Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2382-2019
                        Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е    № 552
                                     гр.Видин, 18.11.2019 год.
В    ИМЕТО    НАНАРОДА
Видинският районен , гражданска колегия , в публично
заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година в
състав:
Председател: НИНА НИКОЛОВА
при секретаря М.П., като разгледа докладваното от съдия Николова гр.дело № 2382 по описа за 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.26, ал. 1 от Закона за закрила на детето, и е с правно основание чл.25, ал.1, т.1 от същия закон.
Делото е образувано по молба на Д. на Д. "Социално подпомагане" Видин, с която се иска по отношение на детето Т.Н.Т. с ЕГН ********** да бъде постановена мярка за закрила настаняване в семейството на  Й.А.П. с ЕГН: ********** - близък на детето.
В съдебно заседание процесуалният представител на Д "СП" Видин поддържа молбата, като излага, че майката е починала, бащата е неизвестен. Грижи по отглеждане и възпитание на детето е полагала Р.Б.Т., при която детето е било настанено. На 02.08.2019г. настаняването е прекратено и грижите са поети от Й.А.П. ,който по негова информация е брат на биологичния баща на детето.
Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното: Видно от представените писмени доказателства, детето Г. е родено на ***г. в непълно семейство. Майката Н.Т.И. е починала, за което е съставен АКТ №921/23.07.2008г. , видно от докладаСъс Заповед № ЗД/Д-ВН-119/02.08.2019г. на Д. на Д СП е прекратено настаняването , след констатиране на липса на реално полагани грижи от същата , поради отсъствието и от страната. Заявление на 01.08.2019г. в ОЗД Видин е постъпило от Й.А.П., който е изявил желание и възможност да полага грижи за детето, и по негови думи е брат на биологичния баща на детето, който обаче не го е припознал. Видно от социален доклад осигурени са основните битови потребности и стабилна семейна среда. П. е в добро здравословно състояние, отглеждал е дете на своя тъжителка и е годен да полага адекватни грижи за детето. Между двамата има изградена силна емоционална връзка.
Социалният работник излага, че настаняването е в интерес на детето, на същото са осигурени материални условия за отглеждане, както и среда за правилното физическо и психическо развитие.
При тези данни Съдът счита, че молбата на Д. на Д. "Социално подпомагане" Видин е основателна и следва да се уважи. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл.25, т. 1 от ЗЗакД, поради което е в интерес на детето да бъде настанено, съобразно чл.26, ал.1 от ЗЗакД, в семейството на   Й.А.П. с ЕГН: ********** - близък на детето.
Воден от горното, Съдът
РЕШИ:
НАСТАНЯВА непълнолетния Т.Н.Т. с ЕГН ********** в семейството на Й.А.П. с ЕГН: ********** - близък, с постоянен адрес ***, до навършване на пълнолетие, а ако учи-до завършване на средно образование, но не по-късно от двадесет годишна възраст или до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на основанието за това.
Решението може да бъде обжалвано от страните в седемдневен срок от съобщението пред Видински окръжен съд, като същото подлежи на незабавно изпълнение.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: П
Вярно с оригинала
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници