Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (96)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 596-2019
Р Е Ш Е Н И Е   № 302
     гр. Видин 10.10.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд,  наказателна колегия в публично заседание на десети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ                                             
при секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното  от съдията ЦВЕТКОВ  НАХ дело №596 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.
            Делото е образувано по подадена в срок жалба от „Теленор България” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Младост 4”,, Бизнес Парк София, сграда 6, против наказателно постановление № К-0031508/23.04.19г. на Директора в Регионална Дирекция за областите Монтана, Видин и Враца, към ГД „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, КЗП, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 900 лева, на основание чл. 222а,  от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/, за извършено нарушение на чл. 113, ал.2 от Същия закон
В с.з. жалбоподателят редовно призован не изпраща представител. Излагат се съображения в жалбата, според които НП е издадено при нарушение на процесуалния закон, поради и което следва да бъде отменено. Поддържа се, че липсвало описание в достатъчна степен на нарушението и че не били посочени фактическите обстоятелства относно извършването му. Твърди се още, че липсвала конкретика относно фактическата част на извършеното нарушение, не била конкретизирана стоката – предмет на рекламациите,както и че не било посечено името на потребителя, ползващ въпросния мобилен телефон.
         Въззиваемата страна редовно призовани, не изпращат представител, изпратено е от тяхна страна писмено становище в което се навеждат съображения за обоснованост, правилност и законосъобразност на НП. Моли се съда да потвърди същото.
         Районният съд, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено от фактическа страна следното:
Във вр. с подадена жалба до КЗП от лицето Славка Неофитова Петрова от гр.Видин, служители на комисията извършили проверка на 05.02.2019г. в гр.Видин, в търговски обект на жалбоподателя, намиращ се на ул. „Цар С. Велики” №55. Било установено, че жалбоподателят е продал на потребителката мобилен телефон „Lenovo D 100 dual“, като в последствие са предявени 4 бр. рекламации от страна на Петрова поради възникнал дефекти на устройството, при които телефонът е приеман в обекта на търговеца за ремонт,  след което бил връщан на купувача. Било установено в резултат на проверката още, че при предявяване на една от рекламациите от страна на потребителката – на 12.12.2018г. по отношение на посочения по- горе мобилен телефон, жалбоподателят не е извършил до 14.01.2019г. привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за покупко – продажба в рамките на един месец.
След като взел предвид описаните факти и обстоятелства, свид. С.И. приел, че е налице извършено административно нарушение по чл. 113, ал.2 от ЗЗП и съставил АУАН срещу търговеца, който бил връчен и предявен на упълномощено лице на дружеството срещу подпис. Въз основа на акта, било издадено и процесното НП.            
         Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства-свидетелските показания на С.Й.И., както и от приложената административно- наказателна преписка.      Между така изброените доказателства няма противоречия, същите кореспондират помежду си и взаимно се допълват и подкрепят, поради което съдът ги кредитира.
От друга страна съдът не споделя становището на жалбоподателя, че фактическият състав на нарушението не бил изпълнен, тъй като разпоредбата на чл. 113, ал.2 била тълкувана едностранчиво от АНО, както и че били допуснати проц. пропуски при съставянето на АУАН и НП, тъй като видно от приложените материали по делото АУАН и НП са издадени в съответствие със процесуалните правила, касаещи установяването и санкционирането на административни нарушения. Приложените доказателства по делото не обезпечават  тезата на жалбоподателя, че не бил конкретизиран предмета на нарушението, както и че липсвало описание на идентичността на потребителя, тъй като видно от обстоятелствената част на самото НП е отразен както модела на процесния мобилен телефон, така и името на потребителката, извършила рекламациите по отношение на стоката. 
 
 
 
 
Предвид изложените констатации съдът извежда извода, че в хода на административнонаказателното производство са положени необходимите усилия за правилното установяване на относимите към настоящият случай фактически положения. От събраните доказателствени материали по делото е видно, че че при предявяване на една от рекламациите от страна на потребителката Славка Петрова – на 12.12.2018г. по отношение на  мобилен телефон „Lenovo D 100 dual”, жалбоподателят не е извършил до 14.01.2019г. привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за покупко – продажба в рамките на един месец.
 
 
 
 
 
 
 
 
           От така изложената фактическа обстановка, съдът счита, че жалбоподателят е извършил от обективна и субективна страна административното нарушение за което е наказан по административен ред. 
            От  субективна страна деянието е извършено виновно.
          За извършеното нарушение жалбоподателят е бил санкциониран по реда на чл. 222а  от ЗЗП, според която норма „За нарушение на чл. 113 и чл. 114, ал. 3 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай”.
          В конкретния случай съдът счита, че Нарушената правна норма е правилно отнесена към санкционната такава, тъй като санкцията за неправомерното поведение на жалбоподателя, описано в обстоятелствената част на наказателното постановление попада именно в тази хипотеза на закона. Наложеното  наказание е малко над предвидения минимален размер, но поради липсата на смекчаващи вината обстоятелства съдът не намира за нужно да променя неговия размер. Нещо повече, при направена служебна справка в деловодството на съда настоящият съдебен състав констатира, че жалбоподателят е наказван многократно от КЗП за извършени административни нарушения от подобен вид.
 Предвид изложеното съдът намира, че нарушението е правилно установено и не са допуснати нарушения на процесуалните правила, както при съставянето на акта за установяване на административното нарушение, така и при съставяне на наказателното постановление- издадено е от компетентен орган в кръга на правомощията му, при спазването на законоустановения ред и срокове, поради което последното се явява законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.            
         Предвид горните съображения и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
           
         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление К-0031508/23.04.19г.  на Директора в Регионална Дирекция за областите Монтана, Видин и Враца, към ГД  „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, КЗП, с което на жалбоподателя „Теленор България” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 900 лева, на основание чл. 222а,  от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/, за извършено нарушение на чл. 113, ал.2 от Същия закон
         Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.                                                                       
  
                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници