Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1230-2019
                                   Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                                
                                          
                                     гр.В., 18.11.2019г.
                                                
                                        в името на народа  
В.СКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ШЕСТИ   НОЕМВРИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ: 
                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.  П.
                                                      СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                                ЧЛЕНОВЕ:
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ:   М.В.,                        И   В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА                                    КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.П.                             А.Н.Д.№ 1230   ПО   ОПИСА   ЗА   2019 Г.,     И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
           
Делото е образувано по жалба с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена от „Б.Е.” ООД, с ЕИК  , със седалище и адрес на управление в гр.С., ж.к.”Зона Б 5-3”, ул.“Средна гора“, № 27 Б, представлявано от Управител И.А.Й., против Наказателно постановление № 05-0000992 от 03.09.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – гр.В., с което на дружеството жалбоподател е наложена административна имуществена санкция в размер на 1500лв./хиляда и петстотин лева/ на основание чл.414, ал.3 от КТ, за извършено от него административно нарушение на чл.61, ал.1 във вр.с чл.1, ал.2 от КТ.
            Жалбоподателят моли да бъде уважена жалбата му, като основателна, оспорва атакуваното с нея наказателно постановление и моли то да бъде отменено, като незаконосъобразно и необосновано. 
            Ответната по жалбата страна - административно-наказващият орган поддържа наказателното постановление и моли то да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, като оспорва жалбата срещу него и моли тя да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
             На 18.06.2019г. около 14,00ч. от контролните органи на Д„ИТ“–В. е извършена проверка в лозов масив в землището на с.Г. и с.К., обл.В., собственост на дружеството жалбоподател. Констатирано е, че на мястото работи лицето Н. И. Т., която е декларирала в съставения на място констативен протокол елементи на трудово правоотношение, а именно: работно място, работно време, субординация и йерархичност в отношенията работник- работодател, а също и че има сключен граждански договор. На 27.06.2019г. в Д“ИТ“-В. е извършена проверка по документи: представен договор за услуга от 17.06.2019г., в който няма материализиран определен краен резултат, така че с него се прикрива трудово правоотношение, което не е уредено като такова. При предоставянето на работна сила не е сключен трудов договор между работника и работодателя преди постъпването на работа на работника.
            Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка, акта за установяване на административно нарушение, протокол за извършена проверка, договор за услуга, констативен протокол, както и от гласните доказателства: показанията на свидетеля-актосъставител Ш., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират по между си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от В.ският районен съд.
            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че „Б.Е.“ ООД е осъществило при дейността си административното нарушение, такова каквото се твърди с АУАН и НП по чл.61, ал.1 във вр.с ал.1, т.2 от КТ. Дружеството следва да понесе предвидената в чл.414, ал.3 от КТ административна имуществена санкция, която е в размер от 1500 до 15000 лева. Същата е определена и наложена от административно-наказващият орган правилно по вид и размер минимален, така както е предвидено в горепосочената разпоредба на закона. С дейността си жалбоподателят не е уредил отношенията си с работника при предоставяне на работна сила, като трудови правоотношения, и трудовият договор не е сключен между работодателя и работника преди постъпването на работа. Така са нарушени разпоредбите на трудовото законодателство.
            От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                              
Р     Е     Ш     И     :
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 05-0000992 от 03.09.2019г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – гр.В., с което на „Б.Е.” ООД, с ЕИК 201666651, със седалище и адрес на управление в гр.С., ж.к.”З. Б 5-3”, ул.“С. г.“, №, представлявано от Управителя И.А.Й., е наложена административна имуществена санкция в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
            Решението може да бъде обжалвано пред АС-В. с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните по реда на АПК.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници