Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 2647-2019
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 05.12.2019 г.
Районен съд – гр. Видин, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на пети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ
при участието на секретаря ....... Оля Петрова и прокурора .................. сложи за разглеждане гр. д.   № 2647 по описа за    2019 г.    докладвано от   съдия ДИМИТРОВ:
На именното повикване в 09.55 часа се явиха:
За молителя „ДСК” ЕАД, редовно призовани, представител не се явява.
Страната М.М.М., нередовно призована, не се явява. Призовката е върната в цялост с отбелязване, че по данни на съседи лицето не живее на адреса от 15 години.
По хода на делото.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ход на делото и докладва същото.
ПРИЕМА приложените към молбата по чл. 51 от ЗН писмени доказателства.
ПРИЕМА молби от молителя с вх. № 11569/08.10.2019 г. и с вх. № 12160/21.10.2019 г. и с вх. № 12477/25.10.2019 г., ведно с удостоверение за наследници на М.М.А..
Съдът констатира, че по делото са изискани справки за постоянен и настоящ адрес и справка за трудови договори на страната М.М.. От справката за постоянен и настоящ адрес е видно, че именно адресът на който е нередовно призована е постоянният и настоящият й такъв. От справката за трудови договори се установява, че трудовият договор на последната й месторабота е прекратен на 10.06.2008 г., след която дата няма сключен друг трудов договор.
Съдът, като взе предвид нередовното призоваване на страната М.М.М., както и обстоятелството, че на същата не е връчено и разпореждането от 07.11.2019 г., с което се указват последиците на чл. 51, ал. 2 ЗН, както и данните, че същата не живее на адреса от 15 години, съдът приема, че производството по отношение на нея следва да бъде прекратено, тъй като  характеристиката му не позволява на наследника да бъде назначен особен представител по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК. Изявлението на дадено лице дали приема наследството от своя наследодател, или се отказва от него е строго лично и няма как да бъде заместено от особен представител по делото. В случая става въпрос за лично волеизявление от страна на наследник, с което той формира волята си дали приема наследството. Именно формирането на такава воля представлява строго личен акт, който няма как да бъде заместен от волята на друго лице в процеса. /В т.см. Определение № 100 от 12.02.2015 г. по ч.гр.д. №190/2015г. на Трето гражданско отделение на ВКС/.
Воден от горното, Съдът
                                      О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2647/2019 г. по описа на РС - Видин.
Определението може да бъде обжалвано пред ОС - Видин с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните.
Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.00 часа.
                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                         СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници