Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3100-2018
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 553
гр.Видин , 18.11.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видински  районен  съд , гражданска колегия, втори състав,  в  публично  заседание на   седемнадесети октомври  през две хиляди и  деветнадесета година , в състав:
                                                                   Председател:Нина Николова
                             
при секретаря  М.Петкова , като разгледа  докладваното от съдията  Николова  гр.дело №3100  по описа за 2018г.,и за да  се произнесе взе предвид следното:
            Искът е с правно основание чл. 415, във вр. с чл.124 ГПК, във вр.с чл.79 ЗЗД и чл.86 ЗЗД
Предявен е иск от  „БНП П.П.Ф.”  С.А. клон България  , с ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр.С., ж.к.Младост 4, Бизнес парк С., сгр.14, представлявано от пълномощник Н.А.М. -юрисконсулт, упълномощен от  Д.Д. –Заместник управител , срещу  Д.В.К. с ЕГН:  **********  с адрес ***, за установяване вземания  на ищеца към ответника  за суми, представляващи  главница от  318.11 лева, ведно със законната лихва,  ,  28.12 лева мораторна  лихва за периода 20.12.2016г.-11.07.2018г.,  дължими на основание   Договор за потребителски заем CREX 12065886 от 12.12.2015г., сключен между страните, по силата на който ответникът е получил кредит в размер 708.25 лева,  който ответникът усвоил и се подписал за удостоверяване на факта.   Ответникът погасил 10 бр. от уговорените месечни  погасителни вноски, всяка в размер на 49.26 лева, след което  преустановил редовното обслужване на кредита  на 20.11.2016г. Твърди се, че на 20.12.2016г. е настъпила предсрочната изискуемост на кредита, но  и целия срок на изпълнение на договора, е изтекъл преди предявяване на вземането.
За вземането е образувано ч.гр.д. № 1948/2018г. на ВРС и е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК , която е връчена по реда на чл.47, ал.5 от ГПК. 
Поддържа се от ищеца, че  по силата на  посочения договор, сключен между страните,  ответникът получил кредит в размер 708.25 лева, в  размера на който е включена и застрахователна премия , който е следвало да върне на 18 месечни погасителни вноски , всяка от 49.26  лева , с падеж на последна вноска на 20.06.2017г. Ответникът преустановил редовното обслужване на кредитната карта на 20.06.2016г., като към тази дата са били погасени 10 месечни вноски. На 20.12.2016г. вземането станало предсрочно изискуемо, за което е уведомен. За вземането е образувано ч.гр.д. № 1948/2018г. на ВРС и е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК , която е връчена по реда на чл.47, ал.5 от ГПК. 
Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл.131, ал.1 ГПК е връчена на ответника, чрез назначен особен представител, който в срока по същия текст е отговорил . Излага се в отговора, че ответникът не е уведомен за настъпила  предсрочна изискуемост, поради което искът е неоснователен.   
               Иска се Съдът да постанови решение , с което да установи по отношение на  ответната страна посочените вземания и да осъди ответника да заплати направените по делото разноски и тези в заповедното производство.
По делото са събрани писмени доказателства и е изслушано заключението на вещо лице.
Като взе предвид становищата на страните, събраните в производството доказателства, обсъждайки същите поотделно и в тяхната взаимовръзка, съдът намира за установено следното:
Видно от Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта CREX -12065886/12.12.2015г. сключен между страните, размерът на отпуснатия кредит е 708.25 лева. В тази сума е включена стойността на закупена стока - 679.00 лева , и размера на премия от 79.25 лева по застраховка с групова полица 5/2008г. ,която премия е платена от ответника, и от който размер е изключена внесената първоначална вноска по кредита от 50.00 лева. Изготвен е и погасителен план с 18 броя месечни погасителни вноски , всяка в размер на 49.25 лева, с последна падежна дата 20.06.2017г. 
Видно от заключението на вещото лице, неоспорено по делото,  от размера на разрешения и усвоен кредит, с който е финансирана покупка на стоки-преносим компютър ACER, модел e5-511, на стойност 679.00 лева, ищецът е удържал еднократно сумата 79.25 лева застрахователна премия,и с остатъка от 629.00 лева е заплатена стоката. Сумата от 50.00 лева - първоначална вноска, е заплатена от ответника.  Размерът на непогасената главница по договора, според заключението, към  11.07.2018г., преди предявяване на заявлението на 24.07.2018г. е 318.11 лева, която сума е с настъпил падеж към посочената дата. Размерът на непогасената мораторна  лихва, за периода от забавата -20.12.2016г. до 11.07.2017г е 28.12 лева.
 При така установената по делото фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:
По смисъла на чл. 240 ал. 1 ЗЗД с договора за паричен заем заемодателят предава в собственост на заемателя определена сума пари, срещу насрещното задължение на заемателя да ги върне. Договорът се счита за сключен от момента на предаване на съответната сума, а не от постигане на съгласието на страните, за това независимо дали е налице писмен акт между тях или само устна уговорка, само с предаването на съответната сума е завършен фактическия състав на съглашението. По делото се установи , а и не се оспорва, че с кредита е финансирана покупката на посочената стока от ответника, с което кредитът е усвоен. Падежът на изпълнение на задължението за връщане е настъпил преди предявяване на заявлението, и липсва претенция з аустановяване дължимост на договорна лихва, поради което съдът не обсъжда настъпване на предсрочна изискуемост , уведомяването на ответника за това, респективно настъпване на правни последици от обявена предсрочна изискуемост. ОТ заключението се установиха претендираните размери на вземанията, поради което искът като доказан в основание и размер следва да бъде уважен.
Ответникът следва да понесе и  разноските  в двете производства на основание чл.78, ал.1 ГПК.
            С оглед горното, съдът 
Р  Е  Ш  И :
            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.В.К. с ЕГН:  **********  , вземането на „БНП П.П.Ф. С.А.”, чрез „БНП П.П.Ф. С.А.”, клон България, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. Младост 4, Бизнес Парк С., сгр. 14, със законен представител Д.Д.-Заместник управител, представлявано от юрисконсулт Н.М., срещу Д.В.К. с ЕГН:  ********** в следните размери:  главница  318.11 лева, ведно със законната лихва, считано от подаване на заявлението на 24.07.2018г. до окончателното издължаване,       28.12 лева мораторна  лихва за периода 20.12.2016г.-11.07.2018г., за които суми е издадена Заповед № 1480-РЗ/27.07.2018г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 1948/2018 г. на ВРС.
            ОСЪЖДА Д.В.К. с ЕГН:  **********  да заплати на „БНП П.П.Ф. С.А.”, чрез „БНП П.П.Ф. С.А.”, клон България, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. Младост 4, Бизнес Парк С., сгр. 14,  със законен представител Д.Д.-Заместник управител, представлявано от юрисконсулт Н.М. сумите 25.00 лева ДТ и 50.00 лева юрисконсултско възнаграждение по  ч.гр.д. № 1948/2018 г. на ВРС,   и 125.00 лева ДТ, 100.00 лева юрисконсултско възнаграждение , 110.00 лева възнаграждение на вещо лице и 300.00 лева възнаграждение на особен представител.
            Решението  подлежи на въззивно обжалване пред Видински окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
           
           РАЙОНЕН СЪДИЯ: п
Вярно с оригинала
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници