Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1297-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 412
гр. В.,   03.12.2019 г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          В.ският районен съд, 4-ти наказателен състав, в публичното заседание на шести ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря П. Йорданова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 1297……
по описа………… за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                          
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от К.Е.С., ЕГН**********,***, със съдебен адрес:***, офис № 332, чрез адвокат Силивия П.,  против Наказателно постановление № НП 27-103/30.08.2019г. на Изпълнителния директор на  Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на жалбоподателя е наложени административни наказания на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 116, ал. 1, във вр. с чл. 117 от ЗЛЗ – „глоба“ в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение по т.2.3.3.2, във вр. с т. 2.3.3.1 от Наредба № 24 от 7 юли 2004г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“, във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ и „глоба“ в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение по т.2.3.4.2, във вр. с т. 2.3.4.1 от Наредба № 24 от 7 юли 2004г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“, във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Същият не заема становище в с.з. 
            Ответната страна не заема  становище в с. з., като от административнонаказващия орган е постъпило възражение срещу жалбата с искане да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.           
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
              При извършената проверка от контролен орган на структурата, дейността и управлението на Отделението по психиатрия към МБАЛ „Св. П.“ АД – гр. В., се установило, че в ИЗ № 1749/14.02.2019г. на пациента Н.Е.. С. приемащият лекар д-р К.Е.С. не е документирала задължителното определяне на всеки новопостъпил пациент оценка на суицидния риск и оценка на агресивност, като в ИЗ няма приложен документ /бланка/ или декурзус, отразяващ извършването на действие по определяне наличност или липса на суицидност, нейната степен и назначения към персонала с оглед резултата от изследването, съгласно изискванията на МС „Психиатрия“
           Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля д-р К.Г.Г. и административно-наказателната преписка.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
            Съдът, за да се произнесе, взе предвид следните съображения:         
          Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.
          Приложената в НП санкционна разпоредба на чл. 116, ал. 1 от ЗЛЗ има предвид неограничен кръг от лица, които извършват дейност по болнична медицинска помощ в нарушение на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по прилагането му, като в тези случаи се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв.
          Съгласно легалната дефиниция в ЗЛЗ лечебното заведение за болнична помощ е заведение, в което лекари, с помощта на други специалисти и помощен персонал,  извършват дейности по диагностика и лечение на заболяванията, когато лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извънболничната помощ, родилна помощ, рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от друго лечебно заведение, медико-козметични услуги; клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност. Следователно, изготвянето на медицинска документация стои извън обхвата на болничната дейност така, както законодателят я е определил. Доводите в жалбата в тази насока се приемат като основателни. В случая се засяга правото на защита на наказаното лице, изразяващо се във възможността му да научи в извършването на какви нарушения е обвинен с АУАН и е наказан с НП, за да може да организира адекватно защитата си. Същото винаги е от категорията на съществените процесуални нарушения, които не могат да бъдат санирани чрез законосъобразното им повтаряне.
          Следва да се отбележи, че Наредба № 24 от 7 юли 2004г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“, издадена на основание чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ, няма нормативен характер, тъй като не съдържа правила за поведение, а с нея единствено се утвърждава медицински стандарт „Психиатрия“. Наредбата, посочена като нарушена, не съдържа посочените в НП точки т.2.3.3.2, т. 2.3.3.1,   т.2.3.4.2 и 2.3.4.1.
          В този смисъл Съдът намира, че  НП е незаконосъобразно и необосновано и ще следва да бъде отменено.
          Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН В.ският районен съд
                                              Р  Е  Ш  И :
             
          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП 27-103/30.08.2019г. на Изпълнителния директор на  Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, с което на жалбоподателя К.Е.С., ЕГН**********,***, сйъс съдебен адрес:***, офис № 332, чрез адвокат Силивия П. , е наложени административни наказания на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 116, ал. 1, във вр. с чл. 117 от ЗЛЗ – „глоба“ в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение по т.2.3.3.2, във вр. с т. 2.3.3.1 от Наредба № 24 от 7 юли 2004г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“, във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ и „глоба“ в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение по т.2.3.4.2, във вр. с т. 2.3.4.1 от Наредба № 24 от 7 юли 2004г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“, във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ.
          Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. В..                                                        
                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници