Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1083-2019
                                                  Р Е Ш Е Н И Е  - 611
                                                В ИМЕТО НА НАРОДА
                                                  гр. Видин, 06.12.2019г.
Районен съд гр. Видин, гражданска колегия, в публичното заседание на осми ноември две хиляди и деветнадесета година в състав :
                                                                                         Председател: Владимир Крумов
                                                                                         Съдебни заседатели:
                                                                                         Членове:
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора .................................. след като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 1083 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното :
Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД във вр. с чл. 86 от ЗЗД от „ЕОС МАТРИКС” ЕООД“, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к.”Малинова Долина”, ул.”Рачо Петков - Казанджията” № 4 - 6, против Т.В.М., ЕГН **********, с адрес ***.
Поддържа се от ищеца, че на 01.02.2011г. между „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, в качеството на кредитор, и ответника, в качеството на кредитополучател, бил сключен Договор за предоставяне потребителски кредит без обезпечение. По силата на договора, на ответната страна е отпуснат паричен кредит в размер на 3 645,00лева. След усвояването на кредита ответната страна е извършвала погасявания, с които е изплатила част от месечните си вноски, след което е преустановила плащанията. След преустановяване на плащанията останала непогасена сума в общ размер на 3 535,20лева от които 2 603,66лева – главница и 931,54лева – договорна лихва от 01.12.2014г. до датата на подаване на заявлението в съда. Ответната страна се е задължила да погасява задължението си на 120 месечни погасителни вноски, считано от 03.03.2011г. Крайният  срок на кредита е 03.02.2021г. За настъпилата предсрочна изискуемост длъжникът е редовно уведомен с писмо получено на 15.11.2018г.
Твърди се, че на основание Договор за прехвърляне на парични вземания /цесия/ от 31.01.2018г. между „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД и ищцовото дружество, задълженията на ответната страна произтичащи от процесния договор за кредит били изкупени от ищцовото дружество. Ответната страна е уведомена за извършената цесия на 15.11.2018г. Ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК против ответника, за което било образувано гр. д. № 398 / 2019г. на Районен съд Видин. Против Заповедта за изпълнение е подадено възражение от ответната страна.
               Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът дължи на ищеца сумите в размер на : 2 603,66лева – главница, 931,54лева -договорна лихва за периода от 01.12.2014г. до 04.01.2019г., както и законната лихва върху главницата, считана от датата на постъпване на заявлението в съда до изплащане на вземането. Иска разноски по производството.
                В срока по чл. 131 от ГПК от ответната страна не е постъпил писмен отговор. Ответната страна не се е явила в откритото съдебно заседание. Не е правила доказателствени искания.
                    По делото са събрани писмени доказателства.
  Съдът след като прецени събраните по делото писмени доказателства поотделно  и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна :
На 01.02.2011г. между „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, в качеството на заемодател, и ответника, в качеството на заемател, е сключен Договор за предоставяне на потребителски кредит без обезпечение. Размерът на отпуснатия заем е 3 645,00лева със срок на погасяване на 120 месечни анюитетни вноски. Сумата по договора за заем е предоставена на ответната страна на 02.02.2011г. Договорена е лихва в размер на 7.5% годишно и годишен процент на разходите 8,3%. С Договор за прехвърляне на парични вземания от 31.01.2018г., сключен между „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД и ищцовото дружество, вземането на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, произтичащо от процесния Договор за паричен заем, е прехвърлено в собственост на ищеца. Ответната страна е уведомена за прехвърлянето на вземането.
             Ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Районен съд гр. Видин на 04.01.2019г. като е образувано гр.д. № 398/ 2019г. по описа на Районен съд гр. Видин. По делото е издадена Заповед № 325-РЗ  от 12.02.2019г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с която е разпоредено ответникът да заплати на ищеца процесните суми на въведеното с настоящата искова молба основание, със съответната законна лихва, както и разноски по производството. Против Заповедта за изпълнение е подадено възражение от ответната страна.
               Ответната страна не доказа пълно изпълнение на задълженията си за заплащане на заетата сума и договорената лихва. Вземанията са прехвърлени на ищеца по силата на договора за прехвърляне на вземания. Уведомление, изходящо от цедента, но приложено към исковата молба на цесионера и достигнало до длъжника със същата, съставлява надлежно съобщаване за цесията, съгласно чл. 99, ал. 3 пр. първо ЗЗД, с което прехвърлянето на вземането поражда действие за длъжника, на основание чл. 99, ал. 4 от ЗЗД - Решение № 3 от 16.04.2014 г. на ВКС по т. д. № 1711/2013 г., I т. о., ТК. В този смисъл ответникът е уведомен за извършеното прехвърляне.
                Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към правния спор, поради което не следва да се обсъждат. 
               При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :
               Предявените искове са допустими. Против Заповедта за изпълнение е подадено възражение от ответната страна, като за ищеца възниква правен интерес от предявяване на искове за установяване на вземанията си по заповедното производство.
                  Искът за установяване вземанията на ищеца за главница по договора за паричен заем е основателен за сумата от 2 603,66лева. Между „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД и ответната страна е възникнало облигационното отношение, въведено с исковата молба, което се установява от представения препис на договор. „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД е прехвърлила вземането си, по отношение на ответната страна, на ищеца. Ответната страна, като заемател, не доказа пълно изпълнение на задълженията си по договора за заем.
                Искът за установяване вземането за договорна лихва е основателен за претендирания размер от 931,54лева. Страните са договорили заемателят да дължи лихва в размер на 7.5% фиксиран годишен лихвен процент.
                 С оглед изхода на делото ответната страна следва да заплати на ищеца сумата от 83,45лева за държавна такса. В заповедното производство ответната страна дължи разноски в размер на 70,70лева за държавна такса.
                    Воден от горното Съдът,
                                                               Р Е Ш И :
      Признава за установено по отношение на Т.В.М., ЕГН **********, с адрес ***, че „ЕОС МАТРИКС” ЕООД“, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к.”Малинова Долина”, ул.”Рачо Петков - Казанджията” № 4 - 6, има вземания спрямо Т.В.М., ЕГН **********, с адрес ***, за сумите от : 2 603,66лева -  главница, ведно със законната лихва върху главницата, считана от 04.01.2019г. до изплащане на вземането, сумата от 931,54лева-договорна лихва от 01.12.2014г. до 04.01.2019г., които суми са включени в Заповед № 325 - РЗ от 12.02.2019г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК издадена по гр. д. № 398 / 2019г. на Районен съд гр. Видин.
                  Осъжда Т.В.М., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на „ЕОС МАТРИКС” ЕООД“, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к.”Малинова Долина”, ул.”Рачо Петков - Казанджията” № 4 – 6, сумата в общ размер на 83,45лева разноски в настоящето производство и сумата в общ размер на 70,70лева разноски по заповедното производство.
                   Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.                        
                                                                                                   Районен съдия : / П /
Вярно с оригинала
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници