Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3164-2018
РЕШЕНИЕ№547
гр. Видин, 18.11.2019г. 
В ИМЕТО НА НАРОДА
Районен съд – Видин, VI състав, в открито съдебно заседание на шестнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:
Председател: Г.Г.
при  участието  на  секретаря Мила Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3164 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по искова молба от „Т.Б." ЕАД, ЕИК 130460283, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4", Бизнес Парк София, сграда 6, против Т.П.Ц. ***.
С исковата молба са предявени два обективно кумулативно съединени иска:  1) иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК вр.чл. 415 от ГПК вр. чл. 79 ЗЗД с цена на иска 232,17 лв. – главница и 2) иск с правно основание чл. 79 ЗЗД с цена на иска 191,87 лв. – лизингови вноски.
Твърди се в исковата молба, че по повод договор за мобилни услуги от дата 13.10.2012г. ответницата Т.П.Ц. била абонат на ищцовото дружество с клиентски номер 004488417 и титуляр по предпочетен мобилен номер 0893776738 по програма Generation Globul 13,90лв. Отношенията по повод титулярния номер 0893776738 били новирани посредством подписано между страните допълнително споразумение от 10.03.2015г., като абонатът предпочел да ползва абонаментен план Резерв 24,99 лв. със срок на действие до 10.03.2017г. При възползване от преференциални условия ответницата взела мобилно устройствоALCATEL One Touch Idol 2 Grey на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 9,59 лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.
Като лоялен абонат и при възползване от преференциални условия да ползва повече от една услуга ответницата взела още два абонаментни плана с предпочетени мобилни номера, както следва:
- Мобилен номер 0895809933 по програма Резерв с отстъпка 15,99 лв. с уговорен срок на действие до 05.06.2017г., съгласно Договор за мобилни услуги от дата 05.06.2015г., като абонатът взел мобилно устройство НТС модел DESIRE 620Grey на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 17,99 лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.
- Мобилен номер 0894580903 по програма Старт 7.99 лв. с уговорен срок на действие до 22.08.2017г., съгласно Договор за мобилни услуги от дата 22.08.2015г.
Твърди се, че въз основа на посочените договори ответницата е ползвала предоставяните от ищцовото дружество мобилни услуги, като потреблението било фактурирано под клиентския номер на абоната № 004488417.
            Сочи се, че съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се  издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител - страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми“.
Твърди се, че за потребените от абоната-ответник услуги за периода от 05.05.2016г. до 14.10.2016г. ищцовото дружество било издало следните фактури:
- фактура № 7242084732/15.06.2016г. за отчетен период на потребление 15.05.2016-14.06.2016г. с начислена за периода сума за плащане в размер на 98,83лв./с ДДС/, от които:
-  за мобилен номер 0893776738: 16,66лв./без ДДС/ за пропорционален месечен абонамент Резерв 24,99лв, вноска за лизинг  - 9,59лв., 1,24лв. - временно възстановяване на изходящия трафик, 12,45лв./без ДДС/ - допълнителни услуги мобилен интернет, 0.50лв./без ДДС/ - други услуги с добавена стойност; 7,20лв./без ДДС/ - кратки текстови съобщения (SMS),
- за мобилен номер 0894580903: 6,66 лв./без ДДС/ - за пропорционален месечен абонамент Резерв Старт 7,99лв.,
- за мобилен номер 0895809933: 13,32лв./без ДДС/ - за пропорционален месечен абонамент Резерв с отстъпка 15,99лв., и начислена дължима лизингова вноска в размер на 17,99лв.
Дължимата сума била платима в срок до 30.06.2016г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания номер.
-   фактура  №7243384028/15.07.2016г.   за   отчетен   период  на  потребление   15.06.2016-14.07.2016г. с начислена за периода сума за плащане в размер на 83,06лв./с ДДС/, от които:
-  за мобилен номер 0893776738: 16,66лв./без ДДС/ за пропорционален месечен абонамент Резерв 24,99лв, вноска за лизинг - 9,59лв., 7,47лв./без ДДС/ - допълнителни услуги мобилен интернет, 0,60 лв./без ДДС/ - кратки текстови съобщения (SMS),
- за мобилен номер 0894580903:  6,66 лв./без ДДС/ - за пропорционален месечен абонамент Резерв Старт 7,99лв.
- за мобилен номер 0895809933: 13,32лв./без ДДС/ - за пропорционален месечен абонамент Резерв с отстъпка 15,99лв., начислена дължима лизингова вноска в размер на 17,99лв., 0,02лв./без ДДС/ - разговори към „Грижа за клиента".
Дължимата сума била платима в срок до 30.07.2016г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания номер.
-   фактура  №7244716172/15.08.2016г.   за  отчетен   период  на  потребление   15.07.2016-14.08.2016г. с начислена за периода сума за плащане в размер на 71,55лв./с ДДС/, от които:
- за мобилен номер 0893776738: 16,66лв./без ДДС/ за пропорционален месечен абонамент Резерв 24,99лв, вноска за лизинг - 9,59лв.
-  за мобилен номер 0894580903: 6,66лв./без ДДС/ - за пропорционален месечен абонамент Резерв Старт 7,99лв.,
-  за мобилен номер 0895/809933:  13,32лв./без ДДС/ - за пропорционален месечен абонамент Резерв с отстъпка 15,99лв., начислена дължима лизингова вноска в размер на 17,99лв.
Дължимата сума била платима в срок до 30.08.2016г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания номер.
Абонатът не бил заплатил мобилни услуги на обща стойност 215,94лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец 06/2016г., за месец 07/2016г. и за месец 08/2016г. Към всяка от фактурите било приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.
С Кредитно известие №7246149006/15.09.2016г. за извършена корекция по дълга, била сторнирана сумата в размер на -11,35лв. /с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента такси, от които -4,30лв./без ДДС/ за мобилен номер 0893776738, -1,72лв./без ДДС/ - за мобилен номер 0894580903, -3,44лв./без ДДС/ - за мобилен номер 0895809933, начислени били и дължимите лизингови вноски в размер на 17,99лв. за мобилен номер 0895809933 и 9,59лв. за мобилен номер 0893776738, и бил отразен незаплатен баланс в размер на 215,94лв. за предходните три отчетни периода, при което задължението за плащане възлизало на сума в размер на 232,17лв.
Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 232,17лв. ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 19б, в) от ОУ на мобилния оператор, ищцовото дружество прекратило едностранно индивидуалните договори на ответницата Т.П.Ц. за ползваните абонаменти и издало по абонатен номер № 004488417 на дата 15.10.2016г. крайна фактура №7247476769 с начислена обща сума за плащане в размер на 671,90лв.
В издадената крайна фактура била начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги в размер на 247,86лв.; фактурирана била цената, дължима за оставащите незаплатени лизингови вноски, съгласно уговорения погасителен план в размер на 191,87лв. и била включена сумата за потребените мобилни услуги от предходните три отчетни периода в размер на 232,17лв.
Датата на деактивация на процесните абонаменти била 07.09.2016г., като същата се генерирала автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.
Поради прекратяване на договорите за мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговия договор, дължимите месечните вноски за предоставените на абоната мобилни устройства марка ALCATEL модел One Touch Idol 2 Grey и НТС модел DESIRE 620 Grey били обявени за предсрочно изискуеми.
Съгласно чл.3(2) от всеки от договорите за лизинг, сключени към абонаментите за мобилни номера 0893776738 и 0895809933, „Месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Т.Б." ЕАД".
При сключване на процесния договор била посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 15-то число от месеца. Така, падежът на лизинговите вноски бил указания в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги.
Неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължимите към оператора месечни плащания довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за лизинг и лизинговите вноски, дължими след месец 10/2016г, когато била издадена крайната фактура №7247476769/15.10.2016г., били обявени за предсрочно изискуеми, както следва:
- За устройство ALCATEL модел One Touch Idol 2 Grey, взето във връзка с мобилен номер 0893776738, се дължала цената в размер на 47,95лв. след месец 10/2016г. Периодът, за който били дължими предсрочно изискуемите лизингови вноски, бил след м.10/2016г. до м.02/2017г.
- За устройство НТС модел DESIRE 620 Grey, взето във връзка с мобилен номер 0895809933, се дължала цената в размер на 143.92лв. след месец 10/2016г. Периодът, за който били дължими предсрочно изискуемите лизингови вноски, бил след м.10/2016г. до м.05/2017г.
Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответницата Т.П.Ц., че към нея съществува изискуемо вземане на ищеца „Т.Б." ЕАД в размер на 232,17 лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер № 004488417 за периода от 15.05.2016г. до 14.10.2016г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното плащане на сумата, както и да осъди ответницата да заплати на ищеца сумата в размер на 191,87 лева, представляваща незаплатени лизингови вноски, от които 47,95лв. по Договор за лизинг от 10.03.2015г. за мобилен номер 0893776738 за периода след м.10/2016г. до м.02/2017г. и 143.92лв. по Договор за лизинг от 05.06.2015г. за мобилен номер 0895809933 за периода след м.10/2016г. до м.05/2017г., с абонатен номер №004488417.
Претендират се направените по делото разноски.
В срока по чл. 131 от ГПК от ответницата, чрез назначения по делото особен представител, е постъпил отговор на исковата молба.
Твърди се, че по делото няма представени доказателства ответницата да е била уведомена от мобилния оператор, че същият се възползва от правото си на едностранно предсрочно прекратяване на сключения договор. Издадената крайна фактура № 7247476769 не представлявала изявление за прекратяване на договора.
            Относно искането за заплащане на лизингови вноски, поддържа се, че същото е основателно. Съгласно подписаните от ответницата договори с ищцовото дружество, тя е получила мобилни апарати като се е задължила да заплаща стойността им на равни месечни вноски. Операторът гарантирал вземането си с подписана от абоната запис на заповед, която била предявена за плащане в деня на подписването, т.е. абонатът знаел за задълженията си и бил длъжен да ги изпълнява в уговорените срокове.
            С протоколно определение от 16.10.2019г., предвид направеното признание на иска с правно основание чл. 79 ЗЗД от назначения особен представител на ответницата, одобрено на основание чл. 29, ал. 5 от ГПК, и с оглед направеното искане от процесуалния представител на ищеца, съдът е допуснал постановяване на решение при признание на иска.
По делото са представени писмени доказателства.
Видинският районен съд, като взе предвид постъпилата искова молба, доводите на страните и съобразявайки събраните по делото доказателства, прие следното от фактическа страна:
По делото е присъединено ч.гр.д. № 2012/2018г. по описа на Районен съд - Видин, от което е видно, че е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК от ищцовото дружество срещу ответницата за процесните суми. Въз основа на подаденото заявление е издадена заповед за изпълнение № 1539-РЗ от 31.07.2018г., която е връчена на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК. В предвидения в процесуалния закон едномесечен срок, заявителят е предявил установителен иск за съществуване на вземането си.
На 13.10.2012г. между страните е сключен Договор за мобилни услуги, по силата на който ищецът се е задължил да предоставя на ответницата далекосъобщителни услуги чрез предпочетен номер 359893776738 при условията на договора и Общите условия за взаимоотношенията с потребителите на мобилни телефонни услуги. Договорът е сключен за срок от 24 месеца и абонаментна програма: Generation Globul 13,90лв.
На 10.03.2015г. е подписано допълнително споразумение към договора, с което е променен абонаментния план, по който са предоставяни услуги, като е преминато към абонаментен план Резерв 24,99 за срок от 24 месеца.
На 05.06.2015г. между страните е сключен Договор за мобилни услуги, по силата на който ищецът се е задължил да предоставя на ответницата далекосъобщителни услуги чрез предпочетен номер 359895809933 при условията на договора и Общите условия за взаимоотношенията с потребителите на мобилни телефонни услуги. Договорът е сключен за срок от 24 месеца и абонаментна програма: Резерв с отстъпка 15,99лв.
На 22.08.2015г. между страните е сключен Договор за мобилни услуги, по силата на който ищецът се е задължил да предоставя на ответницата далекосъобщителни услуги чрез предпочетен номер 359894580903 при условията на договора и Общите условия за взаимоотношенията с потребителите на мобилни телефонни услуги. Договорът е сключен за срок от 24 месеца и абонаментна програма: Старт 7,99лв.
Ищцовото дружество е издало фактура № 7242084732/15.06.2016г. с получател ответницата, с падеж на плащане 30.06.2016г., за отчетен период от 15.05.2016г. до 14.06.2016г. за ползване на далекосъобщителни услуги за сумата от 71,44 лв.; фактура № 7243384028/15.07.2016г., с падеж на плащане 30.07.2016г. за отчетен период от 15.06.2016г. до 14.07.2016г. за ползване на далекосъобщителни услуги за сумата от 55,48 лв.; фактура № 7244716172/15.08.2016г., с падеж на плащане 30.08.2016г., за отчетен период от 15.07.2016г. до 14.08.2016г. за ползване на далекосъобщителни услуги за сумата от 43,97 лв.
С кредитно известие № 7246149006/15.09.2016г. е сторнирана сумата в размер на 11,35 лв. за върнати на абоната месечни такси и са отразени незаплатен баланс от предходен период в размер на 215,94 лв. и обща сума за плащане 232,17 лева. с падеж 30.09.2016г.
Към доказателствения материал по делото са приети и общите условия на ищцовото дружество за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги /л. 41-47/.
На основание т. 26 от ОУ, заплащането на услугата се извършва въз основа на месечна фактура, която се издава на името на потребителя. Съобразно т. 27 от ОУ плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока, указан във фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването ѝ.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:
Не се спори между страните и се установява от приетите писмени доказателства, че в полза на ищцовото дружество срещу ответницата е издадена заповед за изпълнение за претендираната сума, която е връчена на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК, както и че искът по чл. 415, ал. 1 ГПК е предявен в законоустановения срок, което обуславя допустимостта на производството и правния интерес от воденето му за ищеца. 
Съдът приема, че е налице валидно облигационно правоотношение между страните по делото. В сключените договори се сочи, че за неуредените условия се прилагат Общите условия. Ответницата е декларирала, че е получила екземпляр от Общите условия. Според т. 26 от ОУ, заплащането на услугите се извършва въз основа на месечна фактура, която се издава на името на потребителя. Изрично е посочено, че неполучаването на фактурата не го освобождава от задължението за плащане на дължимите суми. За предоставените в периода 15.05.2016г. до 14.10.2016г. далекосъобщителни услуги ищцовото дружество е издало фактури на обща стойност 232,17 лева. Ответната страна не ангажира доказателства, от които може да се направи извод, че задължението е погасено посредством плащане или чрез друг способ за погасяване на дълга, с оглед което претенцията като основателна следва да бъде уважена в тази част.
По иска с правно основание чл. 79 ЗЗД за осъждането на ответницата да заплати на ищеца сумата в размер на 191,87 лева, представляваща незаплатени лизингови вноски, съдът намира, че следва да се произнесе с решение по чл. 237 от ГПК, като уважи изцяло исковата претенция, без да мотивира допълнително решението.
На основание чл. 78, ал. 1 ГПК и направеното от ищеца искане, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца сторените в хода на настоящото производство разноски в размер на 555,00 лева, от които 75,00 лева за платена държавна такса, 180,00 лева за платено адвокатско възнаграждение и 300,00 лева за възнаграждение на особен представител.
На основание т. 12 от ТР № 4/2013г. на ВКС, съдът следва да се произнесе за дължимостта на разноските, направени и в заповедното производство, като съобразно изхода на спора разпредели отговорността за разноските както в исковото, така и в заповедното производство.
В полза на ищеца следва да се присъдят направените разноски по ч.гр.д. № 2012/2018г. на РС - Видин в общ размер на 205,00 лева, от които 25,00 лева за платена държавна такса и 180,00 лева за платено адвокатско възнаграждение.
       Водим от горното, съдът
                                                            Р   Е   Ш    И :
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Т.П.Ц. *** дължи на „Т.Б." ЕАД, ЕИК 130460283, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4", Бизнес Парк София, сграда 6, сумата от 232,17 /двеста тридесет и два лева и седемнадесет ст./ лева – незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер № 004488417 за периода от 15.05.2016г. до 14.10.2016г., за която сума е издадена заповед за изпълнение № 1539-РЗ от 31.07.2018г. по ч.гр.д. № 2012/2018г. на Районен съд – Видин, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 27.07.2018г. до окончателното плащане на сумата.
ОСЪЖДА Т.П.Ц. *** ДА ЗАПЛАТИ на „Т.Б." ЕАД, ЕИК 130460283, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4", Бизнес Парк София, сграда 6, сумата от 191,87 /сто деветдесет и един лева и осемдесет и седем ст./ лева, представляваща незаплатени лизингови вноски, от които 47,95лв. по Договор за лизинг от 10.03.2015г. за мобилен номер 0893776738 за периода след м.10/2016г. до м.02/2017г. и 143.92лв. по Договор за лизинг от 05.06.2015г. за мобилен номер 0895809933 за периода след м.10/2016г. до м.05/2017г., с абонатен номер №004488417.
ОСЪЖДА Т.П.Ц. *** ДА ЗАПЛАТИ на „Т.Б." ЕАД, ЕИК 130460283, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4", Бизнес Парк София, сграда 6, сумата от 555,00 /петстотин петдесет и пет/ лева, представляваща реализирани от ищеца разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.
ОСЪЖДА Т.П.Ц. *** ДА ЗАПЛАТИ на „Т.Б." ЕАД, ЕИК 130460283, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4", Бизнес Парк София, сграда 6, сумата от 205,00 /двеста и пет/ лева, представляваща разноски по ч.гр.д. № 2012/2018г. на Районен съд - Видин.
            Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Видин в двуседмичен срок от връчването му на страните.  
 
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници