Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1068-2019
                                              Р Е Ш Е Н И Е № 362
                                            В ИМЕТО НА НАРОДА
                                            гр.Видин  11.11.2019 год.
            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на   десети октомври две хиляди  и деветнадесета година в състав:
                                                                      Председател:Вероника Станкова                                                                                               Съдебни заседатели:
                                                                       Членове:
при секретаря В.Узунова и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Станкова НАХД № 1068 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН.
 Образувано  по жалба на Й.Ц.Ц.-изпълнителен директор на „ЗД ЕИГ РЕ“ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление- гр.София срещу Електронен фиш серия К № 2725204 на ОД МВР Видин за налагане на глоба за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство от 22.04.2019г., с което на жалбоподателя е  наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева на основание чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП.  
         В открито съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява.Не се представлява.
Административно наказващият орган-редовно призован- не се представлява .
        Въз основа всички събрани по делото доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:
            Въпросният електронен фиш е издаден на жалбоподателя, като собственик на автомобила, който е бил заснет с техническо средство за движение с незаконосъобразна  скорост.
           
            Иска се отмяна на електронният фиш , поради неспазване на процедурата по чл. 189, ал.4 и ал.5  от ЗДвП, тъй като същият не е връчен както повелява закона, а именно не е изпратена покана до законния представител на юридическото лице да се яви в съответната служба в едномесечен срок от получаване на същата, за да му бъде издаден електронен фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението, респективно което е управлявало автомобила към момента на деянието.
            Не се претендират и не се развиват доводи за отмяна на електронният фиш по същество.
            В същото време жалбоподателят от момента на получаване на писмото е могъл да се възползва от дадената му в чл. 189, ал.5 от ЗДвП възможност да представи писмена декларация с данни за лицето , което е управлявало автомобила му ако е било налице такова.Това той не го е сторил, нито пък с жалбата оспорва, че той е автор на деянието.
            Съдът приема, че жалбата е подадена в срок и е допустима.
            Разгледана по същество е неоснователна.
             При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:
         Безспорно е установено по делото, че на посочената дата и час процесният автомобил  е бил заснет с автоматизирано техническо средство със скорост 82км/ч., превишаваща разрешената максимална скорост от 50 км/ч.
При така установената по делото фактическа обстановка и приложените писмени доказателства, съдът намира, че обжалвания Електронен фиш Серия серия  К № 2725204 на ОД МВР Видин  отговоря на изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН и чл.189, ал.4 от ЗДвП. Съгласно чл.189, ал.4 от ЗДвП, „Електронния фиш съдържа данни за: териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на МПС, собственика на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби….”.
В случая видно от обжалвания Електронен фиш  е направено точно описание на мястото, където е установено нарушението, както и  е направено описание на нарушението, както и обстоятелствата при които е извършено последното.
По делото са представени снимка на клип при заснемане на превозното средство,докладна записка на заснетите превозни средства , между които фигурира и настоящето.Протоколи за използване на АТС и за преминала проверка за годност на техническо средство.Всички те представляват официални удостоверителни документи, които доказват извършеното деяние, както и годността на техническите средства, които са използвани.
  Водим от горното и на основание чл.63, ал.1,т.1 от ЗАНН,  Съдът
                               
     Р             Е            Ш            И :
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К № 2725204 на ОД МВР Видин за налагане на глоба за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство от 22.04.2019г., с което на жалбоподателя- Й.Ц.Ц.-изпълнителен директор на „ЗД ЕИГ РЕ“ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление- гр.София е  наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева на основание чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП. 
                        Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.                                         
                                            
   РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници