от Б.Р.П. с ЕГН **********,***, против „СТАР ПОСТ” ООД, ЕИК 175157550, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1415, район „Витоша“, ул. „Черни връх” № 73, с която са предявени искове по чл. 128, т. 2, във връзка с чл. 242 КТ и чл. 224, ал. 1 от КТ.
Ищцата сочи, че е работела при ответника, като трудовото й правоотношение било прекратено със Заповед № 76/01.05.2019 г., получена от нея на 09.05.2019 г.
Излага, че ответникът й дължал заплащане на трудово възнаграждение за м. април 2019 г., както и полагащото й се обезщетение за неползван отпуск за 5 дни през 2019 г.
Иска да бъде постановено решение, с което ответникът да бъде осъден да й заплати следните суми:
- сумата от 580.00 лева, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за м. април 2019 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 01.05.2019 г. до окончателното издължаване.
- сумата от 135.00 лева - обезщетение по чл. 224 от КТ за неизползван платен годишен отпуск в размер на 5 /пет/ дни за 2019 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 01.05.2019 г. до окончателното издължаване.
Претендират се и направените по делото разноски.
Ответникът редовно призован, за съдебното заседание, не се представлява и не взема становище по исковете. Въпреки дадената му възможност за писмен отговор в срока по чл. 131 от ГПК не е постъпил такъв. На същия са указани последиците на чл. 133, чл. 143, ал. 3 от ГПК, както и на чл. 238, ал. 1 ГПК, а именно, че ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.
В съдебно заседание на 07.11.2019 г. процесуалният представител на ищцата е поискал постановяването на неприсъствено решение на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК.
Съдът, като взе предвид, че на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание, както и че предявеният иск е вероятно основателен, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, намира, че са налице предпоставките по чл. 239, ал. 1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение по делото. 
В тази връзка и съобразявайки разпоредбата на чл. 239, ал. 2 ГПК  Съдът приема, че в случая исковите претенции следва да бъдат уважени изцяло, като ответникът бъде осъден да заплати сумата от 580.00 лева, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за месец април 2019 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 01.05.2019 г. до окончателното издължаване,както и сумата от 135.00 лева - обезщетение по чл. 224 от КТ за неизползван платен годишен отпуск в размер на 5 /пет/ дни за 2019 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 01.05.2019 г. до окончателното издължаване.
На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски  за адвокатско възнаграждение в размер на 400.00 лв.
На основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ответникът следва да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС - Видин сумата в общ размер от 100.00 лева – дължима държавна такса за исковете.
Воден от горното, Съдът
                                   
                                              Р   Е   Ш   И   :
ОСЪЖДА „СТАР ПОСТ” ООД, ЕИК 175157550, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1415, район „Витоша“, ул. „Черни връх” № 73 ДА ЗАПЛАТИ на Б.Р.П. с ЕГН **********,*** следните суми:
        -сумата от 580.00 /петстотин и осемдесет/ лева, представляваща незаплатено трудово възнаграждение за месец април 2019 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 01.05.2019 г. до окончателното издължаване и 
        -сумата от 135.00 /сто тридесет и пет/ лева - обезщетение по чл. 224 от КТ за неизползван платен годишен отпуск в размер на 5 /пет/ дни за 2019 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 01.05.2019 г. до окончателното издължаване.
 
ОСЪЖДА „СТАР ПОСТ” ООД, ЕИК 175157550, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1415, район „Витоша“, ул. „Черни връх” № 73 ДА ЗАПЛАТИ на Б.Р.П. с ЕГН **********,*** сумата в размер на 400.00 /четиристотин/ лева, направени  разноски за адвокатско възнаграждение. 
ОСЪЖДА „СТАР ПОСТ” ООД, ЕИК 175157550, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1415, район „Витоша“, ул. „Черни връх” № 73, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Видински районен съд сумата в общ размер от 100.00 /сто/ лева  - държавна такса, както и 5.00 /пет/ лева такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
Решението не подлежи на обжалване.
На страните да се връчат преписи от решението.
                                                   
                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници