Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (96)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 869-2019
                                       Р Е Ш Е Н И Е №  470
                                             гр. Видин, 14.10.2019г.
                                          В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд                гражданска колегия в публичното заседание на тринадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав :
                                                                                Председател :  Владимир Крумов
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора ...................................                                                     като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 869 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното :
            Предявен е иск с правно основание чл. 224, ал. 1 от КТ.
            Твърди се от ищеца С.Р.Т., ЕГН **********,***, че в продължение на повече от 10 години работел при ответната страна „ГИПС“ АД, ЕИК : *******, седалище и адрес на управление с. Кошава, общ. Видин, по трудов договор като подземен ръководител участък. Със заповед № 48/18.12.2018г. трудовото правоотношение било прекратено на основание чл. 325, т. 1 от КТ. За периода 2016г., 2017г. и 2018г. ответната страна не е заплатила полагащото се обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.
Иска се от Съда да постанови решение, с което да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 3 469,09лева обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ, и законна лихва за забава от 19.12.2018г. до окончателното издължаване.  Претендират се и направените по производството разноски.
Ответната страна не е подала писмен отговор на исковата молба. Представител не се е явил в откритото съдебно заседание. Не са правени доказателствени искания.
По делото са събрани писмени доказателства, назначена и извършена е  съдебно – счетоводна експертиза.
            Съдът, като взе предвид постъпилата искова молба и събраните по делото писмени доказателства, намира за установено от фактическа страна :
            Страните през исковия период са били в трудовоправни отношения, като ищецът е заемал длъжността „ръководител участък, добивна промишленост“. Трудовото правоотношение е прекратено със Заповед № 48 / 18.12.2018г. на основание чл. 325, т. 1 от КТ.
По делото е назначена съдебно - счетоводна експертиза, която Съдът възприема като обективно и компетентно изготвена.
Вещото лице дава заключение по съдебно-счетоводна експертиза, след запознаване с данните по делото, че размерът на неизплатеното обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ е в размер на 3 469,09лева.
            При така установената фактическа обстановка Съдът намира, че иска за обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ е основателен за сумата в размер на 3 469,09лева установена от вещото лице. При прекратяване на трудовото правоотношение за ищеца е възникнало правото на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.
            Ответната страна е изпаднала в забава от момента на прекратяване на трудовото правоотношение, поради което дължи обезщетение. По реда на чл. 162 от ГПК използвайки счетоводна система, съдът определи размера на обезщетението за забава за периода от 18.12.2018г. до предявяване на иска – 22.03.2019г. в размер на 91,54лева.
            Ответната страна следва да заплати държавна такса по всеки иск в общ размер на 188,76лева, както и сумата от 60,00лв. за възнаграждение за вещо лице, в полза на Районен съд Видин.
Ответната страна следва да заплати на ищеца направените разноски по производството в размер на 472,00лева за възнаграждение за адвокат и направените разноски в обезпечителното производство в размер на 350,00лева за възнаграждение за адвокат.
По реда на чл. 242, ал. 1 от ГПК следва да се постанови предварително изпълнение на решението.
Воден от горното, Съдът
                                                           Р Е Ш И :
            Осъжда „ГИПС“ АД, ЕИК : *******, седалище и адрес на управление с. Кошава, общ. Видин, да заплати на С.Р.Т., ЕГН **********,***, сумата от 3 469,09лева представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, ведно със законната лихва считана от предявяване на иска – 22.03.2019г. до окончателното издължаване.
Осъжда „ГИПС“ АД, ЕИК : *******, седалище и адрес на управление с. Кошава, общ. Видин, да заплати на С.Р.Т., ЕГН **********,***, сумата от 91,54лева обезщетение за забава върху незаплатеното обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ, считано от 18.12.2018г. до предявяване на иска – 22.03.2019г.
Осъжда „ГИПС“ АД, ЕИК : *******, седалище и адрес на управление с. Кошава, общ. Видин, да заплати на С.Р.Т., ЕГН **********,***, сумата в общ размер на 822,00лева направени разноски.
Осъжда „ГИПС“ АД, ЕИК : *******, седалище и адрес на управление с. Кошава, общ. Видин, да заплати в полза на Районен съд Видин сумата от 188,76лв. за държавна такса.
Осъжда „ГИПС“ АД, ЕИК : *******, седалище и адрес на управление с. Кошава, общ. Видин, да заплати в полза на Районен съд Видин сумата от 60,00лева за възнаграждение за вещо лице.
Постановява предварително изпълнение на решението по гр. д. № 869 / 2019г. по описа на Районен съд гр. Видин в частта на присъденото обезщетение.
             Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Видин  в двуседмичен срок, считан от връчването му на страните.
Районен съдия :  / П /
Вярно с оригинала
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници