Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (96)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2547-2018
                                                       Р Е Ш Е Н И Е  №  474
 
                                                      В ИМЕТО НА НАРОДА
                                                       гр. Видин, 14.10.2019г.
Видинският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на тринадесети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав :
                               Председател : Владимир Крумов
                                                                                          Съдебни заседатели :
                                                                                          Членове :
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора .................................., като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 2547 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното :
Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415 от ГПК, чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД, от „ЧЕЗ Електро България” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” 159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, ЕИК*******против Г.П.К., ЕГН **********, с адрес ***.
Твърди се от ищеца, че страните са били в облигационни отношения, които се регулират от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД. Посочва се, че същите са общоизвестни и съгласно чл. 98а от ЗЕ, обвързват всички абонати на енергийния снабдител, без да е необходимо изричното им приемане от страна на потребителите. Поддържа се, че съгласно тях, „ЧЕЗ Електро България” АД е изпълнил задължението си за доставка на електрическа енергия за периода 21.09.2017г. до 22.01.2018г. Сочи се, че ответникът не е изпълил задължението си да заплати доставената електрическа енергия по издадените от дружеството фактури, описани в обстоятелствената част на исковата молба, на обща стойност 487,08лв. Сочи се, че за вземането си ищцовото дружество е подало заявление по реда на чл.410 от ГПК, по силата на което му е издадена заповед за изпълнение по гр. д. № 1100 / 2018г. по описа на Районен съд гр. Видин, както и че ответникът е възразил срещу вземането. Твърди се, че в съответствие със ЗЕ, ищцовото дружество е издало справка за възникналите задължения, която съдържа всички претендирани и посочени по-горе фактури. Иска се от ищцовото дружество съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че му дължи плащане по горепосочените фактури в размер на 487,08лв. – главница по неизплатени фактури за използвана и незаплатена електрическа енергия за исковия период, 14,44лв. – законна лихва за забава, считано от 29.11.2017г. до 25.04.2018г. и законната лихва за забава върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда до окончателното изплащане. Претендират се и направените в заповедното производство разноски, както и разноските в настоящето производство.
Ответната страна, чрез назначения особен представител, е подал писмен отговор на исковата молба. Оспорва основателността на исковете. Въведени са възражения относно : липса на облигационна връзка между страните, ищецът няма качеството на потребител на електрическа енергия.
По делото са събрани писмени доказателства. Назначена и изслушана е съдебно – счетоводна експертиза.
Съдът, като взе предвид в съвкупност и поотделно представените по делото писмени доказателства, приема за установено от фактическа страна:
Между страните, през исковия период, са налице облигационни отношения, които се регулират от Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД. Наличието на договорните отношения между страните се оспорват от ответника. Ответникът е подал заявление за продажба на електрическа енергия с място на продажба с. Новоселци, обл. Видин, ул.“Двадесет и четвърта“ № 20. Като ползвател на имота ответникът, съгласно чл. 4, ал. 2 от Общите условия е потребител на електрическа енергия за битови нужди. Общите условия са публикувани в централен и местен всекидневник, през месец ноември на 2007г., и съгласно чл. 53 имат действие по отношение на ответника. Същият не посочи доказателства относно предложени специални условия, различни от публикуваните.
Ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Районен съд гр. Видин на 03.05.2018г. като е образувано гр.д. № 1100 / 2018г. по описа на Районен съд гр. Видин. По делото е издадена Заповед № 804 - РЗ за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 11.05.2018г., с която е разпоредено длъжникът, ответник в настоящето производство, да заплати на кредитора, ищец в настоящето производство, исковите суми, ведно със съответните разноски по заповедното производство. Заповедта за изпълнение е връчена на ответната страна по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК.
В указания от съда срок заявителят е предявил настоящите искове.
На 23.09.2015г. ответникът е подал възражение до ищеца относно сумата от 172,00лв., която му е начислена за трифазния ток. На 24.09.2015г. е извършена проверка и е съставен констативен протокол № 0128903, в който е констатирано, че СТИ 11851879 не е свързано към електропреносната мрежа на ищеца.
Вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза дава заключение за размера на процесните суми.
Заключението на вещото лице не е оспорено от страните. Изготвено е обективно, поради което съдът му дава вяра.
          При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :
          Предявените искове за установяване съществуване на вземанията са допустими. Против издадената заповед за изпълнение е подадено, в срока за това, възражение от ответната страна, като за ищеца възниква правен интерес от предявяване на искове за установяване на вземанията си по заповедното производство.
          Като изправна страна по договора и на основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД ищцовото дружество има право да иска изпълнение по договора с обезщетение за забава. В тежест на ответника е да установи наличие на изпълнение на задължението си по договора за плащане за ползване на доставената от страна на дружеството електрическа енергия. И тъй като ответникът не е посочил доказателства в тази насока, то следва да се приеме, че той е неизправна страна по договора и че дължи на кредитора - ищцовото дружество изпълнение - заплащане на сумите – главница и лихви в размера, установен от вещото лице.     
Предвид това исковете са основателни и следва да се уважат.
По реда на чл. 78 от ГПК ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на ищеца сумата от 579,60лв. направени разноски по настоящето производство и сумата от 83,00лв. разноски в заповедното производство.
Воден от горното, Съдът
                                                    Р Е Ш И :
          Признава за установено по отношение на Г.П.К., ЕГН **********, с адрес ***, че „ЧЕЗ Електро България” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” 159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, ЕИК*******има вземане спрямо Г.П.К., ЕГН **********, с адрес ***, за : сумата от 487,08лв. за консумирана и незаплатена електрическа енергия, сумата от 14,44лв. – законна лихва за забава от 29.11.2017г. до 25.04.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, считана от подаване на заявлението в съда – 03.05.2018г. до окончателното изплащане на вземането, които суми са включени в Заповед № 804 - РЗ за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 11.05.2018г. по гр. д. № 1100 / 2018г. по описа на Районен съд гр. Видин.
          Осъжда Г.П.К., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на „ЧЕЗ Електро България” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” 159, бл.Бенч Марк, Бизнес център, ЕИК*******сумата от 579,60лв. направени разноски по настоящето производство и сумата от 83,00лв. - разноски направени в заповедното производство.
          Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.
                         
                                                                       Районен съдия : / П /
Вярно с оригинала
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници