Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 618-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 387
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин 25.11.2019г.
            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                       Председател: Вероника Станкова                                     
при секретаря В.У. и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД № 618 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
              Образувано е по жалбата на Н.М.М.,*** против Наказателно постановление № 74/18.04.2018 на НАЧАЛНИК РУ-ВИДИН, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.64, ал.4 във вр. с ал.1 и ал.2 от ЗМВР, на основание чл. 257, ал.1 от същия му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 300 лева.
              Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени  Наказателно постановление№ 74/18.04.2018 на НАЧАЛНИК РУ-ВИДИН .
Жалбоподателят – редовно призован  не се явява, представлява се от редовно упълномощен процесуален представител.
            За административно-наказващия орган- редовно призовани  явява се редовно упълномощен процесуален представител.
              Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:
Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.
Разгледана по същество се явява основателна.
На 12.02.2018г.Е.М.– мл.пол.инспектор е съставил АУАН №74  на жалбоподателя за това, че на  27.01.2018г.около 13,30ч.до 16,30 часа  след отдадено му писмено полицейско разпореждане  №1786р-2368 от служител на РУ-ВИДИН-В.С.В. да не блокира пътното платно на пътища от републиканската и общинска пътна мрежа същият не изпълнява –паркира т.а. №СВ1526ВВ на път.
На 18.04.2018г. НАЧАЛНИК РУ-ВИДИН  е съставил Наказателно постановление № 74/18.04.2018, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.64, ал.4 във вр. с ал.1 и ал.2 от ЗМВР, на основание чл. 257, ал.1 от същия му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 200 лева. Въведено е за първи път конкретно място на извършване на деянието-главен път Е-79 при км.13+300.
От разпитаният в съд. заседание -актосъставител –Е.М.   се установява, че същият е съставил АУАН въз основа на  съответното писмено полицейско разпореждане. Същият дава подробни показания, като обяснява, че по време на протестите не се е намирал на мястото.
По делото е разпитан като свидетел и В.В., който е издал писменото полицейско разпореждане на жалбоподателя.Същият дава показания , че на 27.01.2018г. е бил на КПП-ТЕЦ, където жалбоподателят бил спрял автомобила си на пътното платно, където били спрели и други автомобили, които били блокирали пътното платно и пречели на нормалното движение.Поради тази причина му било отправено писмено полицейско разпореждане, както и на другите водачи на автомобили, блокирали пътното платно.Заявява, че жалбоподателят е бил в обективна невъзможност да изпълни отдаденото полицейско разпореждане, тъй като нямало как да извърши маневра, поради спрелите други автомобили, които блокирали пътното платно.
Съдът дава вяра на показанията на тези свидетели, тъй като същите пресъздават непосредствените си впечатления от изпълнение на служебните си задължения.Показанията са логични, хронологично дадени и конкретизирани.
По делото е  разпитан и свидетеля- ОРЛИН БИШКОВ-участник в протеста.Същият дават показания, че движението е било спряно в пътните платна  и в двете посоки.Заявява, че били подредени в колони, които не можели да продължат нито  в посока –гр.София, нито в посока-гр.Видин.Заявява, че дори някой от участниците да е искал да изпълни отдаденото му полицейско разпореждане не би могъл, тъй като пътят е бил блокиран от автомобили и не могли да извършат, каквито и да било маневри.
 Съдът дава вяра на този свидетел, тъй като същият е непосредствен участник в случилите се събития, пресъздава подробно непосредствените си впечатления, показанията му не противоречат на останалите свидетелски показания, напротив допълват ги, като се създава цялостна картина на развилите се събития
От установеното по-горе е видно, че жалбоподателят не е консумирал състава на нарушение, което му е вменено.Видно от разпита на свидетелите е, че действително на пътното платно е имало множество автомобили, участващи в протест.Установи се обаче, че движението по главния път Е-79 не е било спряно, заради тях.Същото е сторено предварително от полицейските служители, с цел да не се случат произшествия и да се защитят живота и здравето на протестиращите.
Вмененото на жалбоподателя нарушение за неизпълнение на полицейско разпореждане не е осъществено както от  обективна, така и от субективна страна.
Липсват каквито и да било доказателства, които да установяват, че жалбоподателя не е изпълнил даденото му полицейско разпореждане, за което да бъде санкциониран.Напротив налице са гласни доказателства, които установяват точно обратното.
Освен това постановлението е и незаконосъобразно, не само неправилно.Видно от АУАН и НП е, че в последният акт на АНО за първи път се въвеждат нови фактически положение, като конкретизиране мястото на вмененото деяние на жалбоподателя, което е недопустимо.В АУАН липсва такова.Нарушен е чл.57, ал.1,т.5 от ЗАНН. Същата императивна разпоредба  разписва, :” Чл. 57. (1) Наказателното постановление трябва да съдържа: 5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават...”.
Същото съставлява съществено процесуално нарушение, което нарушава правото на защита на жалбоподателя, тъй като го ограничава в пълен обем да разбере обвинението, за да може да вреализира ефективна защита.
 Водим от горното  Съдът
 Р             Е            Ш            И :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 74/18.04.2018 на НАЧАЛНИК РУ-ВИДИН, с което на жалбоподателя- Н.М.М.,***  за нарушение на чл.64, ал.4 във вр. с ал.1 и ал.2 от ЗМВР, на основание чл. 257, ал.1 от същия му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 300 лева.
Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.   
   
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници