Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1049-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 534
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 08.11.2019г.
            Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на десети октомври, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:  
             Председател : Тодор Попиванов         
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр. дело № 1049 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е образувано по молба с правно основание чл.51 от Закона за наследството /ЗН/ от „В и К - Видин” ЕООД, Булстат *********, със седалище и адрес на управление - гр.Видин, ул.”Широка” № 18, представлявано от Георги Владимиров Владов, в качеството му на кредитор на починалия И.Ц.И., ЕГН **********, за призоваване на лицата, имащи право да го наследят, а именно: Ц.К.И., ЕГН **********, с адрес: ***, К.И.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** и Г.И.П., ЕГН **********, с адрес: ***, да заявят приемат ли или се отказват от наследството. Иска се съдът да приеме за установено, че призованите да наследяват лица приемат наследството и това обстоятелство да се впише в особената за това книга към съда.
Поддържа се, че наследодателят е бил титуляр по договор за текущо потребление, абонатен номер 012924 и адрес на потребление за доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води: гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, ж.к.”Христо Ботев”, бл.11, вх.Г, ап.1, както и че титулярът е останал задължен за заплащане на изразходвана вода и отведени отпадни води  за периода от 15.11.2017г. до 15.11.2018г., поради което има интерес да ангажира имуществената отговорност на абоната. Твърди се още, че абонатът е починал, което обуславя правния интерес кредиторът да иска призваните да наследяват лица да заявят дали приемат наследството или се отказват от него.
От фактическа страна: Видно от представената справка и покана за доброволно изпълнение, ведно с известие за доставяне, молителят е доставчик на питейна вода и отвеждане на отпадни води на наследодателя, с  абонатен номер 012924, като последният е останал задължен за заплащане на услугата за периода от 15.11.2017г. до 15.11.2018г.
Видно от удостоверение за наследници № АО01АУ-03-980/1/, изд. на 17.05.2019г. от Община Видин, задълженото лице И.Ц.И., ЕГН **********, е починало през 2015г. и е оставило наследници: Ц.К.И., ЕГН **********, с адрес: ***, К.И.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** и Г.И.П., ЕГН **********, с адрес: ***.
Призованите да наследяват лица Ц.К.И., ЕГН **********, с адрес: ***, К.И.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** и Г.И.П., ЕГН **********, с адрес: ***, са заявили лично и чрез нотариално заверено заявление, че приемат наследството, останало от наследодателя им.
   Съдът, като взе предвид в съвкупност и поотделно представените по делото писмени доказателства, приема за установено следното от правна  страна:
    Тъй като задълженото към кредитора лице е починало, неговите задължения са преминали по пътя на наследяването към универсалните му правоприемници по закон, а именно – неговата съпруга и деца. Лицето, което е наследник по закон на дадено починало лице, е призовано към наследяване. Това означава, че в патримониума му е възникнало самостоятелно не притезателно субективно право на наследяване. Съдържанието на това право се състои във възможността титулярът му да приеме наследството на починалото лице или да се откаже от него. За да породи правни последици, упражняването на правото на наследяване следва да стане по някои от предписаните в Закона за наследството начини и в сроковете, посочени в закона. Последиците от упражненото право на наследяване в случаите на изявена воля за приемане са възникване на наследственото правоприемство, тоест преминаването на имуществото (правата, но и задълженията) на наследодателя към наследника. В настоящия случай, призованите да наследяват лица са заявили, че приемат наследството, което обстоятелство е удостоверено в съдебния протокол.  
Предвид изложеното, Съдът
                                       Р  Е  Ш  И :
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследство при Районен съд – Видин, волеизявлението на Ц.К.И., ЕГН **********, с адрес: ***, К.И.Ц., ЕГН **********, с адрес: *** и Г.И.П., ЕГН **********, с адрес: ***, ЗА ПРИЕМАНЕ наследството на И.Ц.И., ЕГН **********, починал на 25.07.2015г., Акт за смърт № 0463/25.07.2015г. на Община Видин, по гр.дело № 1049/2019 г. по описа на РС - Видин.
Решението може да бъде обжалвано пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници