Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 1426-2019
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 Видинският районен съд, наказателна колегия, в разпоредително заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
Председател: Д.Цветков
като изслуша докладваното от съдия Д.Цветков ЧНД №1426 по описа на Видински районен съд за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:     
             Производството е по реда на чл. 243 от НПК.
             Делото е образувано по жалба на М. Василева Б.  в качеството й на управител на „Панацея“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Гочо Москов“ № 2, вх. А, ет.1,  против постановление на РП-Видин от 21.10.2019г. с което е прекратено  наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ 235/2018г. по описа на ОДМВР-Видин, водено по чл. 206, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.
            Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, постъпилата жалба, и след като прецени същите поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:
     Жалбата е подадена от процесуално-легитимирана страна с право на обжалване, в срока по чл. 243, ал.3 от НПК и като такава я съдът я намира за допустима за разглеждане. Разгледана по същество, същата се явява и основателна. Съображенията на съда за това  са следните:
       В ОДМВР-Видин е водено досъдебно производство по чл. 206, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, затова, че за времето от 21.07.2018г. до 25.07.2018г. в условията на продължавано престъпление в с. Слана Бара, обл.Видинска е присвоено собствено движимо имущество – 79.850тона пшеница от реколта 2018г. обременена със залог, съгласно договор за особен залог върху продукция № 2017112100464, сключен между „Агро Кремато“ ЕООД и „Панацея“ ООД, като посоченото количество пшеница било вписано от управителя на „Агро Кремато“ ЕООД – Асен Митков Ваков в Централния регистър на особените залози.
     Въпреки, че по време на разследването са извършени редица процесуално-следствени действия от страна на разследващия орган разпити на свидетели, приобщаване на писмени доказателства и др.., от които би могъл да се обоснове извод относно наличието на виновно поведение от страна на управителя на„Агро Кремато“ ЕООД ,  РП-Видин е приела, че е налице гражданко- правен спор, поради и което е прекратила производството по делото.
Обосновавайки установената до момента фактическа обстановка, съобразена до голяма степен с приложения доказателствен материал по досъдебното производство, настоящият съдебен състав намира, че изводът на РП-Видин, изложен в постановление от 21.10.2019г. с което е прекратено посоченото досъдебно производство е неправилен и необоснован, тъй като настоящият съд намира, че РП-Видин не е отдала съответното значение и не е извършила задълбочен анализ на приложените гласни доказателства по делото- показанията на представителя на ощетеното юридическо лице- жалб. Б., който твърди по един убедителен и недвусмислен начин, че от прибраната реколта от пшеница през 2018г. са й предоставени само 20.200т. пшеница от многократно по- голямото реално произведено количество, от показанията на свид. Весислав Олегов Янков, който в качеството му на пълномощник на „Ариста – 2007 М „ЕООД поддържа теза, че през м. Юли 2018г.  въпросната фирма е закупила от „Агро Кремато“ ЕООД общо 53.2 тона пшеница преведена лично от управителя  Асен Митков Ваков, от свид. показания на Ивайло Рангелов Въков според който на 21.07.19г. фирмата му „Елит Груп 3“ ООД е закупила от „Агро Кремато“ ЕООД общо 26.660тона пшеница реколта 2018г. , както и свид. показания на Аксен Митков Ваков в които същият не отрича, че от общо произведените 120 тона пшеница реколта 2018г. на кредитора „Панацея“ ООД са предадени 20 тона. Като причина за противоправното си поведение, Ваков изтъква лошите метеорологични условия, наложили прибирането на реколтата в продължение на няколко дни, както и „нежеланието“ на фирма „Панацея“ да предостави камиони, на които да бъде натоварена пшеницата. Не се оспорва от страна на Ваков, че въпреки учредения залог на произведената пшеница в полза на „Панацея“ ООД, е продал голяма част от същата на други фирми.
На следващо място съдът отдумва и особено значение на приложеното по делото писмо от ОД „Земеделие“ гр.Видин, от което е видно че през 2018г. фирма „Агро Кремато“ ЕООД - Видин, като регистриран земеделски производител е декларирала чрез своя управител, че произвела 120 тона пшеница реколта 2018г., като към дата на подаване на декларацията – 03.09.2018г. налични са били само 24тона в обекти за съхранение на зърно.
Ето защо съдът счита, че от така изброените по- горе доказателства, както и от другите приложени към досъдебното производство и имащи значение за изясняването на фактическите положения, относими към предмета на доказване по делото,  се налага обоснования извод, че за времето от 21.07.2018г. до 25.07.2018г. в условията на продължавано престъпление в с. Слана Бара, обл.Видинска е налице присвояване на собствено движимо имущество – 79.850тона пшеница от реколта 2018г. обременена със залог, съгласно договор за особен залог върху продукция № 2017112100464, сключен между „Агро Кремато“ ЕООД и „Панацея“ ООД, като посоченото количество пшеница било вписано от управителя на „Агро Кремато“ ЕООД – Асен Митков Ваков в Централния регистър на особените залози, което деяние осъществява признаците на престъплението по чл. 206, а.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК. Именно поради съображенията изложени до момента, съдът не споделя становището на РП-Видин, че в конкретния случай е налице гражданско-правен спор, тъй като са налице субективни признаци на описаното по- горе престъпление.
Предвид гореизложеното съдът счита, че постановлението за прекратяване на наказателното производство следва да бъде отменено като неправилно и необосновано, като делото бъде върнато на Районна прокуратура- Видин, която да продължи процесуално- следствените действия, във вр. с извършено престъпление по чл. 206, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.
Воден от горното и на основание чл. 243, ал.5, т.3 от НПК съдът
                                
О П Р Е Д Е Л И :
       
          ОТМЕНЯ постановление на Районна прокуратура-Видин от 21.10.2019г. с което е прекратено  наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ 235/2018г. по описа на ОДМВР-Видин, водено по чл. 206, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.
          ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – Видин, която да извърши правилен и задълбочен анализ на приложените по делото писмени и гласни доказателства, в резултат на което да бъде извършена една обективна преценка относно  наличието, респект., липсата на достатъчно данни по отношение на реализирано противоправно поведение от страна на управителя на „Агро Кремато“ ЕООД – Асен Митков Ваков през м. Юли 2018г.
               Определението  подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд –Видин в седемдневен  срок от съобщаването му до страните.
                                                 РАЙНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници