Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 835-2019
Р Е Ш Е Н И Е №388
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин, 25.11.2019г.
            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на   двадесети и четвърти октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                       Председател: Вероника Станкова
при секретаря В.У. и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД №835 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
              Образувано е по жалбата на  „И.“ООД, ЕИК: *** със седалище и адрес на управление-гр.Видин, представлявано от управителя си-Н.И.Д. против Наказателно постановление № НП-59/27.05.2019г. на ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДАМТН, с което за нарушение на чл.46,ал.2,т.3 от ЗТИП, на основание чл.55, ал.1 от същия закон на жалбоподателя е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 500 лева.
             Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление № НП-59/27.05.2019г. на ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДАМТН.
Жалбоподателят – редовно призован не се явява лично, представлява се от редовно упълномощен процесуален представител.
          За административно – наказващия орган-редовно призовани-представител не се явява.
            Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:
Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.
Разгледана по същество се явява неоснователна.
На 14.03.2019г. С.Г. –Началник на отдел РО ИДТН“Северозападна България“ е съставила АУАН № АУАН-36 на жалбоподателя за това, че на 12.02.2019г. около 12,00ч.  в  гр.Видин,хотел „РОВНО“при извършена проверка е констатирано че се експлоатира асансьор, пътнически,, електрически 320кг.При проверка на ревизионната книга е установено, че асансьорът работи с изтекъл срок на технически преглед, видно от ревизионен акт №26/02.08.2016г.
На 27.05.2019г. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДАМТН при същата фактическа обстановка е издал Наказателно постановление № НП-59/27.05.2019г., с което за нарушение на чл.46,ал.2,т.3 от ЗТИП, на основание чл.55, ал.1 от същия закон на жалбоподателя е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 500 лева.
От разпитаният в съд. заседание - актосъставител – С.Г. се установява, че същата е  съставила АУАН след извършена проверка на място.Поискала ревизионните книги, от които установила, че процесният асансьор  е в експлоатация с изтекъл срок на технически преглед.Същата дава показания, че ако някой от гостите на хотела попадне в аварийна ситуация не би могъл да се свърже с фирмата, която осъществява поддръжка и 24-часово аварийно обслужване.
Съдът дава вяра на показанията на този свидетел, тъй като същите са логични, житейски обясними, подкрепят се от останалите материали по делото.Същият пресъздава непосредствените си действия при извършената проверка и изпълнение на служебните си задължения.
Горното се установява и от приетите писмени доказателства, в частност-ревизионен лист26 и лист 27, както и констативен протокол.
Съдът не възприема доводите наведени в жалбата, тъй като същите не са подкрепени с никакви доказателства.Деянието е описано по надлежен ред, както в АУАН, така и в НП.
            Предвид гореизложеното, Съдът намира, че описаното деяние в съставения против жалбоподателя акт се доказва по безспорен и несъмнен начин и съдържа всички обективни и субективни признаци на вмененото му нарушение.
            Наложеното наказание е в рамките на предвиденото от закона. При индивидуализиране на наказанието административно-наказващият орган е отчел всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, съобразил се е с правната норма на чл.12 от ЗАНН, както и с тази на чл.27 от ЗАНН. Наложеното наказание е  съразмерно на извършеното нарушение.
По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление следва да бъде потвърдено.
             Водим от горното Съдът,
Р             Е            Ш            И :
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-59/27.05.2019г. на ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДАМТН, с което за нарушение на чл.46,ал.2,т.3 от ЗТИП, на основание чл.55, ал.1 от същия закон на жалбоподателя-„И.“ООД, ЕИК: *** със седалище и адрес на управление-гр.Видин, представлявано от управителя си-Н.И.Д. е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 500 лева.
            Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници