Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1149-2019
                                Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                      
                                             гр.Видин, 29.11.2019г.
                                                в името на народа
ВИДИНСКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ДВАДЕСЕТ   И   ШЕСТИ   НОЕМВРИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:             
                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.
                                                  СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                                ЧЛЕНОВЕ:
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ   М.В.,                    В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                                   КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.П.                                А.Н.Д.№ 1149   ПО   ОПИСА   ЗА   2019Г.,    И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
Административно-наказателното производство е с правно основание по реда на чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН като делото е образувано по жалба подадена от А.Т.С. *** с ЕГН ********** против Наказателно постановление № 475 от 19.08.2019г. на Директора на РДГ-Берковица, с което на жалбоподателя за извършено от него административно нарушение по чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв./двеста лева/ на основание чл.266, ал.1 от ЗГ както и отнемане в полза на държавата на вещта предмет на нарушението 8пр.куб.м./осем пространствени кубически метра/ дърва за огрев от дървесен вид цер на основание чл.273, ал.1 от ЗГ и отнемане в полза на държавата на вещта послужила за извършване на нарушението един брой товарен автомобил ГАЗ 66 с рег.№ ВН3838АК на основание чл.273, ал.1 от ЗГ.
            Жалбоподателят с жалбата си и в съдебно заседание, чрез своя процесуален представител, оспорва наказателното постановление и моли то да бъде отменено, като незаконосъобразно и необосновано, моли да бъде уважена жалбата, като основателна. 
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, е взел отношение по делото, поддържа наказателното постановление като законосъобразно и обосновано и моли то да бъде потвърдено, и оспорва жалбата като неоснователна и моли тя да бъде оставена без уважение.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
На 22.04.2019г. в землището на с.И., общ.В., на територията на РДГ-гр.Б., по път Е-79 в посока от с.И. към гр.В., жалбоподателят С. е транспортирал 8,00 пр.куб.м. дърва за огрев от дървесен вид цер, с товарен автомобил „ГАЗ 66“ с рег.№, които са маркирани с производствена марка, но без да са придружени с превозен билет-документ, удостоверяващ законния произход на дървесината. Представен е превозен билет, който не касае мястото на констатираното транспортиране, но се отнася за друг маршрут на превозване. Също така въпросният билет не е регистриран в базата данни на РДГ за ЕПБ.
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказа по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: административно-наказателната преписка - акта за установяване на административно нарушение, констативен протокол, разписка за отговорно пазене, писмен рапорт, превозен билет, разпечатка от регистрирани издадени ЕПБ, както и от гласните доказателства: свидетелските показания на свидетеля-актосъставител И.. Между тези доказателства няма противоречия, те се допълват взаимно и си кореспондират относно това, което е прието от съда за безспорно установено и категорично доказано. Видинският районен съд дава вяра на тези доказателства и ги кредитира. В тази насока по-горе са изложени по-обстойни съображения.
            От така установеното от обективна страна съдът прави извода, че жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение посочено по-горе по чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ, както от обективна, така и от субективна страна. При форма на вината пряк умисъл. Той е транспортирал дърва без превозен билет. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя, което обективира и неговото субективно отношение към деянието. Жалбоподателят следва да носи административно-наказателната отговорност, такава, каквато е предвидена по чл.266, ал.1 във вр.с чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ, която е глоба в размер от 50лв. до 3000лв. и по чл.273, ал.1 от ЗГ, която е отнемане в полза на държавата на вещта предмет на нарушението: 8,00 пр.куб.м. дърва за огрев от дървесен вид цер. Административно-наказващият орган правилно е определил и наложил глобата към минималния размер, както и отнемането на вещта в полза на държавата. Извършителят не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца, административното нарушение е за първи път, извършеното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието.
Административно-наказващият орган обаче неправилно е определил и наложил административното наказание отнемане в полза на държавата на вещта, послужила за извършването на административното нарушение. С. не следва да носи административно-наказателната отговорност, такава, каквато е предвидена по чл.273, ал.1 от ЗГ, която е отнемане в полза на държавата на вещта послужила за извършване на нарушението: един брой товарен автомобил „ГАЗ 66“ с рег.№ ВН 3838 АК. Административно-наказващият орган неправилно е определил и наложил тази санкция. В случая е удовлетворена хипотезата на чл.20, ал.1 и ал.4 от ЗАНН. В тази насока следва да се има предвид стойността на отнетата вещ, която явно не съответствува на характера и тежестта на административното нарушение, относимо към стойността на вещта, предмет на нарушението. От друга страна не са събрани доказателства от АНО по смисъла на чл.27, ал.2 от ЗАНН. Не са обсъдени причините за извършване на деянието и не са изследвани мотивите за осъществяване на стореното. Обжалваното наказателно постановление следва да бъде изменено според изложените съображения.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Съдът
     Р          Е          Ш          И     :
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 475 от 19.08.2019г. на Директора на РДГ - гр.Берковица, с което на А.Т.С. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв./двеста лева/, отнемане в полза на държавата на вещта предмет на нарушението: 8,00 /осем/ пр.куб.м. дърва за огрев от дървесен вид цер, и отнемане в полза на държавата на вещта, послужила за извършване на нарушението: един брой МПС товарен автомобил „ГАЗ 66“ с рег.№ ВН 3838 АК, като: ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в частта, с която е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв./двеста лева/, отнемане в полза на държавата на вещта предмет на нарушението: 8,00 /осем/ пр.куб.м. дърва за огрев от дървесен вид цер, и ОТМЕНЯВА Наказателното постановление в частта, с която е наложено отнемане в полза на държавата на вещта, послужила за извършване на нарушението: един брой МПС товарен автомобил „ГАЗ 66“ с рег.№ ВН 3838 АК.
            Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните по реда на АПК.
           
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници