Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 493-2019
                                                            Р Е Ш Е Н И Е
       гр. Видин, 06.12.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд, гражданска колегия, 3- ти състав  в публично заседание на шести ноември  през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                   Председател: Милена Стоянова
                                                                 
при секретаря Милена Евтимова като разгледа докладваното от   съдията Стоянова гр.дело № 493  по описа  за 2019 год.  и за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е образувано по искова молба от В.Б.К. ***, чрез адв. Р.Д.  против „Щори Комфорт“ ЕООД - Видин, с която е предявен иск с правна квалификация чл. 265, ал. 1, предл. 3 от ЗЗД във връзка с чл. 266 от ЗЗД .
Претенциите на ищеца произтичат от възникнали договорни отношения с ответника по силата на договор от 02.11.2017г. за изработка, доставка и монтаж на прозорци, комарници, интериорни врати и входна врата.  Посочва се, че ищецът е възложил на ответното дружество да изработи, достави и монтира на адреса му в гр. Брегово, ул. Ал. Стамболийски 20 следното:
комарници три на брой с кафява на цвят рамка ПВЦ профили с размери, както следва: първи комарник  с ширина 490 мм и височина 1540 мм на стойност 27.08 лева, втори комарник с ширина 750 мм и височина 1540 мм на стойност 42.40 лева, трети комарник с ширина 725 мм и височина 1450 мм на стойност 40.79 лева
външна входна врата кафява на цвят с ширина 980 мм и височина 2080 мм на стойност 603.54 лева
интериорни врати  кафяви на цвят   – две на брой, на обща стойност 807.42 лева, от която се претендира половината.
Поддържа, че ищецът е заплатил договорената цена. Поръчката е изпълнена в договорения срок, но изпълнението било с лошо качество.
 Ищецът е направил рекламация  до 07.11.2018г. устно и от ответното дружество са ходили два пъти да оправят външната врата, която се влачела и трудно се отваряла. Посочва също, че е направил и писмена рекламация както за вратата, така и за комарниците, където пантите не са били монтирани правилно и това пречело на отварянето им. Посочва също, че вратите на стаите нямали прагове, както е било договорено.
Иска се от съда да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да му заплати сумата от 1693.38 лева, представляваща стойността на трите комарника, на входната врата и и на двете врати на стаите, която сума е частичната стойност на платените средства по договора поради лошото му изпълнение.
Ответното дружество в  срока за отговор,  чрез упълномощен процесуален представител е оспорило иска като неоснователен. Посочил е, че с ищеца са договаряли  изработка и монтаж на алуминиеви комарници, а не на PVC такива, не са договаряли алуминиева врата, а поставената от тях е  PVC. Изпълнили са поръчката изрядно по зададените от ищеца размери и с български материали, съобразно договореното. Проверили са състоянието на дограмата врати и прозорци и същото било изрядно. Посочват, че след получаване на исковата молба са поискали да се уверят дали изработеното има дефекти, но ищецът не ги допуснал в жилището. Посочват също, че ищецът изрично е поискал вратите, прозорците и комарниците да бъдат поставени когато жилищната сграда е била в груб строеж само на  плоча – без подове, които е следвало да бъдат съобразени с вратите.
По делото са събрани писмени и гласни доказателства, назначена и приета е съдебно-техническа експертиза.
С оглед данните по делото, съдът намира за установено следното от фактическа страна:
На 02.11.2017г. страните са сключили договор за проектиране, изработка, доставка и монтаж на прозорци, комарници, интериорни врати и входна врата, съгласно който ищецът е възложил, а  ответното дружество  е приело да ги достави и монтира за обща стойност 2523.89 лева, която сума е заплатена авансово от ищеца при сключване на договора. Уговореният срок за изпълнение е 30 работни дни от плащането. Не е спорно, че ответното дружество е извършило доставката и монтажа в този срок.
С уведомление до ответника, връчено на 09.11.2018г., ищецът е посочил, че след монтажа на дограмата  е направил две рекламации и служители на ответното дружество два пъти са ходили  при ищеца, но прозорците  и вратите /външната/ не се затварят. Поканил е ответното дружество в седем дневен срок от получаването на уведомлението да възстанови сумата по договора или да подмени монтираната дограма с нова, тъй като монтираната такава е некачествена.
Разпитаните свидетели Борис Д. и Андрей Върколашки посочват, че са знаели, че ответното дружество е извършило монтаж на дограма при ищеца. Свидетелите не са присъствали на монтажа, но установяват, че материалите, с които се работи са български.
Свидетелката Веселка Капитанова – дъщеря на ищеца посочва, че след поставянето, дограмата се издула, профила на прозорците се извил навътре, имало дупки. Входната врата и в момента е хлътнала, виси, не се затваря.  Свидетелката посочва, че представители на фирмата са идвали два пъти да я поправят, но дори и след второто идване на фирмата, вратата отново не се затваря, а трябва леко да се повдигне, за да се затвори. Пантите на комарниците не са сложени симетрично и не изглеждат добре, комарниците са отваряеми, но не се затварят точно там, където трябва. Според свидетелката  интериорните врати имат малко луфт.
Съдът дава вяра на свидетелските показания като обективни, логични и кореспондиращи на останалия доказателствен материал по делото.
Вещото лице по назначената и приета по делото съдебно – техническа експертиза след преглед на материалите по делото и след оглед на имота на ищеца на място, е посочило следното:
Входната врата не може да се отваря и затваря нормално, а е необходим по – голям натиск. Според заключението, това се дължи на деформация на рамката навътре и усукване на пантите, вследствие на не добро фиксиране към стената и раздуване на монтажната пяна. Причината за това се дължи не на материала или обкова, а на некачественото изпълнение при монтаж.
Пантите и дръжката на комарниците не са пропорционално сложени и измервани, вследствие на което същите се усукват при отваряне/ затваряне и това дава възможност да се получава просвет и тяхното не плътно прилепване към рамката на прозореца.
Според вещото лице рамките на интериорните врати са раздути, деформирани навътре от монтажната пяна, вследствие на което се получава задържане по средата или долу/горе, и съответно поява на луфт в другата част на рамката. Това се дължи на по-слабото им фиксиране към стената  с по един – два крепежни елемента.
Според заключението, дограмата от която са изработени прозорците е  с марка, профил Вива Пласт, производство в гр. Шумен. Вложените материали отговарят на приложените сертификати.
Вещото лице е посочило категорично, че дефектите в дограмата се дължат на несъответстващо изпълнение при монтаж, поради което няма влияние на природни фактори.
Съдът дава вяра на заключението на вещото лице като компетентно и обективно изготвено.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:
            Съгласно разпоредбата на чл.258 от Закона за задълженията и договорите,  с договора за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна, а последната  - да заплати възнаграждение. Съобразно правната характеристика на договора за изработка, същият е неформален, консенсуален, двустранен и възмезден.
Не се спори между страните по делото, че ищецът е възложил на ответното дружество проектиране, изработка, доставка и монтаж на дограма, комарници, интерирони врати и входна врата по предварително зададени параметри и материал, които са неразделна част от представената по делото клиентска оферта. Ответникът като изпълнител е приел да извърши поръчката така, както е уговорена между страните. Не се спори също, че ищецът е заплатил авансово 100% от договрената обща цена от 2523.89 лева. Няма спор и, че ответното дружество е извършило доставката и монтажа в уговорените срокове. Спорно е дали монтажа е извършен качествено.
            Установяването на изпълнената и приета работа може да се извърши с различни доказателствени средства. Едно от основните задължения на поръчващия /възложителя/ е да приеме извършената съгласно договора работа, като при приемането той трябва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или се появят по-късно.   В случая, безспорно се установи, че около месец след извършване на монтажа, ищецът е направил рекламации пред ответното дружество по отношение на извършената работа. Страните не отричат факта, че представители на ответника са ходили два пъти при ищеца, за да отстраняват недостатъците на монтажа. Видно от представеното по делото уведомление обаче, дефектите не са отстранени.
Съдът приема, че  ищецът своевременно е направил своите възражения пред ответното дружество относно качеството на изпълнената работа в рамките на месец от монтажа, тъй като недостатъците са установени при експлоатация на вратите и комарниците.
От заключението на приетата по делото съдебно-техническа експертиза по категоричен начин се установява, че използваните материали отговарят на приложените сертификати. Констатираните дефекти по комарниците, интериорните врати и външната врата, се дължат изцяло на некачествен монтаж, а не на други фактори. Отстраняването на тези дефекти може да се извърши само при подмяна на материала с друг, а не чрез отремонтиране, тъй като профилите са се усукали и раздули поради неправилния монтаж. При това положение, настоящият съдебен състав приема, че  от страна на ответното дружество е налице некачествено изпълнение и недостатъците са толкова съществени, че не могат да бъдат отстранени, освен чрез нов монтаж с нови материали. Ищецът има право да иска намаляване на възнаграждението. Поради това, ответното дружество ще следва да бъде осъдено да възстанови на ищеца заплатената стойност на три броя комарници, стойността на входната врата, както и половината от стойността на двете интериорни врати така, както е поискано с допълнителната искова молба.
От изготвения проект, неразделна част от приложената клиентска оферта, се установява, че общата стойност на трите комарника е 91.90 лева без ДДС, а с ДДС е 110.28 лева, стойността на външната врата е 502.95 лева без ДДС, а с включено ДДС е 603.54 лева. Стойността на едната интериорна врата е 338.28 лева без ДДС, а с ДДС е 405.94 лева с ДДС, а стойността на другата врата е 334.60 лева без ДДС, а с включено ДДС е 401.52 лева или общо 807.46 лева с ДДС,като половината от тази стойност възлиза на 403.73 лева.  
Ищецът е заявил, че няма претенции за прозорците и за вратата на банята, поради което съдът не следва да обсъжда монтажа им. 
С оглед на гореизложеното, ответното дружество ще следва да заплати на ищеца сумата в общ размер от 1117.55 лева, до който размер исковата претенция ще следва да се уважи, а в останалата част – да се отхвърли като неоснователна.
Ищецът има право на разноски съобразно уважената част от иска, както следва: сумата от 44.70 лева за платена държавна такса, сумата от 66.00 лева за вещо лице и сумата от 230.98 лева за адвокатско възнаграждение.
Ответникът също има право на разноски съобразно отхвърлената част от иска, както следва: сумата от  119.02 лева за платено адвокатско възнаграждение, сумата от 34.00 лева за вещо лице.
Воден от горното, Съдът
Р  Е  Ш  И :
            ОСЪЖДА „ЩОРИ КОМФОРТ“ ЕООД с ЕИК 200086414 със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. Широка № 24, представлявано от Десислава Методиева Маринова да заплати на  В.Б.К. с ЕГН ********** *** сумата в общ размер от  1117.55 лева, представляваща стойността на некачествено монтирани три броя комарника, две интериорни врати и входна врата по договор за изработка  от 02.11.2017г., ведно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба в съда – 18.02.2019г.  до окончателното издължаване, като исковата претенция над присъдената сума до пълния претендиран размер до сумата от 1693.38 лева – ОТХВЪРЛЯ като неоснователна.
ОСЪЖДА „ЩОРИ КОМФОРТ“ ЕООД с ЕИК 200086414 със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. Широка № 24, представлявано от Десислава Методиева Маринова да заплати на  В.Б.К. с ЕГН ********** *** разноски в общ размер от 341.68 лева.
ОСЪЖДА В.Б.К. с ЕГН ********** *** да заплати на „ЩОРИ КОМФОРТ“ ЕООД с ЕИК 200086414 със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. Широка № 24, представлявано от Десислава Методиева Маринова  разноски в общ размер от 153.02 лева.
            Решението може да бъде обжалвано пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници