Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 813-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 393
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин 29.11.2019г.
            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на  двадесет и девети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                       Председател: Вероника Станкова                                     
при секретаря В. У. и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД №813 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
              Образувано е по жалба на А. П., унгарски гражданин,  със съдебен адрес-*** против Наказателно постановление № 25-0000173/11.06.2019г. на НАЧАЛНИК в ОО „АА”в ГД“АИ“ - гр. Видин, с което на жалбоподателя , на основание  чл.93в, ал.17,т.3 от ЗАвПр му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1500 лева .
Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление № 25-0000173/11.06.2019г. на НАЧАЛНИК в ОО „АА”в ГД“АИ“ - гр. Видин.
Жалбоподателят – редовно призован не се явява, не се представлява.
            За административно-наказващия орган – редовно призовани – представител не се явява.
                        Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:
Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.
Разгледана по същество се явява неоснователна.
На 10.06.2019г. Б.В.–*** е съставил АУАН фабр.№ 265282 на жалбоподателя за това, че на същата дата  около 19,20ч. при извършена проверка в района на ТЕЦ-ВИДИН е установено, че водачът извършва международен превоз на товари по маршрут, като превозното средство е оборудвано с дигитален тахограф, представя карта, подробно описана в АУАН, в която липсват данни за периодите за време за управление, прекъсвания и почивки, за периода 14,05ч. на 31.05.2019г. до 03.06.2019г.-17,42ч
На 11.06.2019г. при същата фактическа обстановка НАЧАЛНИК в ОО „АА”в ГД“АИ“ - гр. Видин е съставил Наказателно постановление № 25-0000173/11.06.2019г., с което на жалбоподателя , на основание  чл.93в, ал.17,т.3 от ЗАвПр му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1500 лева .
От разпитания в съд. заседание свидетел Б.В. се установи, че  е съставил АУАН след като е извършил проверката  на място, в частност на дигиталната карта и направената разпечатка от нея.Същият дава показания, че не е имало записвания за процесния период.
Съдът дава вяра на показанията на този свидетел и ги кредитира, тъй като същите са логични, житейски обясними, подкрепят се от останалите материали по делото.
Горното се установява и от приложените по делото писмени доказателства, в частност  от приложената разпечатка от дигиталната карта.
                        Предвид гореизложеното, Съдът намира, че описаното деяние в съставения против жалбоподателя акт се доказва по безспорен и несъмнен начин и съдържа всички обективни и субективни признаци на вменените му нарушения.
                        Наложеното наказание е разписано в закона в размера, който е наложен.
                        Съдът не споделя доводите изложени в жалбата, че са нарушени правата на гръцкия гражданин.Съгласно възприетото от Р БЪЛГАРИЯ европейско законодателство и съществуващите регламенти в европейската общност при извършени нарушения, които са леки и нямат тежки наказателноправни санкции не е задължително извършване на превод, като в цитираните по-горе международни документи се имат предвид именно нарушения установени на място  и касаещи движението по пътищата.В чл.1,т.3 от Директива 2010/64/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  и на СЪВЕТА  относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство е регламентирано, че когато законодателството на държавата-членка предвижда налагането на санкция за леки нарушения от страна на орган различен от съд и когато налагането на такава санкция може да бъде обжалвано пред съответен съд, настоящата директива се отнася единствено за обжалване  пред този съд.Нещо повече в т.16 от Преамбюла към Директивата изрично е разписано, че в случаите на пътнотранспортни нарушения, извършвани в широк мащаб и които могат да бъдат установени след пътнотранспортна проверка не може да се изисква компетентният орган да гарантира всички права съгласно Директивата.В този смисъл не са нарушени и правата му, с оглед съставянето на актовете на АНО в един и същи ден.
Настоящето нарушение е именно от тази категория.
                        По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление следва да бъде  потвърдено.
                  Водим от горното Съдът,
                                     Р             Е            Ш            И :
                        ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25-0000173/11.06.2019г. на НАЧАЛНИК в ОО „АА”в ГД“АИ“ - гр. Видин, с което на жалбоподателя- А. П., унгарски гражданин,  със съдебен адрес-***, на основание  чл.93в, ал.17,т.3 от ЗАвПр му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1500 лева .
Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.       
                                                                                              Районен съдия :
Версия за печат
Свързани страници