Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 836-2019
      Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                                   
                                                   гр.Видин, 03.12.2019г.
                                                     в името на народа
ВИДИНСКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ДВАДЕСЕТИ   НОЕМВРИ   ПРЕЗ   ДВЕХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:        
                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.
                                     СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                  ЧЛЕНОВЕ:
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ:   М.В.,       И   В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:              КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО  
ОТ   СЪДИЯТА:   ПЛ.П.,               А.Н.Д.№ 836   ПО   ОПИСА  
ЗА   2019Г.      И  СЕ   ПРОИЗНЕСЕ,   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
            Административно-наказателното производството е с правно основание по реда на чл.59 от ЗАНН.
Делото е образувано по жалба, подадена от „ИРЕНОР“ ООД с ЕИК 105547768 със седалище и адрес на управление в гр.В., ул.”С. К.”, № , представлявано от Н.И.Д. – Управител, против Наказателно постановление № 58 от 27.05.2019г. на Зам.Председателя на ДАМТН-гр.С., с което на жалбоподателя е наложена административна имуществена санкция в размер на 400лв./четиристотин лева/ на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП, за извършено от него административно нарушение по чл.58, ал.2  от ЗТИП.
            Жалбоподателят с жалбата си и чрез своята защита в съдебно заседание оспорва наказателното постановление, поддържа жалбата и моли да бъде уважена тя, като основателна и да бъде отменено атакуваното с нея наказателно постановление, като незаконосъобразно и необосновано. 
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, не е взел становище в съдебното заседание по жалбата и атакуваното с нея наказателно постановление.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
На 12.02.2019г. около 12,00ч. в гр.В., контролните органи на РО ИДНТ „Северозападна Б.“ са извършили проверка в хотел „Ровно“ и е констатирано, че в хотела се експлоатира асансьор пътнически електрически със заводски № 19893/1974г. с рег.№ ВдАС 0181, 32кг, 14 спирки, 4 лица. Асансьора е бил с включено захранване, движи се, приема заявки от кабината и етажните бутониери. Той е бил без работещо аварийно алармено устройство, позволяващо двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, извършващо аварийното обслужване. Свалени са били СИМ-картите от комуникаторите. Асансьорът се поддържа от „Асансьорни сервизи-София“ АД – Сервизна база-Видин. За нарушението е съставен АУАН № 35/14.03.2019г.
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказа по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: административно-наказателната преписка, акта за установяване на административно нарушение, договор за абонаментно обслужване на асансьори, както и от гласните доказателства: свидетелските показания на свидетеля-актосъставител Г. и свидетелските показания на свид.Д. Между тези доказателства няма противоречия, те се допълват взаимно и кореспондират по между си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и категорично доказано. Видинският районен съд дава вяра на тези доказателства и ги кредитира.
От така установеното от обективна страна съдът прави извода, че дружеството жалбоподател е осъществило при дейността си административното нарушение по чл.58, ал.2 от ЗТИП. В качеството му на ползвател е допусната е експлоатация на по-горе описания асансьор с нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, извършващо аварийното обслужване. Дружеството следва да понесе съответната административна имуществена санкция, предвидено в чл.55, ал.2 от ЗТИП, което е в размер от 100лв. до 2000лв. Административно-наказващият орган обаче е определил и наложил същата в размер над минималния, като Съдът счита, че в административно-наказателното производство не са събрани доказателства обуславящи такава преценка. Жалбоподателят не е наказван преди за такова деяние по този ред. Той не се отклонява от административно-наказателното производство. Не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца. От друга страна извършеното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието. Не са доказани настъпили съществени увреждания за отделни лица или за обществените отношения. Не са изследвани причините за извършване на нарушението. Не е изпълнено изискването на разпоредбата на чл.27 от ЗАНН.
От така изложените съображения до тук съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде изменено в изложената насока, а именно намален размера на глобата.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                               Р   Е   Ш   И   :
            ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 58 от 27.05.2019г. на Зам.Председателя на ДАМТН - гр.С., с което на „И.“ ООД с ЕИК  със седалище и адрес на управление в гр.В., ул.”С. К.”, № , представлявано от Н.И.Д. – Управител, е наложена административна имуществена санкция в размер на 400лв./четиристотин лева/, като намалява размера на санкцията на 100лв./сто лева/.
            Решението може да бъде обжалвано пред Видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните по реда на АПК.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници