Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1053-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 358
гр. Видин 08.11.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд, наказателна колегия в публичното заседание на девети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                      Председател: Даниел Цветков                                                         
при секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното от съдията Цветков НАХ дело №1053/2019г. и за да се произнесе взе предвид следното :
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена в срок от М.И.Г. ***, против Наказателно постановление № 19-0291-000135/14.06.2019г. на Началника на РУ- Кула - ОДМВР-Видин с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл.177,  ал. 1, т.3 от ЗДвП - „глоба“ в размер на 100лв.
            Жалбоподателят твърди в жалбата си, че НП е незаконосъобразно и моли съда да постанови решение с което го отмени изцяло. Поддържа се още, че  не е налице извършено административно нарушение, тъй като по време на извършената проверка по отношение на товарен автомобил „Прага“ с водач неправоспособния Милен Генчев Йончев, не е бил нито собстнеки, нито ползвател на МПС.
          Ответната страна редовно призовани не изпращат представител.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
            На 13.03.2019г.  на път трети клас в Община Макреш служители на РУ-Кула спрели за проверка товарен автомобил „Прага“ с Рег. № СО 66 48 ВР, управляван от неправоспособния водач Милен Генчев Йончев. При направена служебна справка, свид. Н.Д.В. приел, че собственик на въпросното МПС е именно жалб. Г.. В. съставил АУАН срещу последния, като възприел извода, че в случая се касае за извършено нарушение на чл.102, т.1 от ЗДвП, като в последствие жалбоподателя отказал да подпише АУАН.
         Въз основа на така съставения акт, против жалбоподателя е издадено и обжалваното НП с което му е наложено посоченото по- горе административно наказание.
            В подкрепа на твърдението си, че не е извършил административното нарушение за което е санкциониран, като писмено доказателство по делото бе представен от страна на жалбоподателя нотариално - заверен договор за покупко – продажба на МПС от 09.05.2017г., от който е видно, че въпросното МПС е продадено на лицето Юлиян Георгиев Живков
            Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства- административно-наказателната преписка, показанията на свидетеля В., както и от представеното копие за покупко- продажба на МПС.
            При така установената по-горе  и възприета от съда фактическа обстановка, настоящият съдебен състав намира, че издаденото НП е незаконосъобразно и необосновано, тъй като от изложеното до момента се извежда извода, че жалбоподателят Г. не е осъществил от обективна и субективна страна изпълнителното деяние, представляващо административно нарушение по смисъла на чл. 102, т.1 от ЗДвП. Не можа да се докаже по един категоричен и убедителен начин от страна на АНО, че именно жалбоподателя, на 13.03.2019г. в посочения по- горе пътен участък, е предоставил управлението на товарен автомобил „Прага“ на неправоспособния водач Милен Генчев Йончев.
         Като се има предвид изложеното до момента и с оглед обсъждането на обстоятелствата, относими към субективния елемент /наличието на вина/от състава на вмененото от страна на АНО  за извършеното административно нарушение, то съдът стигна до извода за липсата на достатъчно такива. Тъй като настоящото производство е от административно- наказателен характер, същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение (по смисъла на чл. 6 ЗАНН), дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и НП и дали е извършено от него виновно.  Тези предпоставки следва да бъдат установени и доказани от административно наказващия орган, като представител на административно наказателното обвинение по един несъмнен начин. Следва да се подчертае, че отразеното в акта за административно нарушение не се счита за безспорно доказано, със самия факт на неговото съставяне, а е необходимо с установените доказателствени средства, да се докаже от страна на АНО, че отразеното в АУАН претендирано административно нарушение е извършено именно от лицето, срещу което е инициирана преписката.
           Съдът намира, че в конкретния казус по безспорен начин се  установи, че  жалбоподателят Г. не е извършил описаното в АУАН и НП нарушение, предвид събраните по делото  писмени и гласни доказателства, обсъдени по-горе от съда.
           В тази връзка съдът счита, че административно- наказващия орган не е изпълнил  задължението си визирано в разпоредбата на чл.  52, ал.4, от ЗАНН като е трябвало да прецени събраните доказателства, а при необходимост да извърши и разследване на спорните доказателства.
              Воден от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И:
           
         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-0291-000135/14.06.2019г. на Началника на РУ- Кула - ОДМВР-Видин с което на жалбоподателя М.И.Г. *** е наложено административно наказание на основание чл.177,  ал. 1, т.3, б.“а“ от ЗДвП - „глоба“ в размер на 100лв.
         Решението подлежи  на касационно обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщението му пред Административен съд гр. Видин.
           
                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ
Версия за печат
Свързани страници