Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (96)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 938-2019
                                         Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                      
                                                  гр.Видин, 06.11.2019г.
                                                    в името на народа
ВИДИНСКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ТРИДЕСЕТИ   ОКТОМВРИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:        
                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.                                                      СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                                ЧЛЕНОВЕ:
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ:   М.В.,                        И   В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                                         КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.ПЕТКОВ                             А.Н.Д. № 938   ПО   ОПИСА   ЗА   2019 Г.,          И   ЗАДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:   
            Административно-наказателното производство е с правно основание по реда на чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, подадена от У.Г., роден на ***г. в Т. А., Р.Израел с паспорт № изд. На 24.01.2017г. в Т. А., Р.И., против Наказателно постановление № 4518а-132 от 08.10.2018г. на Началника на ГПУ-Б., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500лв. на основание чл.48, ал.1, т.3 от ЗЧРБ за извършено от него административно нарушение по чл.34 от ЗЧРБ.
            Жалбоподателят моли да бъде уважена жалбата, като основателна и да бъде отменено атакуваното с нея наказателно постановление, като незаконосъобразно и необосновано. 
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, поддържа наказателното постановление, като законосъобразно и обосновано и моли то да бъде потвърдено, и оспорва жалбата, като неоснователна и моли тя да бъде оставена без уважение.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
            На 26.09.2018г. около 15,40ч. на ГКПП-Б. жалбоподателят Г. се е явил за излизане от Р.България. Извършена е била гранична проверка в АИС ГК, от която е констатирано, че същият е превишил срока на пребиваването си в страната с два дена. На лицето е регистрирано влизане на 27.06.2018г. през ГКПП-Аерогара В.   
            Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказа по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: административно-наказателната преписка, АУАН № 4518а-132 от 26.09.2018г., справка за пътуване на лице-чужд гражданин, докладна записка, както и гласните доказателства: показанията на свидетеля-актосъставител Т., между които няма противоречия, допълват се и си кореспондират относно това, което е прието от съда за безспорно установено и категорично доказано, за което се кредитират от видинския районен съд.
            От така установеното от обективна страна съдът прави извода, че жалбоподателят е извършил както от обективна, така и от субективна страна административното нарушение по чл.34 от ЗЧРБ. От обективна страна той не е напуснал територията на страната в разрешение срок на пребиваване. От субективна страна той е ивършил това при форма на вината пряк умисъл, съзнавал е обществено-опасния характер на деянието и неговите обществено-опасни последици и е искал тяхното настъпване. Г. следва да понесе административното наказание предвидено в чл.48, ал.1, т.3 от ЗЧРБ, което е глоба в размер от 500лв. до 5000лв. Административно-наказващият орган правилно е определил вида и размера на наказанието глоба в минимален предвиден от закона. Административното нарушение е за пръв път, не са настъпили съществени увреждания за отделни лица или за обществените отношения, извършителят не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца, извършеното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието.
            От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление може да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а подадената срещу него жалба следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна и необоснована.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                               Р     Е     Ш     И   :
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4518а-132 от 08.10.2018г. на Началника на ГПУ-Б., с което на У.Г., роден на ***г. в Т. А., Израел с паспорт № издаден на. в Т.А., И., е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500лв./петстотин лева/.
Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните по реда на Административно-процесуалния кодекс.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници