Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 2147-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 05.12.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на пети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                               Председател: ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ
при участието на секретаря ....... Оля Петрова и прокурора .....................
сложи за разглеждане гр.д.   № 2147 по описа за    2019 г.    докладвано от  
съдия ДИМИТРОВ:
                      На именното повикване в 10.20 часа се явиха:
Вместо ищцата З.Р.Г., уведомена от предходно с.з. се явява адв. А.М. с пълномощно по делото.
Ответникът Община Видин, уведомени от предходно с.з., представител не се явява.
Вещото лице Р.А.Г., уведомена от предходно съдебно заседание налице.
С оглед неявяването на представителя на ответника, който е уведомен от предходно с.з., Съдът счита, че следва да се приложи чл. 142, ал. 1, изр. 2-ро от ГПК, като делото се разгледа след разглеждането на делата, по които страните са се явили.
На именното повикване на второ четене в 11.10 часа се явиха:
Вместо ищцата се явява адв. М. с пълномощно по делото.
За ответника представител не се явява.
Вещото лице налице.
По хода на делото.
            АДВ. М.: Моля, да се даде ход на делото. Депозирала съм молба за оттегляне на иска и моля да вземете отношение по нея, като вземете предвид обстоятелството, че ответната страна е изразила съгласие за прекратяване на делото.
Съдът счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, за което
                                        О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ход на делото.
ПРИЕМА молбата на ищцовата страна по чл. 232 ГПК, както и становището от ответната страна в тази връзка, видно от което се иска прекратяване на производството. 
С оглед изготвяне на допълнителното заключение от вещото лице съдът счита, че същото следва да бъде изслушано и да му бъде заплатено определеното възнаграждение.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм допълнително заключение, което поддържам.
АДВ. М.: Нямам въпроси към вещото лице.
Съдът
                                         О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице Р.А.Г., на което да се заплатят 40.00 лева от бюджета.
АДВ. М.: Поддържам искането за прекратяване на производството, тъй като между страните е постигнато споразумение, съгласно което през месец януари следващата година ще бъдат заплатени на ищцата дължимите суми по исковата молба.
Съдът, съобразявайки становищата на страните по делото и на основание чл. 232 ГПК
                                         О П Р Е Д Е Л И :
            ДОПУСКА оттегляне на исковата молба.
            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2147/2019 г. по описа на РС - Видин.
            ОСЪЖДА ОБЩИНА ВИДИН да заплати сумата в общ размер на 120.00 лева - разноски за вещо лице в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Видин.
            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС - Видин в едноседмичен срок, считан от днес за ищеца и от съобщението за ответника.
Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.20 часа.
                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                  СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници