Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 937-2019
           П  Р  О  Т  О  К  О  Л
                                            гр.Видин, 08 октомври 2019 г.
Видинският районен съд ……………................ в разпоредително съдебно заседание на 08.10.2019 г. в състав:
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
                                                                   Съд.заседатели: 1. …………….
                                                                                                     2. ……………..
при участието на секретаря  П. Въткова
и прокурора                       Л. Лилков                  сложи за разглеждане НОХД № 937 по описа за 2019 г. докладвано от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
За РП – Видин се явява прокурор Лилков.
Подсъдимият Л.Л.Е. редовно призован, се явява в залата и с адв. Г. Г. *** с пълномощно по ДП.
                ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
                ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на разпоредително заседание.
                АДВ. Г.: Моля да се даде ход на разпоредително заседание.
                ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
               Съдът счита, че към настоящия момент съобразно разп. на чл. 247в, ал. 1, т. 2 НПК не са налице процесуални пречки за отлагане на разпоредителното заседание, поради което следва да бъде даден ход на разпоредителното съдебно заседание.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
    ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.   
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
Л.Л.Е., ЕГН **********, роден  на *** в гр. Видин, адрес: ***, неосъждан, неженен, безработен, със средно образование.
  Самоличността се сне от л.к. №  647284636 / 04.01.2018  г. изд. от МВР – Видин.
   ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.   
              Съдът запитва страните имат ли искания по реда на чл. 248, ал. 1 НПК.
   ПРОКУРОРЪТ: Делото е подсъдно на РС – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. Не са допуснати на ДП отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници. Няма основания за разглеждане при закрити врати, както и за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. Нямам искане за събиране на нови доказателства. По т. 4 имаме искания постигнали сме споразумение със защитника на подсъдимия, като желае делото да бъде разгледано по реда на особените правила.
   АДВ. Г.: Постигнали сме споразумение с представителя на РП – Видин, което ще изложим. Такава процесуална възможност дава чл. 248, ал. 1, т. 4 НПК. Моля Ви да дадете ход на делото и ще изложим споразумението пред Вас.
          ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам във връзка с направеното искане от страна на защитника и неговия подзащитен във връзка с разп. на чл. 248, ал. 1, т. 4 НПК. Постигнали сме споразумение със защитника и подзащитният му.
          ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да се даде ход на делото. Имам искане по чл. 248, ал. 1, т. 4 НПК. Поддържам казаното от адвокатът ми. Постигнали сме споразумение с представителя на РП - Видин.
На основание чл. 252, ал. 1 НПК Съдът
О П  Р Е Д Е Л И:
   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
   На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    
    ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК.
                 АДВ. Г.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение с РП Видин, което ще изложим  пред Вас и моля да го одобрите в следния смисъл: Подзащитният ми се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, а именно в това, че на 09.05.2019 год. в гр.Видин, по ул."Редута" в посока към ул."Широка, срещу търговска база „Импулс", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил - марка „Пежо", модел „306" с рег.№ ВН 5745 ВР, лична собственост, след употреба на наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във връзка с Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, а именно: канабис, установено по надлежния ред с протокол за извършена съдебна химико-токсикологична /токсикохимична/ експертиза от 11.06.2019 г. на специализирана Химико-токсикологична лаборатория към ВМА - София - престъпление  по чл. 343б, ал.3 от НК, поради което и на основание посочения текст и във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК е съгласен да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години, като не му се налага кумулативно предвиденото наказание Глоба.
                   На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 6 / шест/ месеца.
                   На основание чл. 59, ал. 4 НК да се приспадне времето, през което подсъдимия е бил лишен от това му право по административен ред.
     АДВ. Г.: Подзащитният ми е съгласен да заплати направените разноски по делото както следва: сумата в размер на 263,00 лева в полза на ОД МВР Видин, изразходвана за експертизи.
   ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам изцяло изложеното от моят адвокат. Съгласен съм с така предложеното споразумение, признавам се за виновен по обвинението и заявявам категорично, че доброволно ще подпиша предложеното за одобрение от Вас споразумение.
                ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с изложеното от защитника на подсъдимия. Моля Ви да одобрите така предложеното споразумение като непротиворечащ на закона и морала.
   
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                           ЗАЩИТНИК:
             /Л. Е./                                                    /адв.Г.Г./
                                               ПРОКУРОР:
                                                    /Л. ЛИЛКОВ/
Съдът като взе предвид постигнатото споразумение между страните намира, че същото не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384 във връзка с чл.382, ал.7 НПК
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
             ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което подсъдимия Л.Л.Е., ЕГН **********, роден  на *** в гр. Видин, адрес: ***, неосъждан, безработен, със средно образование се признава за ВИНОВЕН в това, че на 09.05.2019 год. в гр.Видин, по ул."Редута" в посока към ул."Широка, срещу търговска база „Импулс", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил - марка „Пежо", модел „306" с рег.№ ВН 5745 ВР, лична собственост, след употреба на наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във връзка с Приложение № 1 - Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, а именно: канабис, установено по надлежния ред с протокол за извършена съдебна химико-токсикологична /токсикохимична/ експертиза от 11.06.2019 г. на специализирана Химико-токсикологична лаборатория към ВМА - София - престъпление  по чл. 343б, ал.3 от НК, поради което и на основание посочения текст и във вр. с чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК Съдът отлага за срок  от 3 /три/ години, като Съдът не налага кумулативно предвиденото наказание Глоба на основание чл. 55, ал. 3 НК.
                   На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК Съдът лишава подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 6 / шест/ месеца.
                   На основание чл. 59, ал. 4 НК Съдът приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това му право по административен ред, считано от 09.05.2019г.
                 Съдът осъжда подсъдимият Л.Л.Е. със снета по делото самоличност да заплати и направените разноски по делото, а именно: сумата в размер на 263,00 лева в полза на ОД МВР Видин, изразходвана за експертизи.     
Съдът
                                            ОПРЕДЕЛИ:
   
              ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 937/2019г. по описа на Районен съд – Видин.
    Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.     
              Протоколът е написан в съд.заседание в 10,40 часа. 
    РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници