Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1027-2019
                                         Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                      
                                                  гр.Видин, 29.11.2019г.
                                                    в името на народа
ВИДИНСКИ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ДВАДЕСЕТ   И   ШЕСТИ   НОЕМВРИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В   СЪСТАВ:        
                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.  П.
                                                        СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:                                     
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ:   М.В.,                       В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                                        РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК:           ПЛ.П.  А.Н.Д.№ 1027   ПО   ОПИСА   ЗА   2019 ГОД.,   И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
            Административно-наказателното производство е с правно основание по реда на чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, подадена от М.М.Ж. *** с ЕГН **********, против Наказателно постановление № 121 от 13.06.2019г. издадено от Кмета на Община – В., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50лв./петдесет лева/ на основание чл.27, т.1 от Наредба № 1 ОПОРОВ, за извършено от него административно нарушение по чл.15, т.1 от Наредба № 1 ОПОРОВ.
            Жалбоподателят с жалбата си моли да бъде отменено наказателното постановление, като незаконосъобразно и необосновано и да бъде уважена жалбата му като основателна.  
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, в съдебно заседание чрез своя процесуален представител, е поддържал наказателното постановление, като законосъобразно и обосновано и е оспорил жалбата, като неоснователна.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
            На 25.05.2019г. около 21,55ч. в гр.Видин, срещу Обласна управа-В., в Крайдунавски парк, жалбоподателят Ж., като водач на МПС е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.№ ВН 3484 ВК. Той е спрял и паркирал автомобила собственост на М. Ж. Й. с ЕГН **********, без да представи издаден по надлежния ред от Община-Видин пропуск, на органите по охрана на обществения ред при РУ-Видин.           
            Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените и гласни доказателства: цялостната административно-наказателна преписка, акта за установяване на административно нарушение, показанията на свидетеля-актосъставител Й., между които няма противоречия, допълват се и си кореспондират помежду си относно това, което се приема от съда като безспорно установено и категорично доказано, за което се кредитират от видинския районен съд.
            От така установеното от обективна страна съдът прави извода, че жалбоподателят е осъществил състава на твърдяното административно нарушение по чл.15, т.1 от Наредба № 1 ОПОРОВ, както от обективна, така и от субективна страна. При форма на вината пряк умисъл, за което се прави извод от конкретното поведение на извършителя. Той следва да понесе предвиденото административното наказание по чл.27, т.1 от Наредба № 1 ОПОРОВ, което е глоба в размер на 50лв. Административно-наказващият орган правилно е определил и наложил административно-наказателната санкцията по вид и размер, който е предвиден от Наредбата. Лицето не е наказвано друг път по този ред, извършеното е за пръв път, не са настъпили съществени увреждания нито за отделни лица, нито за обществените отношения.
            От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                               Р     Е     Ш     И   :
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 121 от 13.06.2019г. на Кмета на Община - Видин, с което на М.М.Ж. *** с ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50лв./петдесет лева/.
Решението може да бъде обжалвано пред АС-Видин с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните по реда на АПК.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници