Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 676-2019
Делото е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Видин, с който е повдигнато обвинение против подсъдимия М.И.П., с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Кула, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, живее във фактическо съжителство, безработен, осъждан за  това, че на неустановена дата за времето от 29.04.2015г. до 05.05.2015г. в с. Ружинци, обл. Видин, в условията на опасен рецидив, чрез използване на техническо средство – брадва и МПС – лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „21061”, с рег. № ВН9513ВН, след като се уговорил предварително с Б.Т.С. и Т.С.М. извършил кражба на 13.10 м меден проводник СВТ 3х185+95 на стойност 1304.75 (хиляда триста и четири лева и седемдесет и пет стотинки) лева, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, във вр.с чл.195, ал.1, т.4 и т.5, във вр.с чл.194, ал.1, във вр.с чл.29, ал.1, б.”б” от НК.
 Представителят на РП - Видин e заявил в с.з че поддържа обвинението, така, както е внесено с обвинителния акт.
Съдът е уважил направеното искане от страна на процесуалния представител на подсъдимите и е дал ход на съдебното следствие при условията на глава 27 от НПК, и по конкретно при условията на чл. 371,т.2 от НПК.
Подсъдимият  се  признава за виновен, съгласил   се е  да не се събират доказателства за фактите отразени в обстоятелствената част на обвинителния акт.
От събраните по делото гласни и писмени доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установена следната фактическа обстановка по делото :
На  неустановена дата, за времето от 29.04.2015 г. до 05.05.2015 г., в с. Черно поле,  Б.Т.С., Т.С.М. и М.И.П. се уговорили да извършат кражба на кабел, собственост на „ЧЕЗ разпределение България" АД в с. Ружинци. По-късно същият ден взели брадва и отишли в землището нас. Ружинци с лек автомобил „ВАЗ 21061", с peг. № BН 9513 ВН. С помощта на брадвата отсекли и взели 13.10 м. модем проводник, СВТ 3x185+95 на стойност 1304.76 лв., собственост на „ЧЕЗ разпределение България" АД.
Проводникът закарали в дома на Б.С..По-късно свидетелят К. Т.А. ***, където те го продали на пункт в гр. Видин, с управител св. И.П.К..
Свидетелят И.Б.И. –материално отговорно лице към „ЧЕЗ разпределение България“ констатирал липсата и индивидуализирал липсващите проводници.
По делото са приложени покупно-изплащателни сметки и кантарни бележки от пункта. Свидетелят И.П.К. потвъждава, че вещите са му продадени от Б.С..
Като свидетел е разпитан Б.А.Т., който сочи, че е ходил па мястото на деянието, заедно с дядо си Т., Д. и Б.Т.С..
Видно от показанията на свидетеля  К.Т.А., той е карал Б.С., Т.М. /осъдени с влязла в сила присъда за настоящето деяние/и подсъдимия М.П. *** да продават кабела, предмет на деянието.
От свидетелските показания на свидетелите-Б.Т., П. П.,И.И.,К.А.,Р.П., И.К., А.Ш., И.К. и В.И., приобщени по реда на чл. 283 от НПК се установява, че именно подсъдимият, заедно с другите две осъдени лица- Б.С., Т.М. са извършители на  неправомерното отнемане на вещите , без съгласието на собственика.
От разпита на горните свидетели се установява, че подсъдимите са се уговорили за кражбата на кабела, извършили са същата след което са предали, респ. продали кабела в пункт в гр. Видин, с управител св. И.П.К..
Съдът кредитира изцяло свидетелските показания, тъй като същите са последователни, логични, непротиворечиви, кореспондират по между си и останалия доказателствен материал  и са относими към предмета на делото.
  В съд. заседание на 29.10.2019г.подсъдимият се признава за виновен, но отказват да даде обяснения.Съгласява се да не се събират доказателства за обстоятелствата отразени в обвинителния акт.
Горните факти се установяват и от събраните по делото писмени доказателства, а именно :  заключенията на  съдебно-оценъчна експертиза, протокол за доброволно предаване, разписка, справка за съдимост, приобщени към доказателствения материал по реда на чл. 283 от НПК.
По делото е назначена и изготвена и съдебно- оценъчна експертиза, съгласно която стойността на откраднатите движими вещи е общо 1304,76лева.
Видно от покупно-изплащателни сметки и кантарни бележки, приобщени към доказателствения материал е, че вещите са предадени от осъдения Б.С.
Видно от горното е, че подсъдимият –М.П. е  извършил деянието-предмет на настоящето производство..
Подсъдимият П. е осъждан за извършени престъпления от общ характер, както следва:
Със споразумение по НОХД№ 151/2007г. по описа на  PC Белоградчик, М.И.П. е признат за виновен за престъпление по чл. 197, т. 3, във вр. с чл, 195 ал. 1 т. 3, 4, 5 и 7 от НК, и му е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 1 година, като изтърпяването на наказанието е отложено за срок от три години.
 Определението е в сила от 16.08.2007 г,
С присъда 217/11.02.2008 г. по НОХД№  225/2008 г. на PC -Белоградчик, М.И.П. е признат за виновен за престъпление по чл. 195 ал. I т. 3, 4, 5 и 7 от НK, и му е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 11 месеца, при режим „строг". Присъдата е влязла в законна сила на 29.12.2008 г. Постановено е на основание чл. 68 ал. 1 от НК да се изтърпи наказанието по НОХ дело 151/2007 г. на БРС. Наказанието е изтърпяно на 15.06.2010 г.
Настоящото деяние подсъдимият е извършил в условията на „опасен рецидив” и в срока по чл. 30, ал.1 от НК.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира,  че обвинението  е доказано по един несъмнен и безспорен начин, така както го изисква нормата на чл.303 от НПК, поради което подсъдимият –М.П. ще следва да бъде признат за виновен и на основание чл.303, ал.2 от НПК осъден за престъпления по чл.196, ал.1, т.2, във вр.с чл.195, ал.1, т.4 и т.5, във вр.с чл.194, ал.1, във вр.с чл.29, ал.1, б.”б” от НК.
   От обективна страна  на деянието.
   Подсъдимият М.П. на неустановена дата за времето от 29.04.2015г. до 05.05.2015г. в с. Ружинци, обл. Видин, в условията на опасен рецидив, чрез използване на техническо средство – брадва и МПС – лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „21061”, с рег. № ВН9513ВН, след като се уговорил предварително с Б.Т.С. и Т.С.М. извършил кражба на 13.10 м меден проводник СВТ 3х185+95 на стойност 1304.75 (хиляда триста и четири лева и седемдесет и пет стотинки) лева, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД
От субективна страна на деянието.
У  подсъдимия П. е било налице намерение за противозаконно присвояване на вещите, за което сочат действията на същия преди, по време и след извършване на деянието.
Деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл, т.е. подсъдимият –  П. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на тези последици, който умисъл се извлича от конкретното поведение и действия на дееца преди и по време на извършване на деянието.От събраните по делото доказателства безспорно е установено, че П. заедно с Б.Т.С. и Т.С. М. са отнели от владението на ЧЕЗ процесния меден проводник, след което са се разпоредили с вещта.
            По повдигнатото обвинение се предвижда наказание „Лишаване от свобода”  за срок от три до петнадесет години.
При определяне наказанието на подсъдимия-  съдът отчете следното:
С оглед изпълнение на целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК, както и с оглед на факта че производството се движело по реда на чл.
371, т.2 от НПК и съгл. разпоредбата на чл. 373, ал.2 от НПК, съдът е длъжен да приложи разпоредбата на чл. 58а от НК при определяне на наказанието,  съдът счита, че за изпълнение целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК на подсъдимия- М.П. ще следва да бъде определено наказание по ал.4, като се приложи чл.55 ал.1, т.1  от НК.
Налице са многобройни смегчаващи вината обстоятелства, като и най-лекото предвидено в закона наказание се явява несъразмерно тежко.Подсъдимият е съдействал за разкриване на обективната истина пред разследващите органи-признал се е за виновен, съжалява за извършеното, съдейства за разкриване на обективната истина в процеса, има добро процесуално поведение.От извършване на деянието са изтекли повече от четири години-период от време, който сам по себе си достатъчно дълъг.
Съдът намира че следва да бъде наложено наказание „лишаване от свобода „ за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА при първоначален „СТРОГ” режим.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК следва да бъде приспаднато  времето, през което спрямо подсъдимия  е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъплението.
Подсъдимият М.И.П. следва да бъде осъден  да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 40.00 (четиридесет) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство, както и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Видински районен съд сумата от 40.00 (четиридесет) лева, представляваща разноски за вещо лице по съдебното производство
        Водим от горното Съдът постанови присъдата си.
                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници