Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1424-2019
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 04.12.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на  четвърти декември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. П.
                                            Съдебни заседатели: 1. Ф.П.
                                                                                      2.  И.Р.
 
при участието на секретаря М. В. и прокурора Т. Н.
сложи за разглеждане НОХД № 1424 по описа за 2019 година, докладвано от СЪДИЯ П.
На именното повикване в 9.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Н.
Подсъдимият В.М.К. се явява лично, редовно призован и с адв.   Г. Г.с пълномощно от днес.
ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
ПОРКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
АДВ.  Г.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.
Съдът разяснява правата на страните по чл.248 от НПК и ги уведомява, че следва да вземат отношение по въпросите по чл.248, ал.1 от НПК.
 ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Считам, че няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника и подсъдимия. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
АДВ.  ГЕРГОВ: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Заявявам, че съм получил препис от обвинителния акт. Признавам се за виновен и желая да се сключи споразумение по предложените ми параметри от Представителя на Районна прокуратура – Видин.
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното заседание. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
В.М.К. -  с ЕГН: **********, роден на *** ***, с   адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование,   неосъждан /реабилитиран/.
ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава ХХІХ от НПК, тъй като със защитата и подсъдимия сме постигнали споразумение относно вината на същия, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.
АДВ.  Г.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи. Желая делото да приключи със споразумение.
ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния, както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:
 Подсъдимият  В.М.К. -  с ЕГН: **********, роден на *** ***, с   адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование,   неосъждан /реабилитиран/ се признава за ВИНОВЕН в това, че на  19.06.2019 г., в гр. Видин, ул. „Гладстон“ № 69, в гараж в двора на имота, държал акцизни стоки /тютюневи изделия/ - цигари без бандерол, когато такъв се изисква по закон:
          Чл. 2., т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия“;
Чл. 64, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове: „Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване…“,
Чл. 99, ал. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „Забраняват се държането , пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен…“
Чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и реда на Закона за акцизите и данъчните складове“,
а именно:
1500 /хиляда и петстотин/ броя кутии с цигари марка „WALL STREET – LEADER“, с единична стойност 5.00 /пет/ лева, на обща стойност 7500.00 /седем хиляди и петстотин/ лева,
1000 /хиляда/ броя кутии с цигари марка „EVEREST-SLIMS“, с единична стойност 5.00 /пет/ лева, на обща стойност 5000.00 /пет хиляди/ лева,
Общо 2500 /две хиляди и петстотин/ броя кутии с цигари от различни марки, на обща стойност 12500.00 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева, с дължим акциз в общ размер на 8860.00 /осем хиляди и осемстотин и шестдесет/ лева, като случаят е немаловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК, във вр. с чл. 2, т. 2 от ЗАДС, чл. 64, ал. 4 от ЗАДС, чл. 99, ал. 2, т. 2 от ЗАДС и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, за което и на основание същия текст и във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК да му бъде наложено наказание Лишаване от свобода за срок от четири месеца и на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от три години.
Подсъдимият В.М.К., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 100.80 (сто лева и осемдесет стотинки) лева, представляваща разноски за експертиза по досъдебното производство .
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1500 /хиляда и петстотин/ броя кутии с цигари марка „WALL STREET – LEADER“ без акцизен бандерол и 1000 /хиляда/ броя кутии с цигари марка „EVEREST-SLIMS“ без акцизен бандерол – на съхранение в помещение в ГПУ – Брегово, на основание чл. 234, ал. 5 от НК следва да бъдат отнети в полза на държавата и да бъдат унищожени.
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, съгласно което подсъдимият  В.М.К. -  с ЕГН: **********, роден на *** ***, с   адрес:***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование,   неосъждан /реабилитиран/ се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 19.06.2019 г., в гр. Видин, ул. „Гладстон“ № 69, в гараж в двора на имота, държал акцизни стоки /тютюневи изделия/ - цигари без бандерол, когато такъв се изисква по закон:
          Чл. 2., т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия“;
Чл. 64, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове: „Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване…“,
Чл. 99, ал. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „Забраняват се държането , пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен…“
Чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и реда на Закона за акцизите и данъчните складове“,
а именно:
1500 /хиляда и петстотин/ броя кутии с цигари марка „WALL STREET – LEADER“, с единична стойност 5.00 /пет/ лева, на обща стойност 7500.00 /седем хиляди и петстотин/ лева,
1000 /хиляда/ броя кутии с цигари марка „EVEREST-SLIMS“, с единична стойност 5.00 /пет/ лева, на обща стойност 5000.00 /пет хиляди/ лева,
Общо 2500 /две хиляди и петстотин/ броя кутии с цигари от различни марки, на обща стойност 12500.00 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева, с дължим акциз в общ размер на 8860.00 /осем хиляди и осемстотин и шестдесет/ лева, като случаят е немаловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК, във вр. с чл. 2, т. 2 от ЗАДС, чл. 64, ал. 4 от ЗАДС, чл. 99, ал. 2, т. 2 от ЗАДС и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, за което и на основание същия текст  и във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК му   налага  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от четири месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от три години.
На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага наказание глоба.
ОСЪЖДА подсъдимия В.М.К., със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – В. сумата от 100.80 (сто лева и осемдесет стотинки) лева, представляваща разноски за експертиза по досъдебното производство .
На основание чл. 234, ал. 5 от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1500 /хиляда и петстотин/ броя кутии с цигари марка „WALL STREET – LEADER“ без акцизен бандерол и 1000 /хиляда/ броя кутии с цигари марка „EVEREST-SLIMS“ без акцизен бандерол – на съхранение в помещение в ГПУ – Брегово,  следва да бъдат отнети в полза на държавата и да бъдат унищожени.
ПОДСЪДИМ:                                                 АДВОКАТ:
           /В.К./                                                /Г. Г./
ПРОКУРОР:
          /Т. Н./
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – В., подсъдимия В.М.К. и  адвокат  Г. Г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №   1424/2019 г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                         СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
                                                                2.
                           секретар:
След като одобри споразумението Съдът се занима с мярката за неотклонение, за което
                            О  П  Р  Е Д  Е  Л  И  :
ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия В.М.К. с ЕГН ********** „ПОДПИСКА”.
На съдебните заседатели ще се изплати възнаграждение съгласно Наредбата за съдебните заседатели.
Протоколът написан в съдебно заседание в  10.00 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
                                      2.
Версия за печат
Свързани страници