Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 898-2019
                          Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                       
                                           гр.Видин, 08.10.2019г.
                                                  в името на народа
РАЙОНЕН   СЪД   ВИДИН,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   СЕДЕМНАДЕСЕТИ   СЕПТЕМВРИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В   СЪСТАВ:        
                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.
                                      СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
    ЧЛЕНОВЕ:
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ:   М.В.       И   В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:            КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.П.,                А.Н.Д.№ 898   ПО   ОПИСА
ЗА   2019 ГОД.,                                ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
Административно-наказателното производство е с правно основание по реда на чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН. Делото е образувано по жалба, подадена от Р.С.И. *** с ЕГН **********, против Наказателно постановление № 470 от 13.05.2019г. на Директора на РДГ - гр.Берковица, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300лв./триста лева/ на основание чл.257, ал.1, т.2 от ЗГ, за извършено от него административно нарушение по чл.108, ал.3 от ЗГ.
            Жалбоподателят с жалбата си и в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва наказателното постановление и моли то да бъде отменено, като незаконосъобразно и необосновано, моли да бъде уважена жалбата, като основателна. 
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, не е взел становище по жалбата и атакуваното с нея НП.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
Жалбоподателят И. е лице упражняващо лесовъдска практика и на 17.04.2019г. е издал превозен билет № 7555/00664 от същата дата за 4,40 пл.м3 дърва за огрев от дървесен вид дъб от имот с кадастрален № 413038. В имота е констатирано след извършена проверка, че не е извършвана сеч. Нарушението е извършено на датата на издаването на превозния билет. Открито е на 24,04.2019г. в землището на с.Ц. С., имот с посочения по-горе кадастрален номер, в отдел 341 подотдел „Ж“.
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказа по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: административно-наказателната преписка, акта за установяване на административно нарушение, констативен протокол, позволително за сеч, писмен рапорт, превозни билети, четири броя наказателни постановления, както и от гласните доказателства: свидетелските показания на свидетеля-актосъставител Р., на свидетеля Г. Между тези доказателства няма противоречия, те се допълват взаимно и си кореспондират относно това, което е прието от съда за безспорно установено и категорично доказано. Видинският районен съд дава вяра на тези доказателства и ги кредитира. В тази насока по-горе са изложени по-обстойни съображения.
            От така установеното от обективна страна съдът прави извода, че жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение по чл.108, ал.3 от ЗГ, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл, като за форма на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя, което обективира и неговото субективно отношение към деянието. Той следва да носи административно-наказателната отговорност, такава, каквато е предвидена по чл.257, ал.1, т.2 от ЗГ, а именно „глоба“ от 300лв. до 5000лв., която административно-наказващият орган правилно е определил и наложил по вид и размер, а именно в минимален. И. не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца, извършеното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието.
Съобразно изтъкнатото обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
Р          Е          Ш          И     :
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 470 от 13.05.2019г. на Директора на РДГ – гр.Б., с което на Р.С.И. *** с ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лв. /триста лева/.
            Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните по реда на АПК.
           
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници