Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1216-2019
Р Е Ш Е Н И Е  № 390
гр. Видин, 28.11.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
             Видинският районен съд, наказателна колегия в публичното заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: Даниел Цветков
при секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното от съдия Цветков НАХ дело № 1216 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.
Делото е образувано по подадена в срок жалба от Г.Н.И. ***, против  Наказателно постановление  № 25-0000254/14.08.2019г. на Главен инспектор при  ОО ”АА” при ГД „АИ“ - Видин с което му е наложено административно наказание- „глоба“ в размер на 1500лв. на основание чл. 93в, ал.17, т.3 от ЗАвПр, поради извършено адм. нарушение на чл. 36, &2, т.ii от Реглам. /ЕС/ 165/2014
В съдебно заседание жалбоподателят поддържа жалбата, твърди пред съда, че наложената глоба е непосилна за него, като освен това се развиват и съображения за липсата на виновно поведение от негова страна
Ответната страна, редовно призовани, не изпращат представител.
От събраните по делото доказателства,  взети по отделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното:
На 27.06.2019г. около 07.40ч. в гр. Видин на главен път Е-79 пред ТЕЦ-Видин, свид. И.Н.Й. извършил  проверка на товарен камион „Мерцедес“ от категория №3  с рег. № ЕН5640КА , оборудван с дигитален тахограф, и прикачено към влекача полуремарке, управлявани от жалбоподателя И.. Й. установил, че жалбоподателят, който извършвал превоз попадащ в обхвата на рег.ЕО №165/2014, в качеството си на водач, представил карта на водача в която липсвали данни за периодите на управление, прекъсвания и почивки за времето от 00ч. на 30.05.2019г. до 10.52ч. на 24.06.2019г.
Във вр. с констатираното,  свид. В. Й., че в случая е налице извършено административно нарушение от страна на жалб. И. и съставил АУАН, който бил връчен на последния срещу подпис.
Въз основа на акта било издадено и обжалваното НП с което на жалбоподателя било наложено посоченото по- горе административно наказание.
         Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства- административно-наказателната преписка и показанията на свидетеля Й..        
        Съдът дава вяра на показанията на свидетеля, тъй като същите са последователни, безпротиворечеви и логически-обосновани, като освен това изцяло кореспондират с установената фактическа обстановка по делото, както и с приложените доказателства.
            От така изложеното до момента съдът намира, че жалбоподателят И. е осъществил от обективна и субективна страна нарушението за което е наказан по административен ред.
         От субективна страна деянието е извършено виновно.
         За извършеното нарушение жалбоподателят е бил санкциониран по реда на чл.93в, ал.17, т.1 от ЗАвПр, като съгласно тази санкционна норма е предвидено наказание „глоба“ от 1500лв.
         В конкретния случай съдът намира, че Нарушената правна норма е правилно отнесена към санкционната такава, тъй като санкцията за неправомерното поведение на жалбоподателя, описано в обстоятелствената част на наказателното постановление, попада именно в тази хипотеза на закона. Наложеното наказание е точно определено, поради и което за съда не съществува правна възможност да променя неговия размер.
         Предвид изложеното съдът намира, че нарушението е правилно установено и не са допуснати нарушения на процесуалните правила, както при съставянето на акта за установяване на административното нарушение, така и при съставяне на наказателното постановление - издадено е от компетентен орган в кръга на правомощията му, при спазването на законоустановения ред и срокове, поради което последното се явява законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.
         Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът
                       
Р Е Ш И :
ПОТВЪРЖДАВА НП № 25-0000254/14.08.2019г. на Главен инспектор при  ОО ”АА” при ГД „АИ“ - Видин с което на Г.Н.И. *** е наложено административно наказание- „глоба“ в размер на 1500лв. на основание чл. 93в, ал.17, т.3 от ЗАвПр, поради извършено адм. нарушение на чл. 36, &2, т.ii от Реглам. /ЕС/ 165/2014
         Решението подлежи на касационно обжалване пред Видински Административен съд по реда на АПК, в четиринадесет дневен срок от съобщението му на страните.
           
                                               Районен съдия:
Версия за печат
Свързани страници