Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 569-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 386
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин 25.11.2019г.
            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                       Председател: Вероника Станкова                                     
при секретаря В.У. и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД № 569 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
              Образувано е по жалбата на Л.Т.М., ЕГН:********** *** против Наказателно постановление №545/17.04.2019 на НАЧАЛНИК РУ-ВИДИН, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.64, ал.4 във вр. с ал.1  от ЗМВР, на основание чл. 257, ал.1 от същия му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 500 лева.
              Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени  Наказателно постановление №545/17.04.2019  на НАЧАЛНИК РУ-ВИДИН
Жалбоподателят – редовно призован  не се явява, представлява се от редовно упълномощен процесуален представител.
            За административно-наказващия орган- редовно призовани  явява се редовно упълномощен процесуален представител.
              Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:
Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.
Разгледана по същество се явява основателна.
На 08.04.2019г.М.М.– мл.пол.инспектор е съставил АУАН №54  на жалбоподателя за това, че на  02.04.2019г.около 10,40ч.  в сградата на РС-ВИДИН е отправил обиди, закани и заплахи за физическа саморазправа спрямо лицата-Г.Д. и М. М., с което е нарушил издаденото му писмено полицейско разпореждане с рег. №1786р-22384 от 24.10.2019г. по описа на РУ-ВИДИН.
На 17.04.2019г. НАЧАЛНИК РУ-ВИДИН  е съставил Наказателно постановление №545/17.04.2019 , с което на жалбоподателя за нарушение на чл.64, ал.4 във вр. с ал.1  от ЗМВР, на основание чл. 257, ал.1 от същия му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 500 лева.
От разпитаният в съд. заседание -актосъставител –М.М.   се установява, че същият е съставил АУАН въз основа на  съответното писмено полицейско разпореждане и образувана полицейска преписка. Същият дава подробни показания, като обяснява, че не е присъствал по време на деянието.
По делото е разпитан като свидетел и Л.С., който е работел по преписката.Същият дава показания, че АУАН е съставен на база издаденото предходно полицейско разпореждане, преди да приключи цялостната работа по преписката.В процеса на работа по образуваната преписка не се потвърдили по категоричен и несъмнен начин, че жалбоподателят е отправил заплахи към Г. и М., както и че твърдените в жалбата на Г. обстоятелства са верни.Заявява, че между участниците в случилото се съществува вражда, като взаимно непрекъснато пускат жалби едни срещу други.
Съдът дава вяра на показанията на тези свидетели, тъй като същите пресъздават непосредствените си впечатления от изпълнение на служебните си задължения.Показанията са логични, хронологично дадени и конкретизирани.
По делото е  разпитан и свидетеля- С. Р.-очевидец на случилото се.Същият дава показания, че жалбоподателят не е отправял закани към Г. и М., а по-скоро те са се държали агресивно.Свидетелят описва случилото се през собствения си поглед на събитията, на база собствения си социален опит, интелектуално развитие и език.
 Съдът не дава вяра на този свидетел, тъй като същият е заинтересован участник в случилите се събития, близък до жалбоподателя.
От установеното по-горе е видно, че жалбоподателят не е консумирал състава на нарушение, което му е вменено.Видно от разпита на свидетелите е, че АУАН , а впоследствие и НП са издадени на база твърдените  обстоятелства от единия участник в събитията Г., още преди да е приключила преписката.След приключване на преписката не установено по несъмнен начин, че са отправени въпросните закани, респ. че не е изпълнено даденото по-рано полицейско разпореждане.
Вмененото на жалбоподателя нарушение за неизпълнение на полицейско разпореждане не е осъществено както от  обективна, така и от субективна страна.
Липсват каквито и да било доказателства, които да установяват, че жалбоподателя не е изпълнил даденото му полицейско разпореждане, за което да бъде санкциониран.Напротив налице са гласни доказателства, които установяват точно обратното.
Водим от горното  Съдът
 Р             Е            Ш            И :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №545/17.04.2019 на НАЧАЛНИК РУ-ВИДИН, с което на жалбоподателя- Л.Т.М., ЕГН:********** ***  за нарушение на чл.64, ал.4 във вр. с ал.1  от ЗМВР, на основание чл. 257, ал.1 от същия му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 500 лева.
Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.   
   
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници