Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2671-2019
                                               Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е   №548
                                               гр.Видин, 18.11.2019 год.
 
                                      В    И М Е Т О    Н А  Н А Р О Д А
Видинският районен , гражданска колегия , в публично
заседание на  шестнадесети октомври  през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                     Председател: НИНА Н.
                                                             
при секретаря М.П., като разгледа докладваното от съдия Н. гр.дело № 2671  по описа за 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по реда на чл.26, ал.1 от Закона за закрила на детето, и е с правно основание чл.25,  ал.1, т. 2 от същия закон.
            Делото е образувано по молба на Д. на Д. “С.П.” Видин, с която се иска по отношение на детето  Г.М.С. с ЕГН ********** да бъде постановена мярка за закрила настаняване  в семейството на   С.Х.Й. с ЕГН: ********** – баба по майчина линия на детето. Детето е с родители  Х.К.Н., ЕГН: ********** и  баща М.С.С. ,ЕГН: **********.
В съдебно заседание процесуалният представител на Д ”СП” Видин поддържа молбата, като излага, че майката трайно не полага грижа за детето,  като от раждането си за същото са полагани грижи по отглеждане и възпитание в семейна среда Майката на детето е напуснала семейството и се е установила в Г., бащата е напуснал семейството през 2018г. и не се интересува от сина си. Грижите са поети от бабата по майчина линия.  
            Родителите, редовно призовани, не са се  явили в съдебно заседание.С.Х.Й. се е явила и е поддържала молбата. 
            Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното: Видно от представените писмени доказателства, детето Г.  е родено на ***г във Видин и е с родители   Х.К.Н., ЕГН: ********** и  баща М.С.С. , ЕГН: **********, видно от удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт № 0199/09.05.2011г.на община Видин.  На 22.07.2019г.  С.Х.Й. с ЕГН: ********** – баба по майчина линия на детето се е явила в ОЗД, за да съобщи ,че внука и е останал без родителска грижа и е изявила желание и възможност да полага грижи за детето. Видно от социален доклад тя е полагала грижи за детето , осигурява основните битови потребности, стабилна семейна среда. Между двамата има изградена силна емоционална връзка. 
 Социалният работник излага, че настаняването е в интерес на детето, на същото са осигурени материални условия за отглеждане, както и среда за правилното физическо и психическо развитие.
            При тези данни Съдът счита, че молбата на Д. на Д. “С.П.” Видин е основателна и следва да се уважи. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл.25,  т.  2   от ЗЗакД, поради което е в интерес на детето да бъде настанено, съобразно чл.26, ал.1 от ЗЗакД, в семейството на   С.Х.Й. с ЕГН: ********** – баба по майчина линия на детето. 
            Воден от горното, Съдът
                                                          
Р Е Ш И :
            НАСТАНЯВА непълнолетния Г.М.С. с ЕГН **********   в семейството на С.Х.Й. с ЕГН: ********** – баба по майчина линия, с постоянен адрес ***, до навършване на пълнолетие, а ако учи-до завършване на средно образование, но не по-късно от двадесет годишна възраст или до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на основанието за това.
            Решението може да бъде обжалвано от страните в седемдневен срок от съобщението пред Видински окръжен съд, като същото подлежи на незабавно изпълнение.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ: п
Вярно с оригинала
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници