Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (96)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2383-2019
                                    Р  Е    Ш    Е   Н   И   Е   № 593
                                 гр.Видин, 06.11.2019 година
 
                    В      И М Е Т О     Н А       Н А Р О Д А
Видинският районен съд, гражданска колегия,  втори състав, в публично
заседание на  шести ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                     Председател: Нина Николова
 
при секретаря М.П.   като разгледа докладваното от  съдия  Нина Николова   гр.дело №2383 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 4, ал.1, във вр. с чл.2 от ЗЗДН. Делото е образувано по молба на М.М.С. ,  с ЕГН : ********** *** , лично и като майка и законен представител на малолетното си дете  Т.П.И. , с ЕГН :  **********, в която се излагат факти за осъществено домашно насилие от  П.И.И. с ЕГН: **********, от гр. Видин, ж. к. “П.”, бл. 4, вх.. “В”, ет. І, ап. 33 , с когото молителката  М.М.С. е във фактическо съжителство.
Твърди се от молителите, че на 23.07.2019г. в жилището , в което живеят страните в гр.Видин, ответникът е упражнил физическо насилие върху молителката и детето, като  след пореден скандал, започнат от ответника, същият  упражнил  върху молителката физическо насилие в присъствето на децата Т.П.И. и Л.М.С., с ЕГН: **********, като я хванал за гърлото с две ръце и започнал да я души, при което нещо изпукало в гърлото и. Малкото дете започнало да пищи, ответникът пуснал молителката и отишъл да спи.  
Сочи се, че с действията си ответникът е осъществил  акт на домашно насилие по чл.2, ал.1 от Закона за защита от домашно насилие.
Ответникът лично и представляван от процесуален представител в производството излага, че молбата е неоснователна, тъй като не е упражнен описания акт на домашно насилие. Сочи се, че молителката се отнася грубо с ответника, изключително агресивна е, недоволна от финансовото състояние на ответника .
Събрани са писмени и гласни доказателства. 
С оглед подадената молба и събраните в производството доказателства, Съдът приема за установено следното:
Молбата е подадена в срока по чл.10, ал.1 ЗЗДН от процесуално легитимирано лице и е допустима. С молбата е представена Декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗДН.
 Страните в производството са живели на семейни начала от 2014г. до началот она месец август 2019г. и имат общо дете- Т.П.И., ЕГН:**********.  Молителката има още едно дете от предишно съжителство – Л.М.С., ЕГН: **********, за което грижи по отглеждане и възпитание са полагали страните в посочения период.
На  23.07.2019г. вечерта страните и децата били у дома, когато възникнал  скандал . Страните били в кухнята , а децата в другата стая. Л. влязла в кухнята , за да пие вода и видяла, че  ответникът е хванал молителката от двете страни на шията. Молителката била ядосана , извадила нож от кухненския шкаф,   викайки „Убий ме,бе, убий ме !“. Тези факти се установяват от детето Л., изложени пред социалните работници и отразени в социалния доклад. Не се установи,че детето Т. е присъствало на акта на домашно насилие, видно от изложеното  на детето Л. пред социалните работници, само тя е влязла в кухнята,  при изслушването и  сочи, че като видял, че двете със сестра и влизат в кухнята, ответникът пуснал майка  и. Горното се установява и от събраните косвени доказателства -  показанията на разпитаните в производството свидетели  Н., Георгиева. 
Видно от свидетелството за съдимост на ответника, същият е не е осъждан, не се води на диспансерен учет към ПО на МБАЛ Св.П. АД Видин.
По отношение на дефинирането на акта на насилие, съгласно чл. 2 ЗЗДН, съдът приема, че от страна на ответника е осъществено домашно насилие, изразяващо се във физическо, такова.  Актовете на домашно насилие, визирани в чл.2, ал. 1 ЗЗДН обхващат широк кръг хипотези на различни видове домашно насилие, всяка от които  има  многобройни проявни форми, безспорно обаче , физическото насилие е такъв акт, независимо от конкретната му форма, в случая - хващането на молителката за шията.
Съдът приема, че се установи извършено физическо насилие, като  
следва да се отбележи,  и че само декларация по чл.9 , ал.3 от ЗЗДН е достатъчна за установяване на факта в производството по ЗЗДН. За да се изключи осъществавяне на акта, е необходимо  да се установи по безспорен начин обратното, а в случая единствен очевидец е Л.М.С., която сочи, че е видяла акта.
Неоснователни са доводите за характеристики на личността на молителката, които да обосновават и да предизвикват проявеното насилие. 
 Никакви личностни качества не могат да обосноват приемането на осъществяването на домашно насилие, каквото е извършено с посочения акт от страна на ответника.  Съдът не приема твърдението , че описаният Остър ларингофарингит в представения амбулаторен лист от 06.08.2019г. е последица от извършения акт на насилие, тъй като доказателството е съставено 14 дни след извършване на акта, и описаното състояние би могло да възникне в периода от други причини. В производството се събраха доказателства за отношенията между страните, с намесване и на родителите на същите, нетърпимост един към друг, недоволство , отправени обиди и нецензурни изрази от страна на молителката към ответника, в представените разпечатани на хартиен носител електронни документи, както и от свидетелските показания, но възникналите конфликти следва да се решават между страните или с взаимни отстъпки, по цивилизован начин, или по установените за това процедури   с участието на компетентни органи, с оглед и запазване психическото и емоционално здраве на децата, възпитание и личен пример.
В настоящото специално производство следва да се установи извършен ли е акта от ответника и представлява ли същия насилие по смисъла на закона, останалите твърдения и доводи следва да се изложат в съответните други граждански производства.
При определяне на мерките, съдът намира, че следва да бъдат определени мерки по чл.5,т.1, т.3, и т.5 ЗЗДН, тъй като страните не живеят в общо жилище. На основание чл.5, ал.4 ЗЗДН следва да бъде наложена и глоба в минималния установен от закона размер – 200.00 лева.
Предвид уважаване на молбата, следва да бъде издадена и заповед за защита, а ответника следва да бъде осъден да заплати и ДТ в размер 25.00 лева на основание чл. 11, ал. 2 ЗЗДН, вр. с чл. 16 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.Разноските за адвокатско възнаграждение следва да останат за страните както са направени ,с оглед изхода на делото.
            Воден от горното, Съдът
                                                          
    Р Е Ш И :
ОТХВЪРЛЯ молбата на М.М.С. ,  с ЕГН : ********** *** ,   като майка и законен представител на малолетното си дете  Т.П.И. , с ЕГН :  **********,  за защита от домашно насилие , извършено от П.И.И. с ЕГН: **********, от гр. Видин, ж. к. “П.”, бл. 4, вх.. “В”, ет. І, ап. 33 ,  срещу Т.П.И. , с ЕГН :  **********. 
ИЗДАВА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА, като:          
   ЗАДЪЛЖАВА  П.И.И. с ЕГН: **********, от гр. Видин, ж. к. “П.”, бл. 4, вх.. “В”, ет. І, ап. 33 да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М.М.С. ,  с ЕГН : ********** *** .
   ЗАДЪЛЖАВА П.И.И. с ЕГН: **********, от гр. Видин, ж. к. “П.”, бл. 4, вх.. “В”, ет. І, ап. 33 да не се  приближава до   М.М.С. ,  с ЕГН : ********** *** , на разстояние от 100 метра  , както и до  жилището в гр. Видин, бул. „ П.  „ № 32 , ,вх.” Б” ет. ІІІ, ап.32, както и до местоработата на молителя, местата за социални контакти и отдих на  М.М.С. ,  с ЕГН : **********   за  срок от 6 месеца.
   ЗАДЪЛЖАВА П.И.И. с ЕГН: **********, от гр. Видин, ж. к. “П.”, бл. 4, вх.. “В”, ет. І, ап. 33 да посещава специализирана програма за лица, упражнили насилие към Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин , ул.К.Б. I, №25 А, за срока на изпълнение на програмата.
УВЕДОМЯВА П.И.И. с ЕГН: **********, от гр. Видин, ж. к. “П.”, бл. 4, вх.. “В”, ет. І, ап. 33, че при неизпълнение на заповедта ще бъде задържан от полицейския орган, констатирал нарушението, за което ще бъдат уведомени органите на Прокуратурата.
НАЛАГА на П.И.И. с ЕГН: **********, от гр. Видин, ж. к. “П.”, бл. 4, вх.. “В”, ет. І, ап. 33, глоба в размер на 200.00 лева.
ОСЪЖДА П.И.И. с ЕГН: **********, от гр. Видин, ж. к. “П.”, бл. 4, вх.. “В”, ет. І, ап. 33, да заплати на Държавата по сметка на ВРС  ДТ в размер на 25.00 лева.
 Преписи от решението и заповедта да се връчат на страните и да се изпратят на РУ Видин за контрол и изпълнение.
Преписи от решението и заповедта да се изпратят на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин , ул.К.Б. I, №25 А за изпълнение.
Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.
            Решението може да бъде обжалвано от страните в 7-дневен срок от връчването му пред Видински окръжен съд.
           
РАЙОНЕН СЪДИЯ: П
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници